آقای مصطفی کریمی پناه

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
مصطفی کریمی پناه
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    387505xxxx
  • صادره از  همدان
  • شرکت‌ها  3
  • آگهی‌ها  7

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  7
تاریخ
متن آگهی
1399/12/6
آگهی 15676600
آگهی تغییرات شرکت مسکن رزمندگان لشگر سید الشهداء شرکت تعاونی به شماره ثبت 94027 و شناسه ملی 10101381143
آگهی تغییرات شرکت مسکن رزمندگان لشگر سید الشهداء به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/06/1398 و مجوز شماره 156402/15/982 مورخه 24/6/98 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: - مصطفی کریمی پناه کد ملی وارد شوید به سمت رییس و عباس کیایی کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و حمید قپانوری کد ملی وارد شوید به سمت منشی هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اسناد تعهد اور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا 1- مسلم ناصر خاکی مدیرعامل بعنوان دارنده امضای ثابت 2- مصطفی کریمی پناه رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود ودر غیاب رییس هیات مدیره امضای عباس کیایی بعنوان نایب رییس هیات مدیره معتبر است همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/8/6
آگهی 15470158
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 413643 و شناسه ملی 10320642224
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی کریمی پناه شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت یادمان بردیا شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره . آقای مهدی محمودی تیمورآباد شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل . آقای حمید حسنی شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کرانه نیلگون افق به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/9/21
آگهی 14911888
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 413643 و شناسه ملی 10320642224
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی کریمی پناه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت یادمان بردیا به شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره حمید حسنی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کرانه نیلگون افق به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سیدعلی میررضی رنانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1ـ انجام کلیه امور جاری شرکت 2ـ انجام هرگونه داد و ستد اموال منقول مطابق آئینامه معاملات 3ـ وصول و دریافت وجه هرنوع مطالبات 4 ـ مذاکره جهت اخذ وام از بانکها 5 ـ تنظیم مفاصاحساب 6 ـ مشورت و مذاکره و سازش و حل وفصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت 7 ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و ثبت اسناد. 8 ـ تنظیم بودجه شرکت 9 ـ افتتاح حساب در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مزبور 10 ـ پیشنهاد رهن و وثیقه نهادن اموال منقول شرکت و قبول رهنیه و وثیقه 11 ـ نصب و عزل عاملین و وکلا و نمایندگان و کارمندان با تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها 12 ـ تفوض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی پ980902936300398  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/4
آگهی 14877339
آگهی تغییرات شرکت مسکن رزمندگان لشگر سید الشهداء شرکت تعاونی به شماره ثبت 94027 و شناسه ملی 10101381143
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن رزمندگان لشگر سید الشهداء به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/05/1398 و مجوز شماره 156402/15/982 مورخه 24/6/98 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: صورتهای مالی سال 1397 مشتمل بر ترازنامه و گزارش سود و زیان به تصو.یب رسید. آقایان مسلم ناصر خاکی به شماره ملی وارد شوید - عباس کیایی به شماره ملی وارد شوید - مصطفی کریمی پناه به شماره ملی وارد شوید - محمد تقی محقق به شماره ملی وارد شوید - حمید قپانوری به شماره ملی وارد شوید - سید علی میر رضی رنانی به شماره ملی وارد شوید - محمود صبور به شماره ملی وارد شوید به ترتیب به سمت اعضای اصلی هیات مدیره همچنین آقایان محمد غلامی کد ملی وارد شوید - محمد علی فلکی کد ملی وارد شوید به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. همچنین آقایان رمضان رحیمی مقدم کد ملی4433018791 و عنایت اله مکی قلعهء کد ملی وارد شوید به سمت بازرسان اصلی و آقای سید مجید طاهری کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/1
آگهی 13611290
آگهی تغییرات شرکت مسکن رزمندگان لشگر سید الشهداء شرکت تعاونی به شماره ثبت ۹۴۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۱۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/06/1395 و نامه شماره وارد شوید , 110 , 962 مورخ 07/06/1396 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی میررضی رنانی به کدملی وارد شوید آقای مسلم ناصرخاکی به کدملی وارد شوید آقای عباس کیائی به کدملی وارد شوید آقای مصطفی کریمی پناه به کدملی وارد شوید آقای سیداسماعیل حسینی مجد به کدملی وارد شوید آقای حمید قپانوری به کدملی وارد شوید آقای محمدتقی محقق به کدملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره آقای غلامرضا توفیقیان به کدملی وارد شوید آقای محمود صبور به کدملی وارد شوید به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال تعیین گردیدند.. آقای یداله حاجی منوچهری به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی وآقای علیرضا ثبتی محمدقاسم زاده رشتی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی وآقای علی سلیمانی برچلوئی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/1
آگهی 13611301
آگهی تغییرات شرکت مسکن رزمندگان لشگر سید الشهداء شرکت تعاونی به شماره ثبت ۹۴۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۱۱۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/06/1395 و نامه شماره وارد شوید , 110 , 962 مورخ 07/06/1396 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیداسماعیل حسینی مجد به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی کریمی پناه به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید قپانوری به کدملی وارد شوید به سمت منشی هیئت مدیره آقای مسلم ناصرخاکی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا 1 - آقای مسلم ناصرخاکی عامل به عنوان دارنده امضای ثابت 2 - اقای سیداسماعیل حسینی مجد رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند_بود. و در غیاب رییس هیئت مدیره امضای اقای مصطفی کریمی پناه نایب رییس هیئت مدیره معتبر است. همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/22
آگهی 12525544
آگهی تغییرات شرکت كرانه نيلگون افق شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۲۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت رشد پایدار ایرانیان به شناسه ملی10320642210 با نمایندگی آقای حمیدرضا محمدتقی زاده قوچانی با کد ملی 0320050823بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی10320637769 با نمایندگی آقای کمال ذبیحی با کد ملی4489633890 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه به شناسه ملی10320642224با نمایندگی آقای اسمعیل نگارش با کد ملی2091771740 بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی10103589144 با نمایندگی آقای مصطفی کریمی پناه با کد ملی3875051351 بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران اتیه ایرانیان به شناسه ملی10102867151 با نمایندگی آقای منوچهر علی بخشی با کد ملی0035239670 بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته ها و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود.
پ940910945976721 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi