تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

فریدون احمدی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
فریدون احمدی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  428089xxxx
 • صادره از  زنجان
 • شرکت‌ها  17
 • آگهی‌ها  36
متولد 1346 در زنجان
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه
 • قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارتمعاون وزیر بازرگانیعضو هیأت مدیره بانک و بیمهرئیس هیأت مدیره خودروسازی و هواپیمایی

تحصیلات:
 • دکتری مهندسی صنایع
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان زنجان مرکز زنجان/طارم
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن در سال دوم
 • نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  36
تاریخ
متن آگهی
1398/2/7
آگهی 14566821
آگهی تغییرات بنیاد ملی کرامت آفتاب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۱۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۷۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/07/1397 و تاییدیه شماره 190359/97 , 900 مورخ 27/12/1397 سازمان بهزیستی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، پاسداران ، خیابان نگارستان نهم ، خیابان پاسداران ، پلاک 207 ، ساختمان پزشکان ، طبقه اول ، واحد 2 کد پستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . عبارت : تاسیس مراکز اقامتی و کمپ‌های ترک اعتیاد توسط بنیاد در راستای جامعه هدف سازمان بهزیستی ( کودکان ، بانوان ، آقایان ) - حرکت در جهت تولید کار و ایجاد مراکز کار آفرینی برای گروههای هدف سازمان بهزیستی کشور ( زنان سرپرست خانوار ، معلولین ، افراد بی بضاعت ، کودکان خیابان ) - تمام فعالیتهای حمایتی که در راستای توانبخشی و توانمند سازی جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور می‌باشد به موضوع فعالیت موسسه الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ماده 9 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : هیئت موسس عبارتند از آقایان حیدرعلی جلالی و احمد رضائی . مجمع عمومی هیات امناء با تعداد 9 نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در موسسه است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشند : حیدرعلی جلالی به شماره ملی وارد شوید - احمد رضائی به شماره ملی وارد شوید - علی بختیار به شماره ملی وارد شوید - فریدون احمدی به شماره ملی وارد شوید - محمد عزیزی به شماره ملی وارد شوید - اصغر زارعی به شماره ملی وارد شوید - غلامعلی رضائی به شماره ملی وارد شوید - مرتضی جابری به شماره ملی وارد شوید - لعبت گرانپایه به شماره ملی وارد شوید - سعید کاردار به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ وارد شوید ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید حمیدرضا سیفی به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ وارد شوید ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید محمد شایان به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ وارد شوید ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد : حیدرعلی جلالی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال احمد رضائی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/16
آگهی 14098777
آگهی تغییرات شرکت ثامن ارتباط عصر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب شدند: تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمود مردانی گرمدره کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره. شرکت سرمایه گذاری سامان مجد شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سید مهدی عالی نژاد کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره. شرکت امید سلامت شفا شناسه م وارد شوید به نمایندگی آقای فریدون احمدی کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره. شرکت توسعه ارتباطات تابا شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای امیر صحت کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره. شرکت ثامن سازه عرش شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا فرخ کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/10
آگهی 13038056
آگهی تغییرات شرکت ثامن ارتباط عصر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره شرکت به شرح ذیل به مدت 2 سال انتخاب شدند: تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمود مردانی گرمدره کدم وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره. شرکت سرمایه گذاری سامان مجد به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی مهدی عالی نژاد کدم وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره. امیدسلامت شفا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی فریدون احمدی کدم وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره. شرکت توسعه ارتباطات تابا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی امیرصحت کدم وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره. شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمدرضا فرخ کدم وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه امضاء هر یک ازاعضای هیات مدیره و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/10
آگهی 13038057
آگهی تغییرات شرکت ثامن ارتباط عصر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمود مردانی گرمدره کدم وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره. شرکت سرمایه گذاری سامان مجد به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی مهدی عالی نژاد کدم وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره. امیدسلامت شفا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی فریدون احمدی کدم وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره. شرکت توسعه ارتباطات تابا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی امیرصحت کدم وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره. شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمدرضا فرخ کدم وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/7
آگهی 12612920
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارمان نيك انديشان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۴۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۸۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گنجینه رایانه گستران به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای فریدون احمدی به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نما سامانه عصر به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمد هادی لاریجانی به کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای ید اله عسگری به کدملی وارد شوید بسمت نائب ریئس هیئت مدیره و آقایان حمید ترکمنی سرابی به کدملی وارد شوید و مهران خوش نصیب فلاح به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق تعهدآور و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، بروات وقراردادها وعقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهرشرکت و سایر نامه ها و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 29/12/1393 مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ941029565944335  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/17
آگهی 12519282
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد صائب تبريز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۶۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: مؤسسه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت7868 تهران وشناسه ملی10100346431 بنمایندگی عباس محتاج بشماره ملی وارد شوید توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) به شماره ثبت355325 تهران وشناسه ملی10104052682 بنمایندگی سیاوش رسولی بشماره ملی1699579016 فریدون احمدی بشماره ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت27660 تبریز وشناسه ملی10103968382 بنمایندگی اصغر جمالی وردوق بشماره ملی وارد شوید شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت241 عجب شیر و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی خسرو خانبابائی بشماره ملی 1582100322
ش940908936346564 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/17
آگهی 12519287
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد صائب تبريز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۶۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس محتاج بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از مؤسسه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران بشماره ثبت 7868 تهران وشناسه ملی10100346431 به سمت رئیس هیئت مدیره. سیاوش رسولی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تهران وشناسه ملی10104052682 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فریدون احمدی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره اصغر جمالی وردوق بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت وارد شوید تبریز وشناسه ملی10103968382 به سمت عضو هیئت مدیره خسرو خانبابائی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت 241 عجب شیر وشناسه ملی10103349751 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیر عامل (آقای خسرو خانبابائی) و امضای متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره (آقایان عباس محتاج، فریدون احمدی و سیاوش رسولی) و یا مدیر مالی (آقای توفیق زردهء بشماره ملی2909540049 خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.
ش940908469329216 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/7/28
آگهی 12428720
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/03/1394 و مجوز بانک مرکزی به شماره وارد شوید مورخ 18/5/94تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا بخشی نیکو کد ملی وارد شوید به جای آقای فریدون احمدی کد ملی4280892865 به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پ940719658718919 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/7/11
آگهی 12400059
آگهی تغییرات شرکت خدمات هواپیمائی کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۷۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/12/1393 و تاییدیه شماره وارد شوید مورخ 3/3/1394 سازمان هواپیمائی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریدون احمدی به شماره ملی وارد شوید ـ صمد سلیمانی به شماره ملی وارد شوید ـ سید بابک جاهد به شماره ملی وارد شوید ـ حسن زارع شاهی به شماره ملی وارد شوید ـ حشمت اله ملکی اصل به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پ940701574227882 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/12/4
آگهی 12267245
آگهی تغییرات شرکت يگانه انديش نفت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۹۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۵۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا قنبری گنبدی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت یگانه اندیش صنعت به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای فریدون احمدی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت دان ارتباط گویا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمید علیخانی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت یگانه اندیش سرمایه به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا نجات بخش اصفهانی به کد ملی وارد شوید (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چکها، بروات و سفته های شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره یا امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ940415615866573 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/12/4
آگهی 12267272
آگهی تغییرات شرکت يگانه انديش نفت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۹۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۵۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت یگانه اندیش صنعت به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علیرضا قنبری گنبدی به کد ملی وارد شوید ـ شرکت دان ارتباط گویا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای فریدون احمدی به کد ملی وارد شوید ـ شرکت یگانه اندیش سرمایه به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حمید علیخانی به کد ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پ940415772950436 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/24
آگهی 12266154
آگهی تغییرات شرکت یگانه اندیش صنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۱۲۴۴۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۵۱۰۱۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت یگانه اندیش سرمایه به شناسه ملی10320170526به نمایندگی فریدون احمدی به ش م وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت یگانه اندیش سازه به شناسه م10320125420 به نمایندگی احمد محقق به ش م وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره شرکت دان ارتباط گویا به شناسه م 10103572255به نمایندگی حسن پلارک به ش م وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیر خدابنده به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای باقی مدت تصدی مدیرعاملی انتخاب شد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چکها، بروات و سفته های شرکت به امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ940414491660665  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/11
آگهی 12254687
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/06/1393 و مجوز بانک مرکزی به شماره وارد شوید مورخ 23/6/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون احمدی کد ملی وارد شوید و آقای عباس عسکرزاده کد ملی وارد شوید و آقای اکبر غفراللهی کد ملی وارد شوید و آقای علیرضا زندیه کد ملی وارد شوید وآقای سید داود زارع اسکندری کد ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای محمدرضا بخشی نیکو کد ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
پ940406396249820  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/11
آگهی 12254693
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/06/1393 و مجوز بانک مرکزی به شماره وارد شوید مورخ 5/8/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر غفرالهی کد ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره و آقای عباس عسکرزاده کد ملی2297383010 به سمت نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و سید داود زارع اسکندری کد ملی 0492802696به سمت عضو هیئت مدیره و فریدون احمدی کد ملی 4280892865به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا زندیه کد ملی0032286562 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پ940406136286847  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/2/28
آگهی 12150649
آگهی تغییرات شرکت یگانه اندیش سرمایه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۶۷۲۱۰ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۱۷۰۵۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن پلارک ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت یگانه اندیش صنعت به شناسه ملی وارد شوید بسمت رییس هیئت مدیره ـ ابراهیم صادقی ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی بازرگانی دان ارتباط گویا به شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رییس هیئت مدیره ـ آقای آرمین محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و فریدون احمدی ش ملی وارد شوید (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت 2سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور چک ها وبروات وسفته های شرکت با امضا مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره همراه با امضا یکی از اعضاء هیئت مدیره یا امضاء مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل ومهر شرکت دارای اعتبار می باشد
پ940219407173696 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/2/3
آگهی 12117085
آگهی تغییرات شرکت یگانه اندیش صنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۲۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۰۱۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای فریدون احمدی ک. م 4280892865رئیس هیت مدیره -آقای حسن پلارک ک.م وارد شوید نایب رئیس هیت مدیره -اقای احمد محقق ک.م2001937253 عضو هیت مدیره -آقای علیرضا قنبری گنبدی ک.م 0067804391خارج از اعضا هیت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور چک ها وبروات وسفته های شرکت به امضا مشترک رئیس هیت مدیره یا نایب رئیس هیت مدیره وامضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پ940124260776747  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/2/14
آگهی 12116761
آگهی تغییرات شرکت یگانه اندیش صنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۲۴۴۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۱۰۱۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1393/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یگانه اندیش سرمایه به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای فریدون احمدی ک.م وارد شوید شرکت یگانه اندیش سازه به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای احمد محقق ک.م وارد شوید شرکت صنعتی بازرگانی دان ارتباط گویا به شناسه ملی 10103572255به نمایندگی آقای حسن پلارک ک.م وارد شوید به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
پ940124635369968 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/2/21
آگهی 12116805
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی دان ارتباط گویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۹۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۲۲۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1393/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یگانه اندیش سرمایه به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای فریدون احمدی به شماره ملی4280892865 شرکت یگانه اندیش سازه به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی ابراهیم صادقی به شماره ملی وارد شوید ـ شرکت یگانه اندیش صنعت به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حسن پلارک به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیت مدیره برای مدت 2سال انتخاب شدند.
پ940124976116712 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/3/9
آگهی 12169454
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی دان ارتباط گویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۱۹۱۴۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۵۷۲۲۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یگانه اندیش سرمایه به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی فریدون احمدی به شماره ملی4280892865 به عنوان رییس هیئت مدیره وشرکت یگانه اندیش سازه به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی ابراهیم صادقی به شماره ملی5149546135 به عنوان عضو هیئت مدیره وشرکت یگانه اندیش صنعت به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حسن پلارک به شماره ملی3051910163 به عنوان نایب رییس هیئت مدیره وعلی اصغر جزء رمضانی بشماره ملی وارد شوید خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد واوراق بهادار تعهد آور چکها وپرداخت سفته های شرکت به امضاء مشترک رییس هیئت مدیره یا نایب رییس هیئت مدیره همراه با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد وسایر مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل ومهر شرکت دارای اعتبار می باشد
پ940229710727886 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/11/13
آگهی 9409612
آگهی تغییرات شرکت خدمات هواپیمائی کاسپین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۹۴۳۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۲۷۸۳۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/07/1393 و مجوز سازمان هواپیمایی بشماره وارد شوید مورخ 06/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان فریدون احمدی ک م 4280892865بعنوان رئیس هیأت مدیره ـ صمد سلیمانی ک م وارد شوید بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره ـ سید بابک جاهد ک م وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره ـ محمدرضا طوسی ک م وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره وآقای حشمت اله ملکی اصل ک م وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاءی مشترک مدیرعامل و مدیر مالی آقای محمد هادی عرب احمدی به شماره ملی وارد شوید همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و در صورت غیاب یکی از افراد فوق رئیس هیأت مدیره حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادی و اداری به امضاءی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ931106822692141 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/10/27
آگهی 9389021
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۶۳۸۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/09/1393 مراتب تغییرات به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء به قرار ذیل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند: 1ـ آقای عباس محتاج به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت 7868 تهران و شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره.
2ـ آقای حسین دربندی آذر به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید تهران و شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3ـ آقای فریدون احمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره.
4ـ آقای محمدرضا ادریسی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت 241 عجب شیر و شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
5ـ آقای اصغر جمالی وردوق به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره.
حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل (آقای محمدرضا ادریسی) و امضای متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره (آقای عباس محتاج، آقای فریدون احمدی و آقای حسین دربندی آذر) و یا مدیرمالی (آقای توفیق زرده ـ خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
ش59474000011100698841 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک عجب شیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/24
آگهی 1428932
آگهی تغییرات
شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز (سهامی خاص) ثبت شده شماره 353 عجب شیر و شناسه ملی وارد شوید بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 24/01/1393 مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود:
اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند:
1 ـ آقای عباس محتاج کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف موسسه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران شماره ثبت 7868 تهران و شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره، 2 ـ آقای مهدی کشاورز رمضانی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، 3 ـ آقای فریدون احمدی کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره، 4 ـ آقای محمدرضا ادریسی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) شماره ثبت 241 عجب شیر و شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، 5 ـ آقای اصغر جمالی وردوق کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) شماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.
حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل (آقای محمدرضا ادریسی) و امضای متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره (آقای عباس محتاج، آقای فریدون احمدی و آقای مهدی کشاورز رمضانی) و یا مدیر مالی (آقای توفیق زرده ـ خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.
ش00101000011167702621 رئیس ثبت اسناد و املاک عجب شیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/1/6
آگهی 1370801
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۳ عجب شیر و بشناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۶۳۸۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 02/11/1392 مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود:
1 ـ پس از نقل و انتقال سهام اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: 1) موسسه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران شماره ثبت 7868 تهران و شناسه ملی 10100346431ـ 2) شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) شماره ثبت 899 بناب و شناسه ملی 10103584095ـ 3) آقای فریدون احمدی کد ملی 4280892865ـ 4) شرکت توسعه سرمایه گذاری در یک سهامی خاص شماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی 10104052682ـ 5) شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) شماره ثبت 241 عجب شیر و شناسه ملی 10103349751
2 ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: 1) آقای عباس محتاج کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف موسسه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران شماره ثبت 7868 تهران و شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره ـ 2) آقای محمد رضا زنوزی مطلق کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) شماره ثبت 899 بناب و شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ 3) آقای فریدون احمدی کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره ـ 4) آقای مهدی کشاورز رمضانی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف توسعه سرمایه گذاری دریک سهامی خاص شماره ثبت وارد شوید تبریز و شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره ـ 5) آقای محمد رضا ادریسی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) شماره ثبت 241 عجب شیر و شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
3 ـ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل (آقای محمد رضا ادریسی) و امضای متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره (آقای عباس محتاج، آقای فریدون احمدی و آقای مهدی کشاورز رمضانی) و یا مدیر مالی (آقای توفیق زرده ـ خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.
ش00101000011166174741 رئیس ثبت اسناد و املاک عجب شیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/12/7
آگهی 1347677
آگهی تغییرات شرکت خدمات هواپیمائی کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۷۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ02/09/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل:
آقای عباس محتاج به شماره ملی0380818736 و آقای رضا خرم طوسی به شماره ملی0043376355 و آقای حمیدرضا متولی به شماره ملی3257350880 و آقای سید بابک جاهد به شماره ملی3255753521 و آقای فریدون احمدی به شماره ملی4280892865 و آقای صمد سلیمانی به شماره ملی0057138451 و آقای جمشید ترکان به شماره ملی1285396871 انتخاب گردیدند.
پ1776817 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/12/7
آگهی 1347678
آگهی تغییرات شرکت خدمات هواپیمائی کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۷۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ02/09/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس محتاج ک م0380818736 به عنوان رئیس هیئت مدیره
آقای رضا خرم طوسی ک م0043376355 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره
آقای حمیدرضا متولی ک م3257350880 به عنوان عضو هیات مدیره
آقای سید بابک جاهد ک م3255753521 به عنوان عضو هیات مدیره
آقای جمشید ترکان ک م1285396871 به عنوان عضو هیات مدیره
آقای فریدون احمدی ک م4280892865 به عنوان عضو هیات مدیره
آقای صمد سلیمانی ک م0057138451 به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و مدیرمالی آقای محمدهادی عرب احمدی ک م4591293378 همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و در صورت غیاب یکی از افراد فوق رئیس هیات مدیره حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1776816 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/12/14
آگهی 1356122
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا فناور امیران در تاریخ 15/11/1392 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
ـ موضوع شرکت: امور مشاوره ای و تحقیقاتی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فن آوری و انرژی های نو، امور پیمان کار صنعتی، طراحی و ساخت انواع تجهیزات عمده و غیره عمده صنعتی، بازرگانی صنعتی (واردات و صادرات، اقلام و تجهیزات صنعتی، الکترونیکی آی تی تولید (محدود، نیمه محدود، انبوه) دستاوردهای تحقیقات صنعتی، تولید انواع نرم افزار، ارائه خدمات طراحی مهندسی سامانه ها، مدیریت پروژه های صنعتی، اتوماسیون صنعتی و فناوری های نو ظهور و بدیع پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود کد پستی 1576653517.
ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران لویزان اتوبان شهید بابایی بلوار نیروی زمینی ساختمان الماس طبقه 5
ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 100 سهم 000/100 ریالی که تعداد 93 سهم بانام و 7 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 89/1204/92 مورخ 7/8/92 نزد بانک حکمت ایرانیان شعبه مجتمع تجاری الماس ایران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
ـ اولین مدیران شرکت:
فریدون احمدی به شماره ملی وارد شوید سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و علی غلامزاده به شماره ملی وارد شوید سمت عضو هیئت مدیره و محمدحسین شمخانی به شماره ملی وارد شوید سمت عضو هیئت مدیره و سید مسعود رضازواره به شماره ملی وارد شوید سمت عضو هیئت مدیره و سید امید خلیلی فر به شماره ملی وارد شوید سمت عضو هیئت مدیره و فرهاد امیری به شماره ملی وارد شوید سمت رئیس هیئت مدیره و فرهاد جاویدراد به شماره ملی وارد شوید سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
ـ بازرس اصلی و علی البدل:
آقای کریم یوسف اقدم به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای علی لاجوردی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار
پ1779138 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/11/10
آگهی 1297995
آگهی تغییرات شرکت توسعه آرمان نیک اندیشان شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۸۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 14/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گنجینه رایانه گستران به شماره ثبت وارد شوید و به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای فریدون احمدی به کدملی وارد شوید و شرکت نما سامانه عصر بشماره ثبت وارد شوید و به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدهادی لاریجانی به کدملی وارد شوید و آقای صمد سلیمانی به کدملی وارد شوید و آقای محمدجواد خسروی به کدملی وارد شوید و آقای جواد اسمعیلی به کدملی وارد شوید و آقای یداله عسگری به کدملی وارد شوید و آقای حمید ترکمنی سرابی به کدملی وارد شوید بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای فریدون احمدی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدهادی لاریجانی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای صمد سلیمانی به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق تعهدآور و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1759635 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/9/11
آگهی 1224498
آگهی تغییرات شرکت تجارت سیار فرهیخته ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۳۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ16/07/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیات مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای صمد سلیمانی کدملی1ـ وارد شوید ـ 005 بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای میر علی سیدی کدملی8ـ وارد شوید ـ 283 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهران محسن زاده کدملی4723156161 بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیررضا جلیلی کدملی0041364813 بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون احمدی کدملی4280892865 بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها, سفته ها, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پ1727370 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/8/25
آگهی 1208764
آگهی تغییرات شرکت بین المللی دنا پارس آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۹۰۰۴
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 28/7/92 شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ1/8/92 به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید
1ـ ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید و تعداد اعضاء هیئت مدیره از 3 نفر به 5 نفر افزایش یافت
2ـ موسسه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران شماره ثبت 7868 و شناسه ملی وارد شوید واحد ثبتی تهران و شرکت فولاد بتن بویر سهامی خاص شماره ثبت 5840 و شناسه ملی وارد شوید واحد ثبتی یاسوج و شرکت دنا زاگرس پارسیان سهامی خاص شماره ثبت 6446 و شناسه ملی وارد شوید واحد ثبتی یاسوج و آقایان سید رسول خلیفه سلطانی کد ملی وارد شوید و فریدون احمدی کد ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
3ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخرد یار شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی مسعود استهمامی کد ملی 2259618219بسمت بازرس اصلی و حمید نوریان شماره وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
4ـ روزنامه خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
5ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای شهرام باقری با نمایندگی از شرکت فولاد بتن بویر سهامی خاص شماره ثبت 5840 و شناسه ملی وارد شوید واحد ثبتی یاسوج بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عباس محتاج با نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران شماره ثبت 7868 و شناسه ملی وارد شوید واحد ثبتی تهران بسمت رئیس هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد دنیا نور با نمایندگی از شرکت دنا زاگرس پارسیان سهامی خاص شماره ثبت 6446 و شناسه ملی وارد شوید واحد ثبتی یاسوج و فریدون احمدی بسمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود
ش71014000011100072409 سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/8/6
آگهی 1189243
آگهی تغییرات شرکت تجارت سیار فرهیخته ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۳۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/5/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
فریدون احمدی فرزند ابوذر متولد 1/7/1346 بشماره شناسنامه 1768 صادره از زنجان کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 000/000/119 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت و آقای صمد سلیمانی فرزند جلیل متولد 30/11/1349 بشماره شناسنامه 5091 کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت. آقای میرعلی سیدی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/60 ریال افزایش داد. آقای امیررضا جلیلی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/60 ریال افزایش داد. آقای مهران محسن زاده با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/60 ریال افزایش داد.
سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال به مبلغ 000/000/300 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت از 3 نفر به 5 نفر عضو اصلی افزایش یافت ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید.
لیست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد:
آقای امیررضا جلیلی دارنده مبلغ 000/000/60 ریال سهم الشرکه و آقای میر علی سیدی دارنده مبلغ 000/000/60 ریال سهم الشرکه و مهران محسن زاده دارنده مبلغ 000/000/60 ریال سهم الشرکه و آقای فریدون احمدی دارنده مبلغ 000/000/119 ریال سهم الشرکه و صمد سلیمانی کدملی دارنده مبلغ 000/000/1 ریال سهم الشرکه.
پ1711040 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/5/6
آگهی 1109896
آگهی تأسیس شرکت آرا تل هوشمند آفتاب سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ 23/4/1392 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/4/1392 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
1ـ موضوع شرکت:
ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تهیه تولید ساخت و مونتاژ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی، صنایع تبدیلی، واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی و برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی ـ اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ارائه کلیه خدمات در زمینه سخت افزار و تجهیزات کامپیوتری و نصب و اسمبل و ارتقا سیستم های کامپیوتری خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و سیستم های کامپیوتری و تهیه و تولید و خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتر کلیه موارد بالا در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.
2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مرکز اصلی شرکت:
1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا ـ ناهید غربی ـ کوچه اختران ـ پ 57 ـ واحد 503 ـ کدپستی 1967773314.
4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 16192359مورخ 27/3/1392 نزد بانک اقتصادی نوین شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5 ـ اولین مدیران شرکت:
1ـ5 ـ آقای سید محمدمهدی کاظمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره
2ـ5 ـ آقای سید محمدحسین کاظمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
3ـ5 ـ آقای سید محمدمهدی کاظمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هر کدام منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
1ـ8ـ آقای فریدون احمدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی
2ـ8ـ آقای حمید سلیمانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل
پ1672464 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/2/22
آگهی 1041654
آگهی تصمیمات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ثبت شده بشماره ۱۷۳۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/9/91 شرکت مزبور که در تاریخ 24/1/92 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: فریدون احمدی به کد ملی وارد شوید بسمت عضو و رئیس هیئت عامل و حسن رادمرد به کد ملی وارد شوید و محمدصادق مفتح به کد ملی وارد شوید بعنوان اعضاء هیات عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/1/27
آگهی 1013678
آگهی تصمیمات در شرکت ذوب آهن اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۰۲۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 29/4/90 و 28/4/91 و 14/12/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت ملی فولاد ایران به نمایندگی فریدون احمدی به کدملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نمایندگی اردشیر سعدمحمدی با کدملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی امیرحسین نادری به کدملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به نمایندگی اسرافیل احمدیه به کدملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی به نمایندگی عبدالمجید شریفی به کدملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت معتبر میباشد و این اختیار بنا به صلاح دید قابل تفویض به سایر مدیران شرکت میباشد. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/12/91 میباشد. سازمان حسابرسی با شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی 1390 تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 21/12/91 تکمیل گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/3/9
آگهی 592218
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/2/91 کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل معتبر است. گروه الف: اردشیر سعدمحمدی به کدملی وارد شوید یا محمدجواد شیخ به کدملی وارد شوید یا حسین نظری به کدملی وارد شوید یا وحید سلطانی به کدملی وارد شوید یا رضا شریفی به کدملی وارد شوید یا علی محمدی به کدملی وارد شوید یا غلامرضا اسدی کرم به کدملی وارد شوید ـ گروه ب: فریدون احمدی به کدملی وارد شوید یا هوشنگ عمرانی کلوچه به کدملی وارد شوید یا حمیدرضا مهرعلی به کدملی وارد شوید یا مهدی مجدفر به کدملی وارد شوید یا محمدرضا میرزائی به کدملی وارد شوید یا حمیدرضا اخلاقی به کدملی وارد شوید یا محمدعلی جباری به کدملی وارد شوید یا رضاعلی بافقی به کدملی وارد شوید یا ارشد لطف ا...پور به کدملی 5679020548.
پ20145000011103808361 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/3/9
آگهی 9984478
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 16/2/91 کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل معتبر است. گروه الف: اردشیر سعدمحمدی به کدملی وارد شوید یا محمدجواد شیخ به کدملی وارد شوید یا حسین نظری به کدملی وارد شوید یا وحید سلطانی به کدملی وارد شوید یا رضا شریفی به کدملی وارد شوید یا علی محمدی به کدملی وارد شوید یا غلامرضا اسدی‌کرم به کدملی وارد شوید ـ گروه ب: فریدون احمدی به کدملی وارد شوید یا هوشنگ عمرانی‌کلوچه به کدملی وارد شوید یا حمیدرضا مهرعلی به کدملی وارد شوید یا مهدی مجدفر به کدملی وارد شوید یا محمدرضا میرزائی به کدملی وارد شوید یا حمیدرضا اخلاقی به کدملی وارد شوید یا محمدعلی جباری به کدملی وارد شوید یا رضاعلی بافقی به کدملی وارد شوید یا ارشد لطف‌ا...پور به کدملی 5679020548.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/8/30
آگهی 11566258
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 19/6/90 اردشیر سعدمحمدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و فریدون احمدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هوشنگ عمرانی‌کلوچه به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمدجواد شیخ به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری استان سیستان و بلوچستان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و حمیدرضا مهرعلی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند و هیئت‌مدیره اختیارات مندرج در ماده 37 اساسنامه را به جز موارد مطروحه در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود و حق امضای کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل معتبر میباشد: گروه الف: اردشیر سعدمحمدی یا محمدجواد شیخ یا حسین نظری یا عطااله شریفیان یا رضا شریفی یا علی محمدی گروه ب فریدون احمدی یا هوشنگ عمرانی‌کلوچه یا حمیدرضا مهرعلی یا مهدی مجدفر یا محمدرضا میرزایی یا حمیدرضا اخلاقی یا محمود محمودی یا حسین امینی‌زاده یا ارشد لطف‌اله‌پور معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi