رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای پیمان عباس زاده

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
پیمان عباس زاده
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    001445xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  3
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1398/3/25
آگهی 14577481
آگهی تغییرات بین المللی سفیران آذر مهر ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای پیمان عباس زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کرامت امیری دوماری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آرش نعیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایمان رجبی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردأ همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضا ایمان رجبی ( عضو هیئت مدیره ) همراه با مهر موسسه دارای اعتبار می‌باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/3
آگهی 14556315
آگهی تغییرات سفیران نسل نو ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شعبان عباس زاده کدملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء موسسه خارج شد . خانم فاطمه خالق زاده کدملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء موسسه خارج شد . بنابراین سرمایه موسسه از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح یافت . لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد . آقای مهدی حسینی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال آقای کرامت امیری دوماری به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال آقای آرش نعیمی به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال آقای ایمان رجبی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال آقای پیمان عباس زاده به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/3
آگهی 14556327
آگهی تغییرات سفیران نسل نو ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیئت مدیره متشکل از 5 مدیر خواهد_بود که ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح یافت . آقای مهدی حسینی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت . آقای کرامت امیری دوماری به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت . آقای آرش نعیمی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرارگرفت . آقای ایمان رجبی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت . آقای پیمان عباس زاده به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم خود را به وارد شوید ریال افزایش داد . لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش به شرح می‌باشد فاطمه خالق زاده کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال شعبان عباس زاده کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال پیمان عباس زاده دارای وارد شوید ریال مهدی حسینی دارای وارد شوید ریال کرامت امیری دوماری دارای وارد شوید ریال آرش نعیمی دارای وارد شوید ریال ایمان رجبی دارای وارد شوید ریال پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi