رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای عیسی زارع پور

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
عیسی زارع پور
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    334124xxxx
  • صادره از  اسلام آباد
  • شرکت‌ها  4
  • آگهی‌ها  7
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   4

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  7
تاریخ
متن آگهی
1398/7/14
آگهی 14830201
آگهی تغییرات شرکت ریز پایش آنی هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۳۶۳۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی شفیعی نیک آبادی با کدملی0075824841 به سمت رئیس هیأت مدیره عیسی زارع پور با کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مهرداد مهربد با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت، معتبر می باشد.
پ980709768638844 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/14
آگهی 14830206
آگهی تغییرات شرکت ریز پایش آنی هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۳۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی شفیعی نیک آبادی با کدملی0075824841 مهرداد مهربد با کد ملی وارد شوید عیسی زارع پور با کدملی وارد شوید به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. مجید ساده با شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و ایرج روحی با شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1سال مالی تعیین شدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ980709202372541 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/24
آگهی 14717101
آگهی تغییرات شرکت زیست بوم مجازی درسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عیسی زارع پور به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه امن فناوری نامدار ( سهامی خاص ) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی افراسیابی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پیام افزار پیک آسا ( سهامی خاص ) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی عرب به کدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت فناوران هویت الکترونیکی امن ( سهامی خاص ) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای عباس محمدخانی غیاثوند به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل ( خارج از هیئت مدیره ) کلیه اوراق ، اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضا انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت وکلیه قراردادها و عقود اسلامی ، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته و برات و . . . با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو نفر رئیس هیئت مدیره یا عضو اصلی هیئت مدیره به صورت مجزا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/3/10
آگهی 14023627
آگهی تغییرات شرکت ریز پایش آنی هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۳۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/2/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عیسی زارع پور به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مهرداد مهربد به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره حامد بهمن پور به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و بهادار و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/11/11
آگهی 13826751
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ریز پایش آنی هوشمند درتاریخ 30/10/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و ساخت حسگرهای بی سیم صنعتی و پزشکی در ابعاد میکرو و نانو طراحی، ساخت، فروش و خدمات پس از فروش مربوط به حسگر‌های هوشمند بی سیم مشاوره در حوزه اینترنت اشیاو پایش هوشمند طراحی، ساخت، فروش و خدمات پس از فروش مربوط به سامانه‌های هوشمند طراحی، ساخت، فروش و خدمات پس از فروش مربوط به سخت افزار‌های حوزه پزشکی و سلامت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - تیموری - خیابان شهید داود حبیب زادگان - بن بست فاطمی - پلاک 1 - بلوک شرقی - طبقه اول - واحد 1 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی می‌باشد تعداد 100 سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره 587/96 ص / 257 مورخ 21/10/1396 از بانک پاسارگاد شعبه میدان آزادی به مبلغ وارد شوید ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای مهرداد مهربد به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حامد بهمن پور به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عیسی زارع پور به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وبروات و قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای غلامرضا کیخائی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علیرضا ربیعی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/10/6
آگهی 13771291
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری توسعه فضای مجازی پاک ایرانیان در تاریخ 29/9/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: موضوع مؤسسه «نشر دیجیتال» می‌باشد که مصادیق فعالیت‌های آن عبارتند از: تصدی قراردادن اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن‌ها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حاملهای دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن‌ها در معرض دسترس عموم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطلاعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مجوز شماره 264132/96 مورخ 25/9/96 مرجع صادر کننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهرک پرواز بلوار شقایق جنوبی کوچه بیست و پنجم پلاک 22 طبقه همکف واحد غربی کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: 1. 000. 000 ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای عیسی زارع پور به شماره ملی وارد شوید دارنده 500. 000 ریال سهم الشرکه آقای امیر زارع پور به شماره ملی وارد شوید دارنده 500. 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای عیسی زارع پور به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیر زارع پور به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر موسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/2/26
آگهی 12784171
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک در تاریخ 19/02/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع موسسه: الف گسترش ارزشهای و آرمانهای انقلاب اسلامی، صیانت از ارزش‌های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی و ترویج و تعمیم امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی 2 حفظ، تحکیم و صیانت از بنیان خانواده، توسعه و سبک زندگی طیبه و تروییح فرهنگ سلامت مدارس و خانواده‌ها در فضای مجازی، آگاهی رسانی و آموزش کاربری صحیح فضای مجازی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی در داخل کشور و جهان اسلام در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و ایجاد محیطی ایمن برای حفظ و تعالی ارزش‌های اجتماعی و کمالات انسانی در حوزه فضای مجازی ب: روش اجرای هدف آگاهی رسانی و آموزش کاربری صحیح فضای مجازی از طریق برگزاری همایش‌ها تولید محتوا، انتشار کتب، مجلات، مقالات و غیره در فضاهای حقیقی مجازی، کمک در تدوین قواعد و مقررات لازم و یاری رسانی و مشاوره به حاکمیت در توسعه فضای مجازی پاک 2 از طریق بکارگیری ظرفیت‌های مردمی در داخل کشور و جهان اسلام در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و ایجاد محیطی ایمن برای حفظ و تعالی ارزشهای اجتماعی و کمالات انسانی در حوزه فضای مجازی موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت‌های مذکور در اهداف و شیوه‌های اجرایی، به معنا ی اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه‌های خاص می‌باشد نیست بدیهی است انجام هر گونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه‌های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران طرشت جنب دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید اکبری خیابان شهید قاسمی پلاک 56 طبقه اول کد پ وارد شوید دارایی موسسه: مبلغ وارد شوید ریال می‌باشد. اولین مدیران موسسه: سیدمحمد تقی بطحایی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره منیره حسینی خامنه به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره محمدرضا مهرابی بیان به کدملی وارد شوید به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره رسول جلیلی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره علیرضا طالب پور به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره مونس سیاح به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره احمد فضائلی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره عیسی زارع پور به کدملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره احمد آب نیکی فرزند محمد به کدملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سیدعلی علوی فرزند سیدمحمد به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی سیاوش بیات فرزند محمد به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند بموجب نامه شماره وارد شوید مورخ 17/11/94 وزارت کشور آگهی گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi