رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای محمدعلی پورمختار

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدعلی پورمختار
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  405174xxxx
 • صادره از  بهار
 • شرکت‌ها  5
 • آگهی‌ها  12
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1341 در همدان
سمت(ها):
 • پاسدار

تحصیلات:
 • دکتری حقوق بین الملل
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان همدان مرکز بهار/کبودرآهنگ
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان همدان مرکز بهار/کبودرآهنگ
کمیسیون‌ها
 • رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال چهارم
 • رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال سوم
 • رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال دوم
 • عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  12
تاریخ
متن آگهی
1396/3/29
آگهی 13469974
آگهی تغییرات شرکت دامداری و کشاورزی دام رخش پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۹۶۰۰۰۸۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/3/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی پور مختار با کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره و مریم قائدی حیدری با کدملی وارد شوید بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و جمشید سلیمانی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/3/30
آگهی 13469989
آگهی تغییرات شرکت دامداری و کشاورزی دام رخش پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۹۶۰۰۰۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/3/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی پور مختار با کدملی وارد شوید و مریم قائدی حیدری با کدملی وارد شوید و جمشید سلیمانی با کدملی وارد شوید بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کریم فروغی نیا دارای کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و ابراهیم سلگی دارای کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/3/10
آگهی 12801204
آگهی تغییراتافق آینده ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسنعلی شوقی به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: - آقای محمدعلی پورمختار به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال - آقای محمدجواد پورمختار به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال - آقای علی اکبری پور به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال - آقای عباس الوندی راد به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/3/10
آگهی 12801206
آگهی تغییراتافق آینده ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس الوندی راد به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه موسسه ازمبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای محمدعلی پورمختار به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال - آقای محمدجواد پورمختار به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال - آقای علی اکبری پور به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال - آقای عباس الوندی راد به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال - آقای حسنعلی شوقی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال تعداد اعضای هیئت مدیره‌ای به 2 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/8
آگهی 12499696
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری مشاوره و خدمات حقوقی بین المللی صلح و توسعه ایرانیان درتاریخ 30/08/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انجام امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبر (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت موسسه:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان خدامی پلاک 3 واحد401 کد پستی وارد شوید سرمایه موسسه: مبلغ وارد شوید ریال می باشد. الف) آقای محمد علی پور مختار به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه ب) آقای صابر نیاورانی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه ج) آقای اکبر ایزدی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه د) آقای ناصرالدین نیاورانی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه اولین مدیران موسسه: الف) آقای محمد علی پور مختار به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره ب) آقای صابر نیاورانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ج) آقای اکبر ایزدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره تعیین و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد
پ940830605330942 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/2
آگهی 12484907
آگهی تغییراتافق آينده ايرانيان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۴۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبری پور به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغی سهم الشرکه خود را از وارد شوید ریال به 3500000ریال کاهش داد. آقای عباس الوندی راد به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغی سهم الشرکه خود را از وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش داد.در نتیجه سرمایه موسسه از وارد شوید ریال به 10000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای محمدعلی پورمختار به شماره ملی وارد شوید دارای 1500000ریال ـ آقای محمدجواد پورمختار به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال ـ آقای علی اکبری پور به شماره ملی وارد شوید دارای 3500000ریال ـ آقای عباس الوندی راد به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال ـ آقای حسنعلی شوقی به شماره ملی 0049261649دارای 2000000ریال
پ940824828799588 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/2
آگهی 12484914
آگهی تغییراتافق آينده ايرانيان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۴۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسنعلی شوقی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه موسسه ازمبلغ وارد شوید ریال به مبلغ 12000000ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای محمدعلی پورمختار به شماره ملی وارد شوید دارای 1500000ریال ـ آقای محمدجواد پورمختار به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال ـ آقای علی اکبری پور به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال ـ آقای عباس الوندی راد به شماره ملی وارد شوید دارای2500000 ریال ـ آقای حسنعلی شوقی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال تعداد اعضای هیئت مدیره به 3 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به آدرس تهران ـ ابتدای خیابان سهروردی شمالی ـ پلاک 293 ـ طبقه 2 ـ واحد 6 ـ کدپستی: وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پ940824335952658 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/18
آگهی 12260249
آگهی تغییرات موسسه افق آینده ایرانیان به‌شماره‌ثبت۲۴۵۲۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۴۰۲۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمود شاه محمدی به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ وارد شوید ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید . حمیدرضا نجفی به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ وارد شوید ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید . سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می باشد : عباس الوندی راد به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال محمدعلی پورمختار به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ 1500000ریال محمدجواد پورمختار به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال علی اکبری پور به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال
پ940409840281620 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/18
آگهی 12259504
آگهی تغییرات موسسه افق آینده ایرانیان به‌شماره‌ثبت۲۴۵۲۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۴۰۲۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیئت مدیره 4 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . عباس الوندی راد به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می باشد : عباس الوندی راد به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال محمدعلی پورمختار به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ 1500000ریال محمود شاه محمدی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال حمیدرضا نجفی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال محمدجواد پورمختار به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال علی اکبری پور به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال
پ940408510276989 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/5/24
آگهی 1124955
آگهی تاسیس موسسه رایحه شمیم ولایت به شماره ثبت۶۱ و شناسه ملی۱۴۰۰۳۵۲۹۴۶۵
موسسه مزبور در تاریخ26/4/92 تحت شماره61 در این اداره به ثبت رسیده اینک خلاصه ای از اساسنامه و تقاضانامه آن جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی درج میگردد:
1ـ نام موسسه: موسسه رایحه شمیم ولایت
2ـ موضوع موسسه: فعالیت اجتماعی در حوزه ایتام و فقرا و مستمندان
3ـ مرکز اصلی موسسه: لالجین ـ خیابان توحید روبروی مسجدالشهداء
4ـ سرمایه موسسه: سرمایه موسسه پنجاه میلیون ریال مباشد که به حساب موسسه واریز شده است.
5ـ مدت موسسه: از28/3/92 بمدت سه سال
6ـ بازرسان موسسه: آقای حسین کورش پیران به کدملی4051741915 بازرسان اصلی بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.
7ـ مدیران و دارندگان حق امضاء مجاز موسسه: آقایان محمدعلی پورمختار به کدملی4051740390 رئیس هیئت مدیره و علی چراغی به کدملی4050964899 نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم آرزو چراغی به کدملی4040068343 خزانه دار ـ رضا نادری پور به کدملی4051738914 عضو ـ جمال خشوعی به کدملی4050970198 عضو ـ جواد ارغوانی به کدملی4050978695 عضو و سید باقر حسینی به کدملی4050306344 مدیرعامل شده اند که حق امضاء در تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و خزانه دار متفقاً با مهر موسسه می باشد مدت خدمت مدیرعامل دو سال و سایر اعضاء سه سال میباشد.
8ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی ها و تصمیمات موسسه انتخاب شد.
ش1680079 اداره ثبت اسناد و املاک بهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 765469

آگهی تأسیس شرکت طلایه داران افق کانسار با مسئولیت محدود.

شرکت فوق در تاریخ 24/01/1390 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/01/1390 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

-1 موضوع شرکت :
اکتشاف استخراج فراوری پژوهش و تولید و فروش مواد معدنی پس از اخذ مجوز لازم تولید و ساخت و صادرات و واردات ماشین آلات صنعتی و معدنی طراحی و تولید سازه های بزرگ صنعتی از قبیل کارخانجات سد سازی مجتمع سازی پل سازی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. .

-2 مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-3 مرکز اصلی شرکت :
3-1 - استان تهران - شهر تهران خ سهروردی شمالی جنب مسجد حجت بن الحسن پ 578 ط 3 واحد 15 - کد پستی 1659936961

-4 سرمایه شرکت : مبلغ 000/000/12 ریال می باشد.

-5 اولین مدیران شرکت :
5-1 - آقای عبدالحمید زندی مفرد به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره.
5-2 - آقای محمد علی پور مختار به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
5-3 - آقای محمد جواد پور مختار به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره.
5-4 - آقای مجید قاسمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره.
5-5 - آقای مجید قاسمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

-6 دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..

-7 اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/2/13
آگهی 11920880
آگهی تاسیس شرکت طلایه‌داران افق کانسار (با مسئولیت محدود)
شرکت فوق در تاریخ24/1/1390 تحت شماره400979 و شناسه‌ملی10320513190 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ24/1/1390 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.

1ـ موضوع شرکت: اکتشاف استخراج فرآوری پژوهش و تولید و فروش مواد معدنی پس از اخذ مجوز لازم تولید و ساخت و صادرات و واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی طراحی و تولید سازه‌های بزرگ صنعتی از قبیل کارخانجات سدسازی مجتمع‌سازی پل‌سازی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج ازکشور.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ3ـ استان تهران، شهر تهران، خ سهروردی‌شمالی، جنب مسجد حجت‌بن‌الحسن پ578 ط3 واحد15 کدپستی:1659936961

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ000/000/12 ریال میباشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5ـ آقای عبدالحمید زندی‌مفرد به شماره ملی0047891777 به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ5ـ آقای محمدعلی پورمختار به شماره ملی4051740390 به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

3ـ5ـ آقای محمدجواد پورمختار به شماره ملی0010963332 به سمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ5ـ آقای مجید قاسمی به شماره ملی3873473909 به سمت عضو هیئت‌مدیره.

5ـ5ـ آقای مجید قاسمی به شماره ملی3873473909 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi