حسینعلی شهریاری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حسینعلی شهریاری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  367339xxxx
 • صادره از  زابل
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  12
متولد 1330 در زابل
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه
 • پزشک

تحصیلات:
 • دکتری، متخصص چشم، فلوشیپ ویتره ورتین
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان مرکز زاهدان
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون بهداشت و درمان در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان مرکز زاهدان
کمیسیون‌ها
 • رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در سال چهارم
 • رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در سال سوم
 • رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در سال دوم
 • رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در سال اول

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان مرکز زاهدان
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان مرکز زاهدان

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  12
تاریخ
متن آگهی
1399/7/2
آگهی 15416445
آگهی تغییرات شرکت بانک چشم مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3597 و شناسه ملی 10100221539
آگهی تغییرات موسسه بانک چشم جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت 3597 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء (اصلی و علی‌البدل) هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای هادی منافی با کد ملی 1373582472 - آقای سیدمحمدرضا کلانتر معتمدی با کد ملی 1286233429 - آقای محمدعلی جوادی با کد ملی 4433014532 - آقای محمدرضا منصوری با کد ملی وارد شوید - آقای محمد زارع جوشقانی با کد ملی وارد شوید - آقای حسینعلی شهریاری با کد ملی وارد شوید (عضو علی‌البدل هیات مدیره) - آقای فریدون نوحی بزنجانی با کد ملی3131016159 (عضو علی‌البدل هیات مدیره) - آقایان محسن کاظمی مقدم با کدملی وارد شوید و بهرام عین‌الهی با کدملی وارد شوید به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی‌البدل موسسه برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس قانونی برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان موسسه برای سال مالی 1398 به تصویب رسید. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار موسسه انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/5
آگهی 14481493
آگهی تغییرات مجمع خیریه خیرین سلامت کشور موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۷۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1397 و بموجب مجوز شماره وارد شوید مورخه 20/09/1397 سازمان امور اجتماعی کشور وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسینعلی شهریاری به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره - حسن امین لو به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره - سید عباس پورهاشمی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی - محمد آزاد به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره - صلاح الدین دلشاد به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره - نادر ریاحی سامانی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره - محمدرضا اعتمادیان به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و عباس مؤمنی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره و حمیدکامران زاده فومنی به کدملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . مصطفی قلی خسروی به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و عبدالرسول نبات خور بوشهری به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و عبدالرضا یوسفی به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/5
آگهی 14481514
آگهی تغییرات مجمع خیریه خیرین سلامت کشور موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۷۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/05/1397 و بموجب مجوز شماره وارد شوید مورخه 20/09/1397 سازمان امور اجتماعی کشور وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن امین لو به کد ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیأت مدیره - محمد آزاد به کدملی وارد شوید بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره - سید عباس پورهاشمی به کد ملی وارد شوید بعنوان خزانه دار - حسینعلی شهریاری به کد ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با دو امضاء از سه امضای دبیرکل ، خزانه دار و رئیس هیأت مدیره و با مهر مجمع معتبر خواهد_بود . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/6/7
آگهی 14181482
آگهی تغییرات بانک چشم جمهوری اسلامی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۱۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1396 به تصویب رسید. آقایان هادی منافی با کدملی: 1373582472، سیدمحمدرضا کلانتر معتمدی با کدملی: 1286233429، محمدعلی جوادی با کدملی: 4433014532، محمدرضا منصوری با کدملی: وارد شوید و محمد زارع جوشقانی با کدملی: وارد شوید به عنوان اعضا اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و آقایان حسینعلی شهریاری با کدملی: وارد شوید و فریدون نوحی با کدملی: وارد شوید به عنوان اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای محمدعلی جوادی کدملی: وارد شوید به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید آقایان محسن کاظمی مقدم با کدملی: وارد شوید و بهرام عین الهی با کدملی: وارد شوید به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید.
پ970530681765162  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/6/16
آگهی 13588659
آگهی تغییرات مجمع خیریه خیرین سلامت کشور موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۷۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/04/1396 و بموجب مجوز شماره وارد شوید مورخه 28/05/96 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسینعلی شهریاری به کدملی وارد شوید بجای سیدرضا نیری به شماره ملی وارد شوید برای مدت باقیمانده تصدی بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/9/11
آگهی 13144338
آگهی تغییرات مجمع خیریه خیرین سلامت کشور موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۷۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1395 و بموجب مجوز شماره وارد شوید مورخه 07/07/95 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/1394 بتصویب رسید. سیدرضا نیری به کدملی وارد شوید بعنوان عضواصلی هیئت مدیره حسینعلی شهریاری به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره حسن امین لو به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره سیدعباس پورهاشمی به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره نادرریاحی سامانی به کدملی وارد شوید بعنوان عضواصلی هیئت مدیره عباس مومنی به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره محمد آزاد به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره محمدرضا اعتمادیان به کدملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره صلاح الدین دلشاد به کدملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. مصطفی قلی خسروی به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و عبدالمجید مرادی نسب به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و فرزاد گوهردهی به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/21
آگهی 12949629
آگهی تغییرات بانک چشم جمهوری اسلامی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۱۵۳۹
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی منافی به شماره ملی 1373582472، سیدمحمدرضا کلانتر معتمدی به شماره ملی 1286233429، محمدعلی جوادی به شماره ملی 4433014532، محمدرضا منصوری به شماره ملی وارد شوید و محمد زارع جوشقانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضا اصلی هیات مدیره و حسینعلی شهریاری به شماره ملی وارد شوید و فریدون نوحی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمدعلی جوادی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 94 به تصویب رسید. محسن کاظمی مقدم با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و بهرام عین الهی با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/7/28
آگهی 1613846
آگهی تغییرات موسسه بانک چشم جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت ۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۱۵۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت امناء مورخ 23/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 92 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های موسسه تعیین شد. محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد ـ اول بلوار شهید هرمز ستاری ـ پلاک 94 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. هادی منافی با کد ملی: 1373582472، سیدمحمدرضا کلانتر معتمدی با کد ملی: 1286233429، محمدعلی جوادی با کد ملی: 4433014532، محمدرضا منصوری با کد ملی: وارد شوید و محمد زارع جوشقانی با کد ملی: وارد شوید به عنوان اعضا اصلی هیأت مدیره همچنین حسینعلی شهریاری با کد ملی: وارد شوید و فریدون نوحی با کد ملی: وارد شوید را به عنوان اعضا علی البدل هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. محمدعلی جوادی به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. محسن کاظمی مقدم با کد ملی: وارد شوید و بهرام عین الهی با کد ملی: وارد شوید به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. در بند 5 ـ 1 ماده 5: پس از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمله " در راستای بهبود سلامت آحاد جامعه و امر آموزش پزشکی و همچنین " اضافه خواهد شد که اصلاح شده. ماده 5 ـ بانک غیرانتفاعی و عام المنفعه بوده و اهداف آن بر مبنای ماده 2 و اصول زیر استوار می باشد. همکاری با معاونت های درمانی و آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در راستای بهبود سلامت آحاد جامعه و امر آموزش پزشکی و همچنین مراکز پزشکی قانونی، وزارت دادگستری و انجمن پیوند اعضا ایران در جهت گسترش و تجهیز بانک برای تامین قرنیه یا صلبیه، مورد نیاز بیماران محتاج به پیوند قرنیه و یا صلبیه در سراسر کشور. ماده 17 ـ هیأت مدیره مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو تن عضو علی البدل خواهد بود که توسط هیات امنا برای مدت دو سال انتخاب می شوند و به صورت موظف انجام وظیفه می نمایند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
پ930623826474912  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/16
آگهی 9552712
آگهی تغییرات موسسه مجمع خیرین سلامت کشوربه شماره ثبت ۲۵۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۷۷۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/2/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای سید محمد شیرازی بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی‌قلی خسروی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید شایسته به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل، آقای عبدالمجید مرادی‌نسب بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 21/2/1393 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نادر ریاحی‌سامانی بشماره ملی وارد شوید و آقای غلامرضا بخشی‌زاده بشماره ملی وارد شوید و آقای حسینعلی شهریاری بشماره ملی وارد شوید و آقای سید رضا نیری بشماره ملی وارد شوید و آقای سید عباس پورهاشمی بشماره ملی وارد شوید و آقای محمد آزاد بشماره ملی وارد شوید و آقای صلاح‌الدین دلشاد به شماره ملی وارد شوید و آقای حسن ابوالقاسمی بشماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی‌البدل و آقای محمدتقی تصدیق‌مقدم بشماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی‌البدل تا تاریخ 21/2/1393

در تاریخ 2/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/16
آگهی 958132
آگهی تغییرات موسسه مجمع خیرین سلامت کشور به شماره ثبت ۲۵۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۷۷۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/2/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای سید محمد شیرازی بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی قلی خسروی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید شایسته به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل، آقای عبدالمجید مرادی نسب بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 21/2/1393 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نادر ریاحی سامانی بشماره ملی وارد شوید و آقای غلامرضا بخشی زاده بشماره ملی وارد شوید و آقای حسینعلی شهریاری بشماره ملی وارد شوید و آقای سید رضا نیری بشماره ملی وارد شوید و آقای سید عباس پورهاشمی بشماره ملی وارد شوید و آقای محمد آزاد بشماره ملی وارد شوید و آقای صلاح الدین دلشاد به شماره ملی وارد شوید و آقای حسن ابوالقاسمی بشماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل و آقای محمدتقی تصدیق مقدم بشماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ 21/2/1393
در تاریخ 2/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011109197961 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/16
آگهی 958133
آگهی تغییرات موسسه مجمع خیرین سلامت کشور به شماره ثبت ۲۵۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۷۷۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 8/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نادر ریاحی سامانی بشماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید عباس پورهاشمی بشماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا بخشی زاده بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسینعلی شهریاری بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید رضا نیری بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد آزاد بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صلاح الدین دلشاد بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن ابوالقاسمی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محمدتقی تصدیق مقدم بشماره ملی وارد شوید بسمت خزانه دار (بعنوان عضو علی البدل) و آقای سید رضا نیری بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل.
در تاریخ 2/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011109197856 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/16
آگهی 11672221
آگهی تغییرات موسسه مجمع خیرین سلامت کشور به شماره ثبت ۲۵۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۷۷۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 8/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نادر ریاحی‌سامانی بشماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید عباس پورهاشمی بشماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا بخشی‌زاده بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسینعلی شهریاری بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید رضا نیری بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد آزاد بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای صلاح‌الدین دلشاد بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسن ابوالقاسمی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای محمدتقی تصدیق‌مقدم بشماره ملی وارد شوید بسمت خزانه‌دار (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای سید رضا نیری بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل.

در تاریخ 2/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi