آقای علیم یار محمدی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علیم یار محمدی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  362010xxxx
 • صادره از  زاهدان
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1335 در زاهدان
سمت(ها):
 • بازنشسته وزارت راه و شهرسازی

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان مرکز زاهدان
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس اول کمیسیون عمران در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1394/12/26
آگهی 12697429
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی تولید برق چهار هزار و هشتصد و بیست و یک شتاب نیروی زمین در تاریخ 17/12/1394 به شماره ثبت 6668 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.. موضوع شرکت: تولید برق و ارائه خدمات فنی و مهندسی (پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح). مدت شرکت: نامحدود. مرکز اصلی شرکت: استان سیستان و بلوچستان: شهرستان زاهدان خیابان مولوی روبروی مصطفی 61 پلاک 232. سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی که تعداد وارد شوید سهم آن بانام می‌باشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 219/2306 مورخ 10/12/1394 نزد بانک توسعه تعاون شعبه توحید زاهدان پرداخت گردیده است.. اولین مدیران شرکت: 1 آقای فرزاد مظفری شیخی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید 2 آقای تیمور سارانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی وارد شوید 3. آقای نادر سارانی به سمت منشی هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید آقای حمید رضا شیخ نژاد به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به شماره ملی وارد شوید آقای حجت کریمی به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به شماره ملی وارد شوید برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.. دارندگان حق امضا: کلیه قرارداد‌ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادر با امضای آقای تیمور سارانی (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) به اتفاق آقای فرزاد مظفری شیخی (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب رئیس هیئت مدیره با دو امضاء آقای تیمور سارانی (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای نادر سارانی (منشی هیئت مدیره) ومهر شرکت دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای تیمور سارانی (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر تعاونی معتبر خواهدبود.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: 1 آقای علیم یار محمدی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی 2 آقای غلامرسول سارانی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi