آقای شهباز حسن پور بیگلری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
شهباز حسن پور بیگلری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  317880xxxx
 • صادره از  بردسیر
 • شرکت‌ها  3
 • آگهی‌ها  8
متولد 1340 در سیرجان
سمت(ها):
 • مدیرعامل شرکت خانه سازی کرمان
 • عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی انبوه سازانشهردار سیرجانمدیرکل دفتر شهر و روستای کرمان در سازمان شهرداری های وزارت کشور

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مدیریت
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان کرمان مرکز بردسیر/سیرجان
کمیسیون‌ها
 • سخنگوکمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال دوم
 • سخنگوکمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال اول
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان کرمان مرکز بردسیر/سیرجان
کمیسیون‌ها
 • سخنگوکمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال چهارم
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال چهارم
 • سخنگوکمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال سوم
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال سوم
 • سخنگوکمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال دوم
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال دوم
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان کرمان مرکز بردسیر/سیرجان

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   3

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  8
تاریخ
متن آگهی
1397/5/13
آگهی 13996386
آگهی تغییرات بنیاد دانشگاهی سیرجان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۴۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/08/1396 منضم به نامه شماره 5522/1/6837مورخ30/11/96فرمانداری شهرستان سیرجان: 1ـ آقای منصور مکی ابادی شماره ملی3071399669 بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای ا حمد افروز شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای امید علی علیرضا زاده گلزاری شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای سید محمود حسینی زیدابادی شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره ـ آقای شهباز حسن پور شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره ـ ـ آقای علی یعقوبی پور شماره ملی3070551076 بسمت عضو هیئت مدیره ـ آقای غلامعباس بارانی شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره ـ آقای هوشنگ سهیلی شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمد اسمعیل خواجو نژاد شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار ـ آقای محمد جواد نادری پور شماره ملی 3071260253بسمت عضوعلی البدل هیئت مدیره ـ خانم صدیقه بارانی شماره ملی3071388861 بسمت عضو علی البدل هیات مدیره 2 ـ کلیه اسناد، مدارک و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره به امضاء مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره ومهر موسسه معتبر می باشد.
ش970204825194133 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/5/13
آگهی 13996398
آگهی تغییرات بنیاد دانشگاهی سیرجان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۴۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/08/1396 منضم به نامه شماره 5522/1/6837 مورخ30/11/ 96فرمانداری شهرستان سیرجان: 1 ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای سید محمود حسینی زیدابادی شماره ملی وارد شوید نماینده وقت ولی فقیه ـ آقای شهباز حسن پور شماره ملی وارد شوید نماینده وقت مردم در مجلس شورای اسلامی ـ آقای منصور مکی ابادی شماره ملی وارد شوید فرماندار ویژه شهرستان سیرجان ـ آقای غلامعباس بارانی شماره ملی وارد شوید رئیس وقت دانشگاه صنعتی ـ آقای علی یعقوبی پور شماره ملی3070551076 رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی ـ آقای احمد افروز شماره ملی وارد شوید رئیس وقت دانشگاه پیام نور ـ آقای هوشنگ سهیلی شماره ملی وارد شوید پزشک عمومی ـ آقای محمد اسمعیل خواجو نژاد شماره ملی وارد شوید رئیس وقت اصناف سرجان ـ آقای امید علی علیرضا زاده گلزاری شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و ـ آقای محمد جواد نادری پور شماره ملی وارد شوید ـ خانم صدیقه بارانی شماره ملی3071388861 بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای غلامعباس محمدی شماره ملی وارد شوید و آقای محمد رضا زیدآبادی نژاد شماره ملی 3071353022بعنوان بازرس اصلی وآقای محمد نجف ابادی پور شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ش970204864127398 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/1/26
آگهی 12636532
آگهی تغییراتغیر دولتی وخیریه نیكوكاری باران یاس كبود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۹۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۹۷۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/08/1394 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 23/10/1394 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن پلارک به شماره ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیدحسین هاشمی به شماره ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای آرمین محمدی به شماره ملی وارد شوید بعنوان خزانه دار و عضو هیئت مدیره آقای شهباز حسن پور بیگلری به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا کرمی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدامیر حجازی طاقانکی به شماره ملی وارد شوید به مدت 2 سال بعنوان مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
پ941112527349147 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/7/25
آگهی 12387445
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازي استان كرمان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/06/1394: 1- آقای محسن کاشانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از مجتمع خانه سازی آذربایجان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهباز حسن پور با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خانه سازی رزمندگان تهران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله زمزم با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند ضمنا" آقای محسن کاشانی با کد ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. 2- کلیه اوراق و اسناد بهادار و هر سند دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد نماید باید توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا امضاء و به مهر شرکت ممهور گردد و حق امضاء نامه های اداری و سایر مکاتبات با امضا مدیرعامل و یا نمایندگان وی خواهد بود. 3- حدوداختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین وتفویض گردید: الف) تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی و صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورتجلسات دوره عملکرد سالیانه و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی جهت تائید هیئت مدیره و ارائه به مجمع عمومی ب) تهیه گزارش و وضعیت مالی دوره های سه ماهه شرکت و ارسال آن جهت هیئت مدیره ج) وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت د) طرح هرگونه دعوی منجمله دعوی خسارت و دعوی متقابل و جلب ثالث و دفاع از دعاوی مذکور و ورود در دعاوی به عنوان خواهان یا خوانده یا شخص ثالث در کلیه مراحل رسیدگی و با اختیار تام جهت مراجعه به دادگاههای صالحه اعم از بدوی و تجدید نظر و فرجام، حقوقی یا جزائی، ترک دعوی یا استرداد آن بنا به اختلاف مورد، تامین دلیل، انکار سند و استرداد سند و ادعای جعل و تعیین جاعل و درخواست صدور برگ اجرائی در کلیه مراحل و اخذ محکوم به و درخواست توقیف اموال بدهکاران، تعیین کارشناس، انتخاب وکیل و مشاور حقوقی و عزل آنها و هرگونه اقدام قانونی دیگر که جهت ختم موفقیت آمیز دعوی به منظور استیفای حقوق شرکت ضروری است. ه) اجاره و استجاره و فسخ و واگذاری اجاره پس از تائید هیئت مدیره شرکت و درخواست تعدیل مال الاجاره و تخلیه محل و فرجام خواهی از احکام صادره در این خصوص با تقاضای اجرای احکام مزبور و) عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و تعلیق و فسخ و اقاله و ایطال و واگذاری و اجرای آنها راجع به خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و بطور کلی انجام کلیه معاملات پس از تائید هیئت مدیره شرکت. ز) استخدام، عزل و نصب و اخراج متصدیان و کارکنان شرکت، تعیین حقوق و مزایا و پاداش آنها، اعطاء ترفیعات، اعمال تنبیهات اداری، اعطای مرخصی بر طبق آئین نامه های مربوطه ح) پیشنهاد افتتاح حساب جاری و هرگونه حساب دیگر نزد بانکها و موسسات اقتصادی دیگر جهت تصویب هیئت مدیره و نگهداری حسابهای شرکت به طرز مناسب طبق مفاد قانون تجارت و براساس آئین نامه های مربوطه و ارائه کلیه سوابق، دفاتر، اسناد و اطلاعات مربوط به شرکت به بازرس شرکت و حسابرسان اعزامی از سوی نماینده صاحبان سهام. ط) تهیه و تنظینم خلاصه دارایی و دیون شرکت هر 6 ماه یکبار و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت تائید و ارسال آن برای بازرس. ی) تعهد، ظهر نویسی، قبولی هر نوع اسناد و اوراق تجاری با توجه به صرفه و صلاح شرکت با توجه به آئین نامه معاملات و اساسنامه شرکت ک) اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت.
ش940625746265117  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/6/31
آگهی 12382390
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/03/1394 الف)صورت های مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به پایان سال 1393 شرکت مورد تائید قرار گرفت. ب) آقای سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی 206701163به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1394 انتخاب شدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. د)اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مجتمع خانه سازی آذربایجان با نمایندگی آقای محسن کاشانی با کد ملی وارد شوید شرکت خانه سازی رزمندگان تهران با نمایندگی آقای شهباز حسن پور بیگلری با کد ملی وارد شوید شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان با نمایندگی آقای حجت اله زمزم با کد ملی 5839709891
ش940623353294314  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/2/16
آگهی 12137779
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری غیر دولتی وخیریه نیکوکاری باران یاس کبود درتاریخ 08/02/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی وغیر انتفاعی دولتی بوده ودر موضوع نیکوکاری وامور خیریه با رعایت کامل قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه موسسه خواهد بود. مدت موسسه: نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران خ خرمشهر خ فرهاد کوچه گلزار پلاک 25 کدپستی وارد شوید سرمایه موسسه: مبلغ وارد شوید ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: شهباز حسن پور بیگلری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره. سید حسین هاشمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. حسن پلارک به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. غلامرضا کرمی به شماره ملی 2991320133به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. آرمین محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل. حسین محمدی به شماره ملی 1815573120به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. بازرسین موسسه: احمد محقق به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس برای مدت یکسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه.
پ940208976635645  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/5
آگهی 945875
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۶۰۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده هیئت مدیره مورخ 3/10/91
1ـ محسن کاشانی کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت خانه سازی آذربایجان بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شهباز حسن پور بیگلری کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت خانه سازی رزمندگان تهران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی قائم پناه کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال و حجت اله زمزم کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان بسمت اعضا اصلی شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
3ـ حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید.
4ـ ماده 37 اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید.
ش60226000011103067860 مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/5
آگهی 9738577
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۶۰۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده هیئت مدیره مورخ 3/10/91

1ـ محسن کاشانی کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت خانه سازی آذربایجان بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شهباز حسن پور بیگلری کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت خانه سازی رزمندگان تهران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی قائم پناه کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال و حجت اله زمزم کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان بسمت اعضا اصلی شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

3ـ حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید.

4ـ ماده 37 اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi