تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

احمدعلی کیخا

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
احمدعلی کیخا
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    367279xxxx
  • صادره از  زابل
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  3
متولد 1346 در زابل
سمت(ها):
  • معاون سازمان حفاظت محیط زیست

تحصیلات:
  • دکتری اقتصاد کشاورزی(اقتصاد آب)
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان مرکز زابل/زهک
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان مرکز زابل/زهک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1395/3/11
آگهی 12768167
آگهی تغییرات شرکت اشراق اندیشه تابان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۸۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سینا قنبرپور بهبهانی زاده شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ماهان یوسفی نژادان شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره قدرت الله قربانی شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و احمدعلی کیخا شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء سینا قنبرپور بهبهانی زاده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/1/28
آگهی 12733333
آگهی تغییرات شرکت اشراق اندیشه تابان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۸۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس سیدخندان خیابان سهروردی شمالی میدان شهید قندی (عربی) خ 2 پلاک 2 طبقه 2 واحد 4 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای احمدعلی کیخا فرزند غلام متولد 10/3/46 به شماره شناسنامه 499 و شماره ملی وارد شوید صادره از زابل با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفتند. آقای سینا قنبرپور بهبهانی زاده شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال سهم الشرکه خود را از وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. بنابراین سرمایه شرکت از وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح یافت. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح زیر می‌باشد. سینا قنبرپور بهبهانی زاده شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال ماهان یوسفی نژادان شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال قدرت الله قربانی شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال احمدعلی کیخا شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال تعداد اعضای هیئت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/1/28
آگهی 12733342
آگهی تغییرات شرکت اشراق اندیشه تابان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۸۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۷۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ماهان یوسفی نژادان با دریافت مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال کاهش داد قدرت الله قربانی با دریافت مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه خود را به وارد شوید ریال کاهش داد سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش به شرح زیر می‌باشد. سینا قنبرپور بهبهانی زاده شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال ماهان یوسفی نژادان شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال قدرت الله قربانی شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال احمدعلی کیخا شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi