محمد خدابخشی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمد خدابخشی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  417108xxxx
 • صادره از  الیگودرز
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  4
متولد 1350 در الیگودرز
سمت(ها):
 • دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

تحصیلات:
 • دکتری تخصصی ریاضی کاربردی، تحقیق در عملیات
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان لرستان مرکز الیگودرز
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1397/5/8
آگهی 14135174
آگهی تغییرات انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۶۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۲۳۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/06/1396 و مجوز شماره 213568/3 مورخ 19/9/96 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد حسین زاده لطفی کدملی وارد شوید به عنوان رییس هیئت مدیره و محمد خدابخشی کدملی وارد شوید به عنوان نایب رییس و محسن رستمی مال خلیفه کدملی وارد شوید به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور با امضای فرهاد حسین زاده لطفی (رییس هیئت مدیره) یا محمد خدابخشی (نایب رییس) و محسن رستمی مال خلیفه خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای فرهاد حسین زاده لطفی (رییس هیئت مدیره) یا محمد خدابخشی (نایب رییس) معتبر خواهد بود.
پ970502793840400 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/5/8
آگهی 14135180
آگهی تغییرات انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۶۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۲۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/06/1396 و مجوز شماره 213568/3 مورخ 19/9/96 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد حسین زاده لطفی کدملی وارد شوید و محمد خدابخشی کدملی وارد شوید و محسن رستمی مال خلیفه کدملی وارد شوید و محسن واعظ قاسمی کدملی وارد شوید و رضا فرضی پور صاین کدملی وارد شوید و شبنم رضویان کدملی وارد شوید و صابر ساعتی مهتدی کدملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سعید محرابیان کدملی وارد شوید و هیلدا صالح کدملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و مسعود صانعی کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و رضا کاظمی متین کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پ970502295532700 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/6/16
آگهی 12350142
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها موسسه غیر تجاری به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها درتاریخ 1394/06/04 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علوم ریاضی، صنایع و مدیریت سر و کار دارند همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی انتشار کتب و نشریات علمی. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان آزادی خیابان اسکندری شمالی تقاطع فرصت شیرازی ساختمان ستادی شماره 1 کدپستی1419953181 موسسه فاقد سرمایه میباشد اولین مدیران موسسه: غلامرضا جهانشاهلو کدملی 5719593586به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد خدابخشی کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن رستمی مال خلیفه کدملی 4650461316به سمت خزانه دار و سعیدمحرابیان کدملی وارد شوید به سمت عضوهیئت مدیره و فرهاد حسین زاده لطفی کدملی 2060416051به سمت عثضوهیئت مدیره و علیرضا امیر تیموری کدملی 2249723591به سمت عضوهیئت مدیره و عباسعلی نورا کدملی 3672974218به سمت عضوهیئت مدیره و مهناز میربلوکی کدملی 1062854470به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره و قاسم توحیدی کدملی 2971011917به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند مسعود صانعی کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و امیر رحمانی کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره انجمن و خزانه دار انجمن همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه طبق مجوز شماره 3/163972 مورخه 93/9/5 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری آگهی گردید.
پ940604679964542 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/3/5
آگهی 12171461
آگهی تغییرات موسسه شورای انجمن های علمی ایران به‌شماره‌ثبت ۱۶۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/11/1393 و باستناد مجوز به شماره 19516/3 مورخ 7/2/94 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انجمن حسابداری ایران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و انجمن ریاضی ایران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند انجمن علوم مدیریت ایران به شناسه ملی10100392863 به نمایندگی خانم حشمت خلیفه سلطانی به کدملی وارد شوید ـ انجمن هوافضای ایران به شناسه ملی10100465966 به نمایندگی آقای محمد همایون صدر به کدملی وارد شوید ـ انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به شناسه ملی10100633015 به نمایندگی آقای محمد خدابخشی به کدملی وارد شوید ـ انجمن مدیریت ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مجیدقاسمی به کدملی وارد شوید ـ انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حسین مهربان اصفهانی به کدملی1284452042 ـ انجمن ترویج آموزش کشاورزی به شناسه ملی10100360678به نمایندگی آقای جواد محمدقلی نیا به کدملی2691099679 و انجمن ژنتیک ایران به شناسه ملی 10100495960به نمایندگی آقای مختار جلالی جواران به کدملی5839833320 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سید ابوالفضل بهره دار به کدملی0044195524 و انجمن مدیریت فناوری ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سیدکمال طبائیان به کدملی0045480631 بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند
پ940230939774175  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi