رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

عبدالغفور ایران نژاد

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
عبدالغفور ایران نژاد
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    365033xxxx
  • صادره از  چابهار
  • شرکت‌ها  3
  • آگهی‌ها  5
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1335
سمت(ها):
  • عضو هیأت مدیره موسسه جهاد استقلال

تحصیلات:
  • دانشجوی کاردانی فنی معماری شهری
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان مرکز جابهار/نیکشهر
نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان مرکز جابهار/نیکشهر
نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان مرکز جابهار
نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان مرکز جابهار/نیکشهر

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   3

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  5
تاریخ
متن آگهی
1396/11/2
آگهی 12709836
آگهی تغییراتانجمن حمایت زندانیان زاهدان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۹۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد مرزیه به شماره ملی وارد شوید و آقای عبدالغفور ایران نژاد به شماره ملی وارد شوید و آقای مجتبی خانجانی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدعلی میرحسینی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدحسین خسروی به شماره ملی وارد شوید و آقای علیرضا بابائی فارسانی و آقای محمدرضا نوری به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند. 2. آقایان: مجتبی جوادی جهرمی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و محمدحسین صباغی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/11/2
آگهی 12709837
آگهی تغییراتانجمن حمایت زندانیان زاهدان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۹۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد مرزیه به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا بابائی فارسانی به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی خانجانی به کدملی وارد شوید و آقای عبدالغفور ایران نژاد به کدملی وارد شوید و آقای محمدحسین خسروی به کدملی وارد شوید و آقای سیدعلی میرحسینی به کدملی وارد شوید و آقای محمدرضا نوری به کدملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقای عاطف عرب زاده به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت یکسال تعیین شدند. 2. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء ثابت آقای عاطف عرب زاده و امضای متغیر آقایان علیرضا بابائی فارسانی و محمد مرزیه و با مهر موسسه معتبر و اوراق عادی با امضاء آقای عاطف عرب زاده و با مهر موسسه معتبر است. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/10
آگهی 1677889
آگهی تغییرات موسسه جهاد استقلال به شماره ثبت ۳۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۸۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا شافعی نیا به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمدعلی جوادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره عبدالغفور ایران نژاد به شماره ملی وارد شوید به عنوان هیئت مدیره
پ930804883565319 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/7
آگهی 657416
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۷۴۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 11/4/91 واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالغفور ایران نژاد به کدملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه جهاد استقلال به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و محمود خرم دل به کدملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه فرهنگی و ورزشی جهادگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجتبی نعمتی جم به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر به شناسه ملی وارد شوید و محسن جلواتی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت جهاد حفاری به شناسه ملی وارد شوید و مهدی خرازی توکل به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستای و عشایری جاهد به شناسه ملی وارد شوید جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پ18279000011104060197 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/7
آگهی 11017400
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۷۴۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ 28/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 11/4/91 واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالغفور ایران‌نژاد به کدملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه جهاد استقلال به شناسه‌ملی وارد شوید به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و محمود خرم‌دل به کدملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه فرهنگی و ورزشی جهادگران به شناسه‌ملی وارد شوید به سمت عضو و نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مجتبی نعمتی‌جم به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت تدبیر به شناسه‌ملی وارد شوید و محسن جلواتی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت جهاد حفاری به شناسه‌ملی وارد شوید و مهدی خرازی‌توکل به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات صنایع روستای و عشایری جاهد به شناسه‌ملی وارد شوید جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi