رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای امیر زارع پور

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
امیر زارع پور
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    334161xxxx
  • صادره از  اسلام آباد
  • شرکت‌ها  3
  • آگهی‌ها  4
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   3

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1396/10/6
آگهی 13771291
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری توسعه فضای مجازی پاک ایرانیان در تاریخ 29/9/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: موضوع مؤسسه «نشر دیجیتال» می‌باشد که مصادیق فعالیت‌های آن عبارتند از: تصدی قراردادن اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن‌ها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حاملهای دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن‌ها در معرض دسترس عموم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطلاعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مجوز شماره 264132/96 مورخ 25/9/96 مرجع صادر کننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهرک پرواز بلوار شقایق جنوبی کوچه بیست و پنجم پلاک 22 طبقه همکف واحد غربی کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: 1. 000. 000 ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای عیسی زارع پور به شماره ملی وارد شوید دارنده 500. 000 ریال سهم الشرکه آقای امیر زارع پور به شماره ملی وارد شوید دارنده 500. 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای عیسی زارع پور به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیر زارع پور به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر موسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/2/12
آگهی 12763603
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان گستر تیروژ درتاریخ 05/02/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبرشرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور اخذ و تفویض نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور برگزاری همایشها و سمینارها (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران انتهای خیابان قدوسی ابتدای سبلان شمالی پلاک 656 طبقه 3 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی که تعداد وارد شوید سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 65 مورخ 21/1/95 نزد بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: جواد میرزاخانی رندانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حمید شاه آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره صدیقه شریفی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وبروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دونفر ازاعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عباس برهانی فر به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و امیر زارع پور به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/1/27
آگهی 533705

آگهی تغییرات موسسه رسانه پرداز جم
به شماره ثبت 25641
و شناسه ملی وارد شوید
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ 8/8/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای میر شجاع حسینی‎شیوائی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ 8/8/1392 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی اصلان‎زاده به شماره ملی وارد شوید و آقای مهدی سالم به شماره ملی وارد شوید و آقای امیر زارع‎پور به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 8/8/92
3ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هادی اصلان‎زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای مهدی سالم به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای امیر زارع‎پور بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای هادی اصلان‎زاده به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل.
4ـ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضای متفق مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت‎مدیره و ذی‎حساب موسسه به انضمام مهر موسسه و مکاتبات اداری موسسه با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است.
در تاریخ 27/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ20145000011102955268 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/1/27
آگهی 11233956
آگهی تغییرات موسسه رسانه پرداز جم به شماره ثبت ۲۵۶۴۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۲۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ 8/8/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای میر شجاع حسینی‎شیوائی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ 8/8/1392 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی اصلان‎زاده به شماره ملی وارد شوید و آقای مهدی سالم به شماره ملی وارد شوید و آقای امیر زارع‎پور به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 8/8/92

3ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هادی اصلان‎زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای مهدی سالم به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای امیر زارع‎پور بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای هادی اصلان‎زاده به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل.

4ـ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضای متفق مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت‎مدیره و ذی‎حساب موسسه به انضمام مهر موسسه و مکاتبات اداری موسسه با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است.

در تاریخ 27/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi