آقای علی بختیاری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی بختیاری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  313139xxxx
 • صادره از  بافت
 • شرکت‌ها  3
 • آگهی‌ها  9
متولد 1336 در بافت
سمت(ها):
 • مدیرعامل شرکت بازارگستر پگاه

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 • دانشجوی دکتری DBA
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان کرمان مرکز بافت

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  9
تاریخ
متن آگهی
1399/5/26
آگهی 15353758
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیلوها شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 62610 و شناسه ملی 10101076294
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیلوها سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید صفایی قادری با شماره ملی0032830671 به سمت رییس هییت‌ مدیره و آقای علی بختیاری با شماره ملی3131395516 به سمت نایب رییس هییت‌مدیره و آقای سعید غلامی با شماره ملی0049844636 به سمت عضو هییت‌مدیره ومدیرعامل و آقای محمود داودی با شماره ملی4489638450 به سمت عضو هییت‌مدیره و آقای علی خلیفهء با شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت‌ مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی ازاعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رییس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً که ممهور به مهر شرکت باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. تبصره: مدیر عامل می تواند امضا نامه های اداری را به شخص دیگری واگذار کند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/26
آگهی 15349435
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیلوها شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 62610 و شناسه ملی 10101076294
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیلوها سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید صفایی قادری با شماره ملی0032830671 و آقای سعید غلامی با شماره ملی0049844636 و آقای محمود داودی با شماره ملی4489638450 و آقای علی خلیفهء با شماره ملی وارد شوید و آقای علی بختیاری با شماره ملی3131395516 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/1
آگهی 13000238
آگهی تغییرات شرکت پاکیزه صنعت ماهان حکیم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۴۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۶۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/6/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بر طبق اسناد صلح شماره وارد شوید مورخ 30/5/95 و وارد شوید مورخ 30/5/95 تنظیمی دفترخانه 47 کرمان آقای منصور سلطانی نژاد به کد ملی وارد شوید با واگذاری وارد شوید ریال سهم الشرکه به آقای محمد امیرمحمدی بشماره ملی وارد شوید سهم الشرکه خود رابه وارد شوید ریال کاهش داد. آقای علی بختیاری به کد ملی وارد شوید با واگذاری وارد شوید ریال سهم الشرکه به آقای محمد امیرمحمدی بشماره ملی وارد شوید و وارد شوید ریال سهم الشرکه به آقای هادی بختیاری بشماره ملی وارد شوید و وارد شوید ریال سهم الشرکه به آقای حمداله شاهدادی بشماره ملی وارد شوید از شرکت خارج شد که سهم الشرکه شرکاء پس از تغییرات صورت گرفته بشرخ ذیل می‌باشد: آقای منصور سلطانی نژاد بشماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای هادی بختیاری بشماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای حمداله شاهدادی بشماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمد امیر محمدی بشماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/2/2
آگهی 12106367
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/11/1393 الف) تعیین سمت اعضای هیئت مدیره: ـ آقای محمد امین حنیف پور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سها می خاص) به شناسه ملی وارد شوید به موجب حکم شماره 5046/ص /10/1393 مورخ7/11/1393 به عنوان رییس هیئت مدیره ـ آقای علی بختیاری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به موجب حکم شماره 5043/ص /10/1393 مورخ 7/11/1393 به عنوان نائب رییس هیئت مدیره ـ آقای ید ا... صابری به شماره ملی2450180540به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی وارد شوید به موجب حکم شماره 5044/ص /10/1393 مورخ 7/11/1393 به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای محمد امیر محمدی به شماره ملی3031172183به عنوان مدیر عامل خارج از اعضا ب)اختیارات مدیر عامل و حق امضا: ـ اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه ,ضمنا هیئت مدیره به اتفاق اراء,بندهای 16،15،13،11،8،7،6،4،1 از ماده 40 اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود. ـ کلیه قراردادها واسناد و اوراق تعهد آور و اوارق بهادار و بانکی از قبیل چک ,سفته و برات و غیره تواما با امضای مدیرعامل ومدیرمالی و درغیاب هریک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
ش940120787683643 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/9/16
آگهی 1692042
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضای هیئت مدیره: ـ آقای ید ا... صابری به شماره ملی2450180540به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس(سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به موجب حکم شماره 2635/ص /10/93 مورخ 15/6/93 به عنوان رییس هیئت مدیره ـ آقای علی بختیاری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شنـاسه مـلی وارد شوید به مـوجـب حـکم شماره 2634/ص/10/1393 مورخ 15/6/93 به عنوان نائب رییس هیئت مدیره ـ آقای محمد امیر محمدی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت صنایع شیر ایران(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به موجب حکم شماره 2636/ص/10/93 مورخ 15/6/93، به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. ـ آقای فرهنگ نقی پور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به موجب حکم شماره 2632/ص/10/93 مورخ 15/6/93، به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای سید حسین موسوی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به موجب حکم شماره 2633/ص /10/93 مورخ 15/6/93 به عنوان عضو هیئت مدیره. انتخاب گردیدند که بر اساس آیین نامه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. ب) اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ,ضمنا هیأت مدیره به اتفاق اراء,بندهای 16،15،13،11،8،7،6،4،1 از ماده 40 اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ج)کلیه قراردادها واسناد و اوراق تعهدآور و اوارق بهادار و بانکی از قبیل چک ,سفته و برات و غیره تواما با امضای مدیرعامل ومدیرمالی و درغیاب هریک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
ش930819304304959 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/4/29
آگهی 648653
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه 10/2/91 و 25/3/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال 29/12/90
2ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شناسه ملی وارد شوید و آقای حسین شیخ سفلی با کد ملی وارد شوید بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
3ـ روزنامه محلی اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
4ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد امیر محمدی با کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی بختیاری با کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس جهانگیری با کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
5ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
6ـ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای 1ـ 4ـ 6ـ 7ـ 8ـ 11ـ 13ـ 15ـ 16 ماده 40 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
ش60226000011102668168 مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/2/2
آگهی 548796
آگهي تغييرات شركت شير پاستوريزه پگاه كرمان سهامي‌خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه 22/12/90
1ـ آقایان محمدامیر محمدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع شیرایران سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی بختیاری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنایع شیرایران سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس جهانگیری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت باقیمانده انتخاب گردیدند
2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و مدیرامور مالی و در غیاب هریک از ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد
3ـ طبق اساسنامه به اتفاق آراء بندهای 1 و 4 و 6 و 7 و 8و 11 و 13 و 15 و 16 از ماده 40 اساسنامه از حدود اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید
ش60226000011102439261 مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/2/2
آگهی 10794273
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه 22/12/90

1ـ آقایان محمدامیر محمدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع شیرایران سهامی‌خاص به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و آقای علی بختیاری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنایع شیرایران سهامی‌خاص به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس جهانگیری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی‌عام به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره به مدت باقیمانده انتخاب گردیدند

2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و مدیرامور مالی و در غیاب هریک از ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد

3ـ طبق اساسنامه به اتفاق آراء بندهای 1 و 4 و 6 و 7 و 8و 11 و 13 و 15 و 16 از ماده 40 اساسنامه از حدود اختیارات هیئت‌مدیره به مدیرعامل تفویض گردید

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/4/29
آگهی 10612626
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه 10/2/91 و 25/3/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:‌

1ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال 29/12/90

2ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شناسه ملی وارد شوید و آقای حسین شیخ سفلی با کد ملی وارد شوید بعنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

3ـ روزنامه محلی اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

4ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد امیر محمدی با کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی بختیاری با کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و‌ آقای عباس جهانگیری با کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

5ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

6ـ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای 1ـ 4ـ 6ـ 7ـ 8ـ 11ـ 13ـ 15ـ 16 ماده 40 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi