رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

خانم نیک مهر عمرانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
نیک مهر عمرانی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    338089xxxx
  • صادره از  بندرعباس
  • شرکت‌ها  6
  • آگهی‌ها  15
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   6

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  15
تاریخ
متن آگهی
1400/2/26
آگهی 15791539
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرین عمران کهن درتاریخ 18/02/1400 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارایه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی درزمینه خرید و تولید و فروش و پخش و صادرات و واردات ,انواع تایر مواد غذایی و نوشیدنی وآبزیان ,ماهی ,میگو, حبوبات و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات و ال / سی برای شرکت نزد بانک ها ,ترخیص کالا از گمرکات داخلی ,اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی ,شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی .انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی , ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور -اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی ,شرکت در کلیه مناقصات ,مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزی ، شهر بندرعباس، محله پشت شهر ، کوچه مالک اشتر 24 ، کوچه کرانه 10 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7917857339 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 10 سهم وارد شوید ریالی تعداد 10 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 105/43190 مورخ 12/12/1399 نزد بانک ملت شعبه امام خمینی با کد 4319 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره خانم نیکمهر عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای آرین عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای آرش علی پور به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای آرین عمرانی نایب رییس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم اسماء ارجمندی نسب بدر آباد به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای میلاد منتظر به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/2/26
آگهی 15791567
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیک مهد خلیج فارس درتاریخ 18/02/1400 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارایه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی درزمینه خرید و تولید و فروش و پخش و صادرات و واردات ,انواع تایر مواد غذایی و نوشیدنی وآبزیان ,ماهی ,میگو, حبوبات و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات و ال / سی برای شرکت نزد بانک ها ,ترخیص کالا از گمرکات داخلی ,اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی ,شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی .انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی , ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور -اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی ,شرکت در کلیه مناقصات ,مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزی ، شهر بندرعباس، محله پشت شهر ، کوچه مالک اشتر 24 ، کوچه کرانه 10 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7917857339 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 10 سهم وارد شوید ریالی تعداد 10 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 113/43190 مورخ 16/01/1400 نزد بانک ملت شعبه امام خمینی بندرعباس با کد وارد شوید پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم نیک مهر عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای آرین عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای عادل کمالی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مصطفی عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءآقای آرین عمرانی رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم اسماء ارجمندی نسب بدرآباد به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای میلاد منتظر به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/9/2
آگهی 15513726
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیک مهر عمرانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6702 و شناسه ملی 10800094896
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیک مهر عمرانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6702 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار تعیین گردیدند : آقای یداله عمرانی به شماره ملی وارد شوید آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم نیک مهر عمرانی به شماره ملی وارد شوید - خانم غزاله توکلی باب اناری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای امید عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/9/2
آگهی 15513734
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیک مهر عمرانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6702 و شناسه ملی 10800094896
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیک مهر عمرانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6702 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره خانم نیک مهر عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای یداله عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهییت مدیره - کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک و سفته و قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبرمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/12/11
آگهی 15113351
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - خانم نیک مهر عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم محدثه افراسیابی به شماره ملی 6100048183به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش981206380317954  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/2
آگهی 14694400
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران تایر نوین درتاریخ 17/04/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : صادرات و واردات مواد اولیه و کالا بسته بندی کالا صادرات و واردات کالاهای غیر نفتی و تایر صادرات و واردات مواد غذایی و حبوبات و ادویه فعالیت در زمینه کشاورزی و دامپروری صادرات و واردات میوه اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی . اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزی ، شهر بندرعباس ، سورو قدیم ، بلوار دانشمند ، کوچه ساحلی 3 ، پلاک 12 ، طبقه اول کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن بی نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 27/103/22 مورخ 31/02/1398 نزد بانک بانک صادرات شعبه بندر عباس با کد 103 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم نیک مهر عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای اسماعیل عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن علی عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضاء خانم نیک مهر عمرانی به کد ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حسن عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای امیر عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/7
آگهی 14490585
آگهی تغییرات شرکت پی تی سی گروپ آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۱۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای محمد رضا عرفی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن عمرانی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضا هیئت مدیره ) آقای ناصر عرفی به کدملی وارد شوید به سمت عضوهیئت مدیره خانم نیک مهر عمرانی به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/7
آگهی 14490589
آگهی تغییرات شرکت پی تی سی گروپ آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۱۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محمد رضا عرفی به کدملی وارد شوید آقای ناصر عرفی به کدملی وارد شوید خانم نیک مهر عمرانی به کدملی وارد شوید آقای سیروس وفایی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/9
آگهی 14463624
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : - آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید - خانم زهرا عمرانی به شماره ملی وارد شوید - خانم زینب عمرانی به شماره ملی وارد شوید - خانم نیک مهر عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم محدثه افراسیابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/9/14
آگهی 14332276
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیک مهر عمرانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۴۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید نیک مهر عمرانی به شماره ملی وارد شوید یداله عمرانی به شماره ملی وارد شوید ـ خانم منیژه عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای امید عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ش970906222283993 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/9/14
آگهی 14332295
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیک مهر عمرانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۴۸۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یداله عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره نیک مهر عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش970906386507916 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/1/17
آگهی 13262504
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیک مهر عمرانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۴۸۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره آقای نیک مهرعمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای یداله عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت و اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/1/17
آگهی 13262506
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیک مهر عمرانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۴۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای یداله عمرانی به شماره ملی وارد شوید آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید آقای نیک مهرعمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم منیژه عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی وآقای امید عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/1/17
آگهی 13267849
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم زهرا عمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم زینب عمرانی به شماره ملی وارد شوید آقای نیک مهرعمرانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و خانم محدثه افراسیابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/14
آگهی 15319695
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم منیژه عمرانی به شماره ملی وارد شوید آقای آرین عمرانی به شماره ملی وارد شوید - خانم نیک مهرعمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی ، خانم محدثه افراسیابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi