عبدالرضا مصری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
عبدالرضا مصری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  325142xxxx
 • صادره از  کرمانشاه
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  7
متولد کرمانشاه
سمت(ها):
 • وزیر رفاه و تامین اجتماعی
 • سفیر ایران در ونزوئلا

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان کرمانشاه مرکز کرمانشاه
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان کرمانشاه مرکز کرمانشاه
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون اجتماعی در سال چهارم
 • عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال چهارم
 • عضو کمیسیون اجتماعی در سال سوم
 • عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال سوم
 • عضو کمیسیون اجتماعی در سال دوم
 • عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال دوم
 • عضو کمیسیون اجتماعی در سال اول

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از استان کرمانشاه مرکز کرمانشاه

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  7
تاریخ
متن آگهی
1397/6/20
آگهی 14191458
آگهی تغییرات شرکت اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران امکان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/1396 و مجوزهای شماره وارد شوید مورخ 22/07/1396 و وارد شوید مورخ 27/05/1397 معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال 1395 به تصویب رسید. سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید میلیون ریال به مبلغ وارد شوید میلیون ریال افزایش یافت. آقایان عبدالله رئیسی نافچی به شماره ملی وارد شوید و علی راستگو به شماره ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی ازمون سامانه به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرسان اصلی به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقایان عبدالرضا مصری به شماره ملی وارد شوید ، ابوالقاسم سرحدیزاده به شماره ملی وارد شوید ، محمدرضا حائری به شماره ملی وارد شوید ، منوچهر خیری پور به شماره ملی وارد شوید ، هادی مقدسی به شماره ملی وارد شوید ، علی یزدانی به شماره ملی وارد شوید ، کریم صادق زاده تبریزی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکاروکارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ970606830915729 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/6/20
آگهی 14188314
آگهی تغییرات شرکت اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران امکان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/09/1396 و مجوزهای شماره وارد شوید مورخ 22/07/1396 و وارد شوید مورخ 27/05/1397 معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعیتصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالرضا مصری به شماره ملی وارد شوید به عنوان رییس هیئت مدیره ، هادی مقدسی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیئت مدیره ، محمد رضا حائری به شماره ملی وارد شوید به عنوان منشی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حسن رسولی به شماره ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی اتحادیه با امضای ثابت مدیرعامل اتحادیه (آقای حسن رسولی) به اتقاق امضاء یکی از آقایان محمدرضا حائری ویا منوچهر خیری پور(از اعضای هیات مدیره) بهمراه مهر اتحادیه ، معتبر می باشد.
پ970605524231514 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/5/5
آگهی 13518697
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/11/1395 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 28/3/96 اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوذر ندیمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی وارد شوید جایگزین آقای محمد پاریزی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمود باقری مزید آبادی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی بلا به شناسه ملی وارد شوید جایگزین آقای عبدالرضا مصری به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضا هیئت مدیره و آقای امیدوار رضائی میرقائد به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور سمیعی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اسناد، چک‌ها، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین شد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مرجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات تامبلغ یک میلیارد ریال. عزل و نصب اعضای هیئت مدیره شرکتهای گروه شرکت سرمایه گذاری شفادارو، معاونین، مدیران و کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق، مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه، تشویق، سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت می‌باشد. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مرجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده برعلیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/2/28
آگهی 13419941
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
پیرو آگهی صادره به شماره وارد شوید مورخ 4/11/1395 محمد پاریزی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور سمیعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عبدالرضا مصری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه صنعتی بلا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و امیدوار رضایی میرقائد به شماره وارد شوید به نمایندگی از شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و سید داود زارع اسکندری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/8
آگهی 12504617
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري شفادارو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/05/1394 و بموجب مجوز شماره 331278,121 مورخ 12/7/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد حنیفی به شماره ملی3255238188 به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا مصری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و امیدوار رضائی میرقائد به شماره ملی1970498714 به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و سید داود زارع اسکندری به شماره ملی0492802696 به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و منصور سمیعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت طرح و توسعه اینده پویا به شناسه ملی10100937493 به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد، چک ها، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ حدود اختیارات مدیرعامل علاوه براجرای مصوبات هیئت مدیره، موارد پیوست تعیین شد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مرجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات تامبلغ پانصد میلیون ریال. عزل و نصب اعضای هیئت مدیره شرکتهای گروه شرکت سرمایه گذاری شفادارو، معاونین، مدیران و کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل حقوق، مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه، تشویق، سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت می باشد. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مرجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده برعلیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
پ940902364343518 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/9/8
آگهی 1700566
آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران امکان به شماره ثبت ۱۵۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/05/1393 و مجوز وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بشماره وارد شوید مورخ 30/6/93تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالرضا مصری ک م وارد شوید بسمت رئیس هیات مدیره ـ آقای هادی مقدسی ک م وارد شوید بسمت نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای محمدرضا حائری ک م وارد شوید بسمت منشی هیات مدیره ـحسن رسولی ک م وارد شوید بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی اتحادیه با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از آقایان محمدرضا حائری و یا حجت اله اسمعیل پور حمامی زاده همراه با مهر اتحادیه، معتبر باشد.
پ930826682196263  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/9/8
آگهی 1700568
آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران امکان به شماره ثبت ۱۵۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/04/1393 و مجوز وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بشماره وارد شوید مورخ 30/6/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابوالقاسم سرحدیزاده ک م وارد شوید ـ عبدالرضا مصری ک م وارد شوید ـ آقای حجت اله اسعمیل پورحمامی زاده ک م وارد شوید ـ آقای هادی مقدسی ک م وارد شوید ـ آقای حسن دژکامه ک م وارد شوید ـ آقای علی یزدانی ک م وارد شوید ـ آقای محمدرضا حائری ک م وارد شوید بسمت اعضای اصلی وکریم صادق زاده تبریزی ک م وارد شوید ـ احسان میرزا قیطاقی ک م وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آزمون سامانه ش م وارد شوید وآقای مهدی زمانی نوری ک م وارد شوید و آقای مرتضی مقدم ک م وارد شوید بعنوان بازرسان اصلی و آقای حمیدرضا گریان ک م وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهای مالی سال 1392 به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
پ930826161540709  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi