آقای عدل هاشمی پور

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
عدل هاشمی پور
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  425036xxxx
 • صادره از  کهکیلویه(دهدشت)
 • شرکت‌ها  3
 • آگهی‌ها  6
متولد 1340 در کهگیلویه
سمت(ها):
 • پاسدار

تحصیلات:
 • کارشناسی مکانیک
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان کهگیلویه و بویر احمد مرکز کهگیلویه
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون انرژی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   3

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  6
تاریخ
متن آگهی
1399/7/14
آگهی 15445487
آگهی تغییرات شرکت نفت و گاز کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31933 و شناسه ملی 10100773797
آگهی تغییرات شرکت نفت و گاز کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمود باقری مزید آبادی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی وارد شوید بسمت رییس هیات مدیره - آقای عبدالهادی مطلق بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رییس هییت مدیره - آقای عدل هاشمی پور بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر بشماره شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین و انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/6/17
آگهی 13000730
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری ندای سلامت مرهم درتاریخ 13/06/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: الف: کلیات: درمان بیماران نیازمند در کوتاه مدت و آموزش و فرهنگ سازی پیشگیری از بیماری و مصدومیت‌ها ب: روش اجرای هدف: تجمیع ظرفیت‌های تخصصی و فوق تخصصی حوزه سلامت با ایده نذر تخصص‌ها (اینگونه که هر شخصی مقداری از وقت و تخصص خود را جهت کمک به افراد نیازمند مایه بگذارد). مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران شهرک غرب خیابان فلامک شمالی نبش کوچه چهارم پلاک بیست و هشت کد پستی وارد شوید دارایی موسسه: مبلغ وارد شوید ریال می‌باشد. اولین مدیران موسسه: محمدعلی کیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل عبدالجلیل کلانترهرمزی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره سیدمهدی گنجیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدمهدی گل مکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار ایروان مسعودی اصل به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره مجید سرسنگی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره سیدعلی اکبر پیروی حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و خزانه دار در غیاب خزانه دار با امضا رییس هیأت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه امین اله نیک اقبالی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی عدل هاشمی پور به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/2/12
آگهی 1030816
آگهی تغییرات شرکت تدبیر انرژی گستر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۷۱۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/10/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عدل هاشمی پور بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد مومن بشماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوطالب گودرزی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوطالب گودرزی بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت به امضای مشترک یکی از اعضای محترم هیئت مدیره و مسئول مالی آقای ابوالفضل کاظمی و مهدی رفیعی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. در تاریخ 2/2/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/25
آگهی 683655
آگهی تغییرات شرکت تدبیر انرژی گستر ایرانیانسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۴۱۲۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای ابوالفضل کاظمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای جلال محمدپور به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 2/3/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عدل هاشمی پور به شماره ملی وارد شوید و آقای احمد مومن به شماره ملی وارد شوید و آقای ابوطالب گودرزی به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 2/3/1392.
3ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عدل هاشمی پور به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد مومن به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوطالب گودرزی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوطالب گودرزی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل.
در تاریخ 10/5/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ18279000011104766522 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/3/23
آگهی 9565674
آگهی تاسیس شرکت تدبیر انرژی گستر ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ 2/3/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی10320552714 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 2/3/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه پیمانکاری در گرایشها عمرانی غیرعمرانی در طرح‌های ملی یا استانی و پروژه‌های تاسیسات و تجهیزات فنی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در حوزه تجهیزات فنی بالادستی و پایین‌دستی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و اجرای پروژه‌های آنها به صورت ای‌پی‌سی یا ای‌پی‌سی‌اف اجرای خطوط انتقال آب و برق و گاز و نفت و پتروشیمی به صورتهای فوق‌الاشاره ورود و یا تشکیل کنسرسیوم داخلی یا خارجی با هر شخص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی و اجرای عملیات پروژه‌های تجهیزات صنایع نیروگاهی تهیه و تامین هرگونه کالا اعم از ماشین‌آلات تجهیزات فنی و مصالح از داخل یا خارج از کشور و کلیه فعالیتهای بازرگانی مجاز در داخل یا خارج از کشور گشایش ال‌سی و اخذ فاینانس یا تسهیلات و وام و اعتبارات ریالی و ارزی از بانکها یا از موسسات مالی و اعتباری داخلی و یا خارجی و انجام کلیه امور خدماتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.‌

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید خالد اسلامبولی ک 11 پ 1 ط 4 واحد 9 ـ کدپستی1513756811.

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 31/2/90 نزد بانک صادرات شعبه زرافشان پرداخت گردیده است.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5ـ آقای عدل هاشمی‌پور به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره

2ـ 5ـ آقای احمد مومن به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

3ـ 5ـ آقای شهرام زیلاپوربتوند به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره

4ـ5ـ آقای شهرام زیلاپوربتوند به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای تنهای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

1ـ8ـ آقای ابوالفضل کاظمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ 8ـ آقای امید دریاب به شماره ملی2870253451 به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/25
آگهی 11196694
آگهی تغییرات شرکت تدبیر انرژی گستر ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۴۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ 31/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای ابوالفضل کاظمی به شماره‌ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای جلال محمدپور به شماره‌ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 2/3/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عدل هاشمی‌پور به شماره‌ملی وارد شوید و آقای احمد مومن به شماره‌ملی وارد شوید و آقای ابوطالب گودرزی به شماره‌ملی وارد شوید تا تاریخ 2/3/1392.

3ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عدل هاشمی‌پور به شماره‌ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد مومن به شماره‌ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابوطالب گودرزی به شماره‌ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ابوطالب گودرزی به شماره‌ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل.

در تاریخ 10/5/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi