رضا تربتی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
رضا تربتی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    303095xxxx
  • صادره از  جیرفت
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  1

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1393/2/9
آگهی 1408272
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۴۹ و شناسه ۱۰۸۴۰۰۰۷۹۶۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/5/1392 که بر اساس بند 15 ـ 24 قانون بودجه سال 1391 تنظیم گردیده تغییرات و تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید.

1ـ صورت های مالی منتهی به 30/12/1391 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.

2ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال 1392 تعیین شد.

3ـ آقایان یونس الستی کد ملی 1581177402، غلامحسین رحیمیان کد ملی 4569157408، محمد جواد عسکری کد ملی 4479918671، آقای محمد علی ابوطالبی کد ملی وارد شوید و رضا تربتی کد ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

4ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 22/10/92 آقایان یونس الستی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد جواد عسکری بسمت نایب رئیس و مدیر عامل و غلامحسین رحیمیان، محمد علی ابوطالبی و رضا تربتی به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.

5ـ از سوی هیئت مدیره علاوه بر اختیارات مشخص شده در اساسنامه به استثنای مواد 2، 17، 18 به آقای محمد جواد عسکری مدیر عامل تفویض گردید.

6ـ اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء دو نفر که هر یک از ایشان الزاما باید عضو یکی از گروههای الف و ب بشرح ذیل باشند بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

گروه الف: آقای محمد جواد عسکری مدیر عامل و در غیاب ایشان آقای حسین محمد میرزایی مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت و یا آقای محمد علی ابوطالبی مشاور مالی شرکت.

گروه ب: آقای رضا تربتی عضو صاحب امضاء و در غیاب ایشان آقای محمد جواد برزگری مدیر مالی و یا آقای محمد رضا میرزایی مدیر حسابداری مدیریت.

1/3ـ مکاتبات و اوراق عادی شرکت با امضاء محمد جواد عسکری مدیر عامل و در غیاب ایشان آقای حسین محمد میرزایی مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست و یا آقای محمد علی ابوطالبی مشاور مالی شرکت.

7 ـ هیئت مدیره آقای محمد جواد برزگری را بعنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب نمود.

ش وارد شوید رئیس ثبت اسناد و املاک بافق

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi