سعید طالعی فرد

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سعید طالعی فرد
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    001550xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  2
  • آگهی‌ها  2

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1399/6/23
آگهی 15371672
آگهی تغییرات شرکت هیوا گستر تیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529283 و شناسه ملی 14007745505
آگهی تغییرات شرکت هیوا گستر تیران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کرم کریم پور به کد ملی5169889781 به سمت رییس هیات مدیره و سید علی حسن دخت به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره و سعید طالعی فرد به کد ملی0015506819 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/15
آگهی 15338844
آگهی تغییرات شرکت امید گستر آتش فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529281 و شناسه ملی 14007745446
آگهی تغییرات شرکت امید گستر آتش فام سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید مومنیان به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و سعید طالعی فرد به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره خانم صدیق سوادی مفرد به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیأت مدیره و سیدعلی حسن دخت به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء رییس هیأت مدیره همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi