آقای ضیاداله اعزازی ملکی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
ضیاداله اعزازی ملکی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  297195xxxx
 • صادره از  میاندوآب
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  4
متولد 1344 در میاندوآب
سمت(ها):
 • مدیر کل حراست دانشگاه فرهنگیان

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز بناب
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال اول

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز بناب

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1397/9/28
آگهی 14355225
آگهی تغییرات شرکت سلامت اندیشان آریا بهبود شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۰۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۹۲۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی مولائی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ـ خانم طاهره اعزازی ملکی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای ضیاداله اعزازی ملکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970920700814877 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/9/28
آگهی 14355226
آگهی تغییرات شرکت سلامت اندیشان آریا بهبود شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۰۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۹۲۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه اعزازی ملکی با کدملی1361520817 با دریافت وارد شوید ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. خانم حانیه اعزازی ملکی با کدملی1680189433 با دریافت وارد شوید ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. خانم اعظم امیررستمی بناب با کدملی1689497815 با دریافت وارد شوید ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. در نتیجه سرمایه از وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد. تعداد اعضای هیات مدیره به 3 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست سهامداران پس از کاهش سرمایه: آقای سید علی مولائی با کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه ـ آقای ضیاداله اعزازی ملکی با کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه ـ خانم طاهره اعزازی ملکی با کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه.
پ970920366948237 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/9/28
آگهی 14355227
آگهی تغییرات شرکت سلامت اندیشان آریا بهبود شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۰۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۹۲۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طاهره اعزازی ملکی باشماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای سیدعلی مولائی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 300000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای ضیاداله اعزازی ملکی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ300000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ2000000 ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح می گردد.. به موضوع فعالیت شرکت: راه اندازی مراکز بهداشتی و درمانی از جمله درمانگاه، داروخانه و سایر مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی(در صو رت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط) الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست سهامداران بعد از افزایش سرمایه: خانم حانیه اعزازی ملکی با کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه ـ خانم فاطمه اعزازی ملکی با کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه ـ خانم اعظم امیررستمی بناب با کدملی 1689497815دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه ـ خانم طاهره اعزازی ملکی با کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه ـ آقای سید علی مولائی با کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه ـ آقای ضیاداله اعزازی ملکی با کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه.
پ970920819865183 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/6/24
آگهی 14178478
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سلامت اندیشان آریا بهبود درتاریخ 29/05/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاها و محصولات مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج از کشور مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی احداث شعبه و راه اندازی مراکز بهداشتی و درمانی شرکت در کلیه همایش ها نمایشگاه های تخصصی و عمومی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله دریان نو ـ کوچه چمنزار ـ خیابان شاهین دژ ـ پلاک ـ 8 ـ ساختمان پ ثبتی 1/34354/2395 ـ طبقه اول ـ واحد جنوبی کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سیدعلی مولائی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم فاطمه اعزازی ملکی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم حانیه اعزازی ملکی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم اعظم امیر رستمی بناب به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای ضیاداله اعزازی ملکی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سیدعلی مولائی به شماره ملی 1360217916و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم فاطمه اعزازی ملکی به شماره ملی 1361520817و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم حانیه اعزازی ملکی به شماره ملی 1680189433و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم اعظم امیر رستمی بناب به شماره ملی 1689497815و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادرسمی و بهادارو بانکی وتعهدآور شرکت ازقبیل:چک،سفته،بروات، نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ970529216232859 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi