محمد مهدی زاهدی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمد مهدی زاهدی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  299129xxxx
 • صادره از  کرمان
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  2
متولد 1333 در کرمان
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه
 • سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزیوزیر علوم، تحقیقات و فناوریعضو و رئیس شورای شهر

تحصیلات:
 • دکتری ریاضی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان کرمان مرکز راور/کرمان
کمیسیون‌ها
 • رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال دوم
 • رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان کرمان مرکز راور/کرمان
کمیسیون‌ها
 • رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال چهارم
 • رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال سوم
 • رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال دوم
 • رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1396/2/7
آگهی 13384470
آگهی تغییرات انجمن سیستم‌های فازی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۲۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/06/1395 و تاییدیه شماره وارد شوید مورخ 25/11/95 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدی زاهدی کدملی وارد شوید و سیدمحمود طاهری کدملی وارد شوید و رجبعلی برزوئی کدملی وارد شوید و علی تقوی کدملی وارد شوید و محمد تشنه لب کدملی وارد شوید و بهرام صادق پور کدملی وارد شوید و میر محسن پدرام کد به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سیدباقر میر اشرفی کدملی وارد شوید و بابک نجار اعرابی کدملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند یحیی طالبی کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و محمد علییاری کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/2/7
آگهی 13384471
آگهی تغییرات انجمن سیستم‌های فازی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۲۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/06/1395 و تاییدیه شماره وارد شوید مورخ 25/11/95 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدی زاهدی کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره سیدمحمود طاهری کدملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس رجبعلی برزوئی کدملی وارد شوید به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور با امضای محمدمهدی زاهدی (رئیس هیئت مدیره) یا سیدمحمود طاهری (نایب رئیس) و رجبعلی برزوئی خزانه دار با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای محمد مهدی زاهدی (رئیس هیئت مدیره) یا سیدمحمود طاهری (نایب رئیس) معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi