رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای محمدعلی وکیلی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدعلی وکیلی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    423157xxxx
  • صادره از  بویراحمد(یاسوج)
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  3
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1344 در یاسوج
سمت(ها):
  • روزنامه نگار

تحصیلات:
  • دانشجوی دوره دکتری اندیشه اسلامی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز اسلامشهر/تهران/ری/شمیرانات
کمیسیون‌ها
  • عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال اول
  • عضو کمیسیون فرهنگی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1400/4/26
آگهی 15911085
آگهی تغییرات شرکت ابتکار پارت تجهیز شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 409735 و شناسه ملی 10320606268
آگهی تغییرات شرکت ابتکار پارت تجهیز با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای هادی وکیلی باکدملی وارد شوید کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال از صندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج گردید . آقای محمد علی وکیلی با کدملی وارد شوید کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال از صندوق شرکت دریافت و از شرکت خارج گردید. خانم فانوس دواری با کد ملی وارد شوید کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال از صندوق شرکت دریافت و از شرکت خارج گردید . درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا به شرح زیر می باشد: آقای شهاب خرمن با کد ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال خانم یاسمن علی زاده با کد ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/4/26
آگهی 15911092
آگهی تغییرات شرکت ابتکار پارت تجهیز شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 409735 و شناسه ملی 10320606268
آگهی تغییرات شرکت ابتکار پارت تجهیز با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شهاب خرمن با کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 5000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم یاسمن علی زاده کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به دو نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا به شرح زیر می باشد: آقای هادی وکیلی با کدملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال آقای محمد علی وکیلی با کد ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال خانم فانوس دواری با کد ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال آقای شهاب خرمن با کد ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال خانم یاسمن علی زاده با کد ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/5/25
آگهی 10674796
آگهی تأسیس شرکت ابتکار پارت تجهیز با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ 2/5/1390 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 2/5/1390 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: طراحی ساخت و تولید کلیه قطعات صنعتی تجهیز راه‌اندازی و همچنین نگهداری فنی کلیه تجهیزات تاسیساتی مکانیکی برقی کلیه کارخانجات صنعتی و صنایع تولیدی ارائه کلیه فعالیتهای صنعتی در زمینه مشاوره طراحی و تولید قطعات صنعتی و تجهیزات صنایع نفت گاز پتروشیمی خرید و فروش تولید توزیع بسته‌بندی واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مناقصات اعم از دولتی و خصوصی.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ زرتشت غربی روبروی کوچه سوم پ 56 ط همکف ـ کدپستی 1415753781

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می‌باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5 ـ آقای محمدعلی وکیلی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ 5 ـ خانم فانوس دواری به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

3ـ 5 ـ آقای هادی وکیلی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ 5 ـ آقای هادی وکیلی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi