رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

سعید باجلان

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سعید باجلان
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    413231xxxx
  • صادره از  بروجرد
  • شرکت‌ها  8
  • آگهی‌ها  25
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   8

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  25
تاریخ
متن آگهی
1400/1/8
آگهی 15725612
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : دارندگان حق امضاء به ترتیب ذیل معرفی گردیدند: گروه الف عبارتند از: آقایان حمید محمدی به شماره ملی 0064388573(مدیر عامل و عضو)، سعید محمدی وارد شوید (رییس هییت مدیره)، سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید (نایب رییس هییت مدیره)، علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) (عضو هییت مدیره) و آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید (معاون مالی)؛ گروه ب عبارتند از: آقای محسن مکرمی به شماره ملی وارد شوید (معاون منابع انسانی)، آقای امیر پاشا به شماره ملی وارد شوید (معاون بازاریابی) و آقای علیرضا قاسمی یزدآبادی به شماره ملی وارد شوید (مدیرارشد مالی)؛ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله: چکها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء دو نفر از اعضای گروه الف یا یک نفر از گروه الف به همراه یک نفر از اعضای گروه ب با همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضاء دونفر از اعضای گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ بیشتر از صد میلیارد ریال با امضاء سه نفر از گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. حق امضاء کلیه چک ها جهت جابجایی وجه در حساب های بانکی افتتاح شده بنام شرکت، با امضاء یک نفر از اعضاء گروه الف به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل یا آقای جواد نجفی(معاون مالی) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 15512233
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : دارندگان حق امضاء به ترتیب ذیل برای مدت 2سال معرفی می گردند: گروه الف عبارتند از: آقایان حمید محمدی به شماره ملی 0064388573(مدیر عامل و عضو)، سعید محمدی وارد شوید (رییس هییت مدیره)، سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید (نایب رییس هییت مدیره)، علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) (عضو هییت مدیره) و آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید (معاون مالی)؛ گروه ب عبارتند از: آقای محسن مکرمی به شماره ملی وارد شوید (معاون منابع انسانی)، آقای امیر پاشا به شماره ملی وارد شوید (معاون بازاریابی) و آقای وحید حیدری به شماره ملی وارد شوید (مدیرارشد مالی)؛ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء دو نفر از اعضای گروه الف یا یک نفر از گروه الف به همراه یک نفر از اعضای گروه ب با همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضاء دونفر از اعضای گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ بیشتر از صد میلیارد ریال با امضاء سه نفر از گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. حق امضاء کلیه چک ها جهت جابجایی وجه در حساب های بانکی افتتاح شده بنام شرکت، با امضاء یک نفر از اعضاء گروه الف به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل یا آقای جواد نجفی(معاون مالی) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/7/16
آگهی 15447397
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 530004 و شناسه ملی 14007776854
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسام میرآرمندهی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره ، آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضاء سایر اوراق اداری با امضاء مدیر عامل با حق توکیل به غیر به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/7/16
آگهی 15447425
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 530004 و شناسه ملی 14007776854
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1397 تصویب گردید . آقای سعید باجلان به کد ملی وارد شوید ، شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی وارد شوید و آقای حسام میرآرمندهی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/7/6
آگهی 15420715
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسیولیت محدود راهکارهای تصمیم یار سگال درتاریخ 01/07/1399 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات در زمینه فن آوری های نوین مالی و راهکارها و سامانه های مدیریت ریسک و سرمایه گذاری. ارایه خدمات مشاوره مدیریت درخصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیر هرمی، غیرالکترونیکی و غیر شبکه ای)، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی و پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها، افتتاح حساب بانکی و اخذ وام، اعتبارات و تسهیلات شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، شرکت در مناقصات، پیمان ها، مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها، نهادها، ادارات و شرکتهاو موسسات دولتی و غیر دولتی در زمینه فعالیت شرکت انجام فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش، صادرات و واردات کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، برپایی غرفه، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 13 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله بیمه ، خیابان شهید مسعودآزمون نیا [بیمه 2 ] ، بزرگراه شهید امیر سر لشگر حسین لشگری[ مخصوص کرج] ، پلاک 31 ، طبقه همکف کدپستی 1391955413 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای احسان رمضانی فر به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم فاطمه عباسی بنی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای احسان رمضانی فر به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/30
آگهی 15307705
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره را به شرح ذیل تعیین نمودند: آقای سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره؛ آقای حمید محمدی به شماره ملی 0064388573به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره؛ آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رییس هییت مدیره؛ آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره. 1. دارندگان حق امضاء به ترتیب ذیل برای مدت 2سال معرفی می گردند: گروه الف: آقای حمید محمدی به شماره ملی 0064388573(مدیر عامل و عضو) با هر یک از اعضاء دیگر هیات مدیره یا امضاء آقای حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید و آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید (معاون مالی)؛ گروه ب: آقای محسن مکرمی به شماره ملی وارد شوید (معاون منابع انسانی) و آقای امیر پاشا زانوس به شماره ملی وارد شوید (معاون بازاریابی) با آقای وحید حیدری به شماره ملی وارد شوید (مدیرارشد مالی)؛ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با دو امضاء از گروه (الف) یا یک امضاء از گروه (الف) و یک امضاء از گروه (ب) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با دو امضاء از گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ بیشتر از صد میلیارد ریال با سه امضاء از گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. حق امضاء کلیه تضامین و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ حق امضاء کلیه چک ها جهت جابجایی وجه در حساب های بانکی افتتاح شده بنام شرکت، با امضاء یک نفر از اعضاء گروه الف به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/30
آگهی 15307709
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص ذیل را به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمود: - آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید - آقای حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید - آقای سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید - شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی 10320689476- شرکت اینترنشنال اینترنت اینوستمنت کوپراتیف یو آ به شماره فراگیر وارد شوید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/12/11
آگهی 15113595
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 592 و شناسه ملی 10320689476
پیرو آگهی شماره وارد شوید مورخ 03/12/1398 و به موجب درخواست هیات مدیره مورخ 23/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اکبر هاشمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت فرا گستران امید بامداد آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره، آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره، آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای وحید رضا نصابی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس گستر دینا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و آقای علیرضا توکلی کاشی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نیک اندیشان آوای پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند که بدینوسیله اصلاح می گردد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش981206303601766  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/12/7
آگهی 15108753
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 592 و شناسه ملی 10320689476
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/11/1398 و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید و شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید و شرکت پارس گستر دینا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای وحید رضا نصابی به شماره ملی وارد شوید و شرکت نیک اندیشان آوای پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علیرضا توکلی کاشی به شماره ملی وارد شوید و شرکت فرا گستران امید بامداد آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای اکبر هاشمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش981204294849804 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/12/7
آگهی 15108770
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 592 و شناسه ملی 10320689476
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 23/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فرا گستران امید بامداد آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای اکبر هاشمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره، شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره، شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و شرکت پارس گستر دینا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای وحید رضا نصابی به شماره ملی وارد شوید و شرکت نیک اندیشان آوای پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علیرضا توکلی کاشی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش981204544295453 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/4
آگهی 14801473
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 05/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن جلال پور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره، آقای شاپور خستو به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای علی سمساریلر به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و آقای امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نیک اندیشان آوای پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و آقای حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب هریک از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش980624814337144  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/6/16
آگهی 14781603
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 05/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محسن جلال پور به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای شاپور خستو به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای علی سمساریلر به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید و شرکت نیک اندیشان آوای پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب هریک از مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش980609489737147 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/19
آگهی 14101068
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۸۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قرادادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوز‌ها و معاملات تا مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال و خود این مبلغ با دو امضاء از سه امضای آقایان حمید محمدی به شماره ملی 0064388573، سعید محمدی به شماره ملی 0064388581، لوکاس جوزف ببن به شماره فراگیر وارد شوید به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و برای مبالغ بیشتر از سه میلیارد و پانصد میلیون ریال با امضای آقایان سعید محمدی یا حمید محمدی به همراه امضای آقای سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید یا آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/2/4
آگهی 13973347
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ارزش سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۸۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۸۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و ندا کاردان زیرک به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و عقیل شیرین به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر خواهند_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/9/30
آگهی 13758208
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۸۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قرادادها، عقوداسلامی تصمیمات مجوزها و معاملات تا مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال با دو امضا از چهار امضای آقایان حمید محمدی به شماره ملی 0064388573، سعید محمدی به شماره ملی 0064388581، لوکاس جوزف ببن به شماره فراگیر وارد شوید و سلمان گل کار به شماره ملی وارد شوید به همراه مهر شرکت و برای مبالغ بیشتر از سه میلیارد و پانصد میلیون ریال با امضاء آقایان سعید محمدی یا حمید محمدی به همراه امضاء آقای سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید یا آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/8/6
آگهی 13671096
آگهی تغییرات شرکت کسب و کارهای نو پای آوای تک پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابدران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به 10/10/1395 به تصویب رسید. - سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی وارد شوید و سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید و محسن ملایری به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/8/6
آگهی 13671162
آگهی تغییرات شرکت کسب و کارهای نو پای آوای تک پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۲۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن ملایری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. وحق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/12/25
آگهی 13344810
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیریت ارزش آفرین پایا مان درتاریخ 18/12/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه و یا راه اندازی واحدهای صنعتی، تجاری و بازرگانی در داخل و یا خارج از کشور. ارائه خدمات کارافرینی، طراحی و اجرای فرایندهای مناسب جهت شناسایی و انتخاب طرح‌ها و شرکت هایی که فرصت رشد و موفقیت بالایی دارند. تبیین روش‌های ارزیابی موشکافانه و ارزشگذاری این شرکت‌ها برای تعیین استراتژی‌های ورود به آنها. تلاش به منظور جذب منابع مالی گوناگون از آن جمله: منابع بخش خصوصی، بانک‌ها، نهادها و سازمان‌های حمایتی، شرکت‌های ثروتمند به منظور مشارکت در طرح‌ها و شرکت‌های با فرصت رشد و موفقیت بالا در راستای انجام موضوع. اقدام به مشارکت و خرید سهام و سهم الشرکه انواع شرکت‌های تجاری در راستای انجام موضوع. ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره به شرکت‌های ورود یافته و ایفای نقش فعال در جهت توانمند سازی مدیریتی، مالی، حقوقی و تجاری شرکت‌های مذکور جهت انجام موضوع و در راستای کمک به توسعه آنها. تعیین استراتژی‌های خروج و فروش سهام و یا سهم الشرکه شرکت‌های موصوف در راستای انجام موضوع (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - امانیه - بزرگراه مدرس - بلوار گیتی - پلاک 1 9 - طبقه دوم - واحد 201 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 10 ریالی بانام می‌باشد که مبلغ وارد شوید ریال طی گواهی بانکی بشماره 639/95/1007 مورخ 20/11/1395 بانک خاورمیانه شعبه بخارست پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای علی رضائی آشتیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای آرش رکنی فرد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از اعضا - شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت سرو گستر سپند به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی رضائی آشتیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت نوآوران کسب و کار پویا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محبوبه دورودیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر خواهند_بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید تا سقف 700. 000. 000 (هفتصد میلیون) ریال با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید معادل مبلغ 700. 000. 000 (هفتصد میلیون) ریال و بالاتر با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره و امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی از 09/11/1395 تا 30/12/1395 و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل از 09/11/1395 تا 30/12/1395 روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/12/25
آگهی 13344810
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیریت ارزش آفرین پایا مان درتاریخ 18/12/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه و یا راه اندازی واحدهای صنعتی، تجاری و بازرگانی در داخل و یا خارج از کشور. ارائه خدمات کارافرینی، طراحی و اجرای فرایندهای مناسب جهت شناسایی و انتخاب طرح‌ها و شرکت هایی که فرصت رشد و موفقیت بالایی دارند. تبیین روش‌های ارزیابی موشکافانه و ارزشگذاری این شرکت‌ها برای تعیین استراتژی‌های ورود به آنها. تلاش به منظور جذب منابع مالی گوناگون از آن جمله: منابع بخش خصوصی، بانک‌ها، نهادها و سازمان‌های حمایتی، شرکت‌های ثروتمند به منظور مشارکت در طرح‌ها و شرکت‌های با فرصت رشد و موفقیت بالا در راستای انجام موضوع. اقدام به مشارکت و خرید سهام و سهم الشرکه انواع شرکت‌های تجاری در راستای انجام موضوع. ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره به شرکت‌های ورود یافته و ایفای نقش فعال در جهت توانمند سازی مدیریتی، مالی، حقوقی و تجاری شرکت‌های مذکور جهت انجام موضوع و در راستای کمک به توسعه آنها. تعیین استراتژی‌های خروج و فروش سهام و یا سهم الشرکه شرکت‌های موصوف در راستای انجام موضوع (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - امانیه - بزرگراه مدرس - بلوار گیتی - پلاک 1 9 - طبقه دوم - واحد 201 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 10 ریالی بانام می‌باشد که مبلغ وارد شوید ریال طی گواهی بانکی بشماره 639/95/1007 مورخ 20/11/1395 بانک خاورمیانه شعبه بخارست پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای علی رضائی آشتیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای آرش رکنی فرد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از اعضا - شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت سرو گستر سپند به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی رضائی آشتیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت نوآوران کسب و کار پویا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محبوبه دورودیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر خواهند_بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید تا سقف 700. 000. 000 (هفتصد میلیون) ریال با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید معادل مبلغ 700. 000. 000 (هفتصد میلیون) ریال و بالاتر با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره و امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی از 09/11/1395 تا 30/12/1395 و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل از 09/11/1395 تا 30/12/1395 روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/12/4
آگهی 12657966
آگهی تغییرات شرکت کسب و کارهای نو پای آوای تک پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۲۱۹
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محسن ملایری به شماره ملی وارد شوید و سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید و سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/12/4
آگهی 12657969
آگهی تغییرات شرکت کسب و کارهای نو پای آوای تک پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۲۱۹
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآواپارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن ملایری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی و تصمیمات و مجوزها و معاملات با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/4
آگهی 12490112
آگهی تغییرات شرکت نوين انديشان سر آوا پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حافظ کمال هدایت به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و شاپور خستو به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجید زمانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه کاردان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فردای امید به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و رامین ربیعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی10101702561 به سمت عضو هیئت مدیره و سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پامگرانت اینوستمنت آ بی با کد فرگیر وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و بهاءالدین سادات طهرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل برای بقیه تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی و مجوزها و معاملات با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ش940826404733860 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/7/18
آگهی 12408996
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیریت ارزش سر آوا پارس درتاریخ 07/07/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره بازاریابی مجاز (غیرهرمی)؛وارادات، صادرات، خرید، فروش بازرگانی کالا و خدمات مجاز؛توسعه، فروش، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا؛ ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیرهرمی)، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه ساری فرآیندها، افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت، شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها، نهادها، ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خاجی، انجام فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، کارگر شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان انستیتوی نفت، طبقه پنجم کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 10 ریالی که تعداد وارد شوید سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 672517/1073 مورخ 14/5/1394 نزد بانک صادرات شعبه رودهن پرداخت گردید. اولین مدیران شرکت: سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ ندا کاردان زیرک به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مؤسسه تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه بیات رایان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ940707711959507 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/7/5
آگهی 12390548
آگهی تغییرات شرکت نوين انديشان سر آوا پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تأمین سرمایه کاردان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مجید زمانی به شماره ملی وارد شوید و شرکت تدبیرگران فردای امید به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای رامین ربیعی به شماره ملی وارد شوید و شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای شاپور خستو به شماره ملی وارد شوید و شرکت پاما گرانت اینوستمنت آ بی با کد فراگیر وارد شوید به نمایندگی آقای سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید و آقای بهاءالدین سادات طهرانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. موسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ش940628510676551  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/11/27
آگهی 1318295
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فردای امید سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیامک دولتی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اکبر کلامی به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هادی تهمک به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا مهرجو به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرض الله کشاورزحدادها وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید باجلان به کدملی وارد شوید خارج از شرکا و سهامداران به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.
کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقد قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پ1768509 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi