رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای کرامت امیری دوماری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
کرامت امیری دوماری
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    303160xxxx
  • صادره از  جیرفت
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  1
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1398/3/25
آگهی 14577481
آگهی تغییرات بین المللی سفیران آذر مهر ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای پیمان عباس زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کرامت امیری دوماری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آرش نعیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایمان رجبی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردأ همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضا ایمان رجبی ( عضو هیئت مدیره ) همراه با مهر موسسه دارای اعتبار می‌باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi