رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای رحیم بوداغی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
رحیم بوداغی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    295978xxxx
  • صادره از  اشنویه
  • شرکت‌ها  8
  • آگهی‌ها  14
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   8

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  14
تاریخ
متن آگهی
1400/4/3
آگهی 15831626
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه توانبخشی معلولین و مستمندان اشنویه درتاریخ 09/03/1400 به شماره ثبت 67 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام : خیریه توانبخشی معلولین و مستمندان اشنویه موسسه غیر تجاری موضوع فعالیت :خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیتهای حوزه های اجتماعی ، توانبخشی ، پیشگیری و اشتغال را شامل می شود که از طریق روشهای اجرایی ذیل : راه اندازی مرکز حرفه آموزی ویژه گروه معلولین کم توان ذهنی و جسمی حرکتی ، کم بینا ، نابینا ، کم شنوا و ناشنوانا راه اندازی مراکز روزانه و شبانه روزی آموزش توانبخشی ، ارایه خدمات توانبخشی و آموزش در گروه CBR و شهری راه اندازی کلینیکهای مددکاری ، ویزیت در منزل ، مثبت زندگی و جشنواره های کشوری ایجاد درمانگاه ، داروخانه ، کتابخانه ، باشگاههای ورزشی و تفریحی ، نانوایی ، رستوران ، استراحتگاههای تابستانی و زمستانی ، مهد کودک ، جمع مشارکتهای مردمی و دولتی ، راه اندازی مراکز نگهداری سالمندان و بیماران روانی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح . . به موجب مجوز از اداره کل سازمان بهزیستی برابر با شماره مجوز 3277 در تاریخ 17/12/1399در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان آذربایجان غربی ، شهرستان اشنویه ، بخش مرکزی ، شهر اشنویه، محله سید آباد ، خیابان سید قطب ، خیابان امین مثنوی ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 5771916978 دارایی شخصیت حقوقی 1,000,000,000 ریال نقدی پانصد میلیون ریال نقدی و پانصد میلیون ریال غیر نقدی که توسط هیات موسس تامین و پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است .مدیران آقای کسرا حسنی ترسابلاغ به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 3 سال و به سمت خزانه دار به مدت 3 سال خانم سیران ابوذری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به مدت 3 سال آقای رحیم بوداغی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به مدت 3 سال آقای ادریس خاوند به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 3 سال آقای کاوه ساعدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 3 سال و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشدو همچنین کلیه مکاتبات رسمی موسسه باامضاء مدیرعامل یا رییس هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل و رییس هیات مدیره با امضای نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. بازرسان آقای هیمن صفری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای فریدون خالقی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار اقتصاد سرآمد جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/12/25
آگهی 15713236
آگهی تغییرات شرکت کهن تجارت مهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 468977 و شناسه ملی 14004764068
آگهی تغییرات شرکت کهن تجارت مهران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حمید سیدی به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره، آقای رحیم بوداغی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت آینده سازان رفاه پردیس با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای احمد قنبر با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی صندوق کمک رفاه کارکنان بانک رفاه کارگران با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره ، آقای جواد سنگنیان به کد ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل خارج از هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها با امضا متفق مدیریت عامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر ار اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای منفرد هریک از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/9/25
آگهی 15548827
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482400 و شناسه ملی 14005389739
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/08/1399 و مجوز شماره 21310/992303 مورخ 05/09/1399 وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای حسین محمدیان با کد ملی4660756912 به نمایندگی از سوی شرکت توسعه سرمایه رفاه به شناسه ملی وارد شوید (سهامی خاص) به سمت رییس هییت مدیره - آقای رحیم بوداغی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید (سهامی خاص) به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای ابراهیم زینبی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید ( سهامی خاص) به سمت عضو هییت مدیره - آقای علی عباس کمری با کد ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل( خارج از هییت مدیره ) انتخاب شدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل کلیه چک ها ، سفته ها و بروات و قراردادها با امضای متفق ریاست هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره، با امضای متفق نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اسناد و مکاتبات عادی و غیر تعهدآور با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای هریک از اعضای هییت مدیره معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/9/25
آگهی 15548839
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482400 و شناسه ملی 14005389739
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/08/1399 و مجوز شماره 21310/992303 مورخ 05/09/1399 وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -توسعه سرمایه رفاه (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حسین محمدیان با کد ملی4660756912، -شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای ابراهیم زینبی با کد ملی وارد شوید - شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای رحیم بوداغی با کد ملی وارد شوید به سمت اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/12/12
آگهی 15116167
آگهی تغییرات غیر انتفاعی صندوق کمک رفاه کارکنان بانک رفاه کارگران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 43551 و شناسه ملی 14007289182
به استناد صورتجلسه هییت عامل مورخ 27/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید کیمیا قلم با کدملی وارد شوید به سمت ریاست هیات عامل آقای احمد قنبر با کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات عامل و مدیرعامل آقای رحیم بوداغی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات عامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چک ها، سفته ها، بروات و قرارداد ها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات عامل و مهر موسسه و اسناد و مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضای منفرد مدیرعامل و مهر موسسه معتبر خواهد بود پ981207324683951  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/12/12
آگهی 15116169
آگهی تغییرات غیر انتفاعی صندوق کمک رفاه کارکنان بانک رفاه کارگران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 43551 و شناسه ملی 14007289182
به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 27/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید کیمیا قلم با کدملی 4284589751، احمد قنبر با کدملی وارد شوید و رحیم بوداغی با کدملی وارد شوید به سمت اعضای هیات عامل موسسه برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند پ981207674491905  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/20
آگهی 14828809
آگهی تغییرات شرکت کهن تجارت مهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۶۴۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جمید سیدی به کدملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره آقای رحیم بوداغی به کدملی وارد شوید (نماینده شرکت آینده سازان رفاه پردیس به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی10320812700) به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای احمد قنبر به کدملی وارد شوید (نماینده موسسه غیرتجاری غیرانتفاعی صندوق کمک رفاه کارکنان بانک رفاه کارگران به شماره ثبت 4351 وشناسه ملی14007289182) به سمت عضو هیات مدیره آقای جواد سنگنیان به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک ها و سفته ها و بروات و قرارداد ها و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت ، معتبر می باشد مکاتبات و نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا یمی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است. هیات مدیره کلیه اختیارات خود به شرح ماده 40 اساسنامه به استثنا آنچه که در بندهای 2 ـ 4 ـ 5 ـ 18 ـ 19 ماده 40 اساسنامه به آن اشاره شده است را به مدیرعامل تفویض نمودند.
پ980708877289731 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/4/10
آگهی 14673575
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک رفاه بصیر ایرانیان درتاریخ 03/04/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : مشارکت ، سرمایه گذاری ، حضور مستقیم و غیر مستقیم در تمامی فعالیت‌های بازرگانی ، اقتصادی ، برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها ، شرکت در تمامی مجامع مرتبط قانونی داخلی و خارجی در مسیر تجارت الکترونیک بر پایه روش‌های مختلف دریافت و پرداخت مالی به صورت تحلیل ، طراحی ، مشاوره ، ساخت و اجرا ، تولید و همبندی و پشتیبانی انواع مستندات و استانداردها ، سخت افزارها و نرم افزارهای مرتبط به صورت محلی و شبکه ، اینترنت بر پایه انواع درگاه‌های مستقیم و غیر مستقیم بانکی و غیر بانکی و شرکت در مزایده و مناقصات بر اساس قوانین داخلی و بین المللی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، مرزداران ، بلوار شهید سرتیپ بهرام آریافر ، بلوار مرزداران ، پلاک 88 ، طبقه دوم کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 14 , 163 مورخ 20/03/1398 نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرزداران با کد 163 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای کمال جدیدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای جعفر معصومی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آینده سازان رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی رحیم بوداغی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال نوآوران آفاق نگار بصیر به شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی احمد ذباح به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید حمید سیدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای ولی اله گلیج به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها , سفته‌ها , بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره معتبر باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای امید حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای احمد قنبر به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/4
آگهی 14569829
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه غیرتجاری غیرانتفاعی صندوق کمک رفاه کارکنان بانک رفاه کارکارگران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی جناب آقای سید حمید سیدی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو و رییس هیات مدیره و آقای ولی اله گلیج به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو و نایب رییس هیات مدیره و آقای الهویردی حبیب پور به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره و آقای رضا قاسم پور فرمی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره و آقای بیژن قزل بیگلو به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره و آقای رحیم بوداغی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل شرکت ( خارج از هیات مدیره ) انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر است . هیات مدیره کلیه اختیارات خود به شرح ماده 39 اساسنامه به استثناء آنچه که در بندهای 2 - 5 ماده 39 به آن اشاره شده_است را به مدیرعامل تفویض نمودند . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/26
آگهی 14476477
آگهی تغییرات شرکت زیور آلات کهن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۱۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت آینده سازان رفاه پردیس ( سهامی خاص ) مورخ 27/08/97 آقای رحیم بوداغی باشماره ملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت آینده سازان رفاه پردیس ( سهامی خاص ) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به جای آقای محسن عمید با کدملی وارد شوید انتخاب گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/11/2
آگهی 14431437
آگهی تغییرات غیر انتفاعی صندوق کمک رفاه کارکنان بانک رفاه کارگران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۵۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۹۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید کیمیا قلم ک . م وارد شوید به سمت ریاست هیأت عامل و آقای احمد قنبر ک . م وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت عامل و مدیریت عامل و آقای رحیم بوداغی ک . م وارد شوید به سمت عضو هیأت عامل برای باقیمانده دوران تصدی هیأت عامل انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل کلیه چکها ، سفته‌ها ، بروات و قراردادها با امضا متفق مدیر عامل و یکی دیگر از اعضا هیأت عامل و در نبود مدیر عامل امضای منطبق دو نفر از اعضای هیأت عامل مهر مؤسسه و اسناد و مکاتبات عادی و غیر تعهد آور با امضای منفرد مدیریت عامل و مهر مؤسسه معتبر باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/10/18
آگهی 14403695
آگهی تغییرات غیر انتفاعی صندوق کمک رفاه کارکنان بانک رفاه کارگران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۵۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۹۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 20/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ماده 7 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. هیأت امناء: هیأت امناء مؤسسه مرکب از 5 نفر عضو است که برای مدت 3 سال از سوی هیات مدیره وقت بانک از میان مدیران ارشد به شرح ذیل انتخاب و معرفی می شوند. 1- معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی 2- مدیر امور مالی 3- مدیر سرمایه انسانی 4-رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان کارکنان بانک رفاه کارگران 5- نماینده مدیرعامل بنا به تشخیص ایشان از میان مدیران ارشد بانک. - رحیم بوداغی به کدملی وارد شوید و سعید کیمیا قلم به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای هیأت عامل مؤسسه برای باقیمانده دوران تصدی هیأت عامل انتخاب گردیده اند.
پ971010691302734 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/3/25
آگهی 13460962
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم بوداغی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از هیأت مدیره) برای مدت 2 سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته برات، قرارداد‌ها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/6/31
آگهی 13018654
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بهبود دام داروی مدیا درتاریخ 23/06/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات و توزیع و پخش وفروش کلیه محصولات دارویی و مواد بیولوژیک دامپزشکی، اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ارومیه خیابان بهشتی - ساختمان تجارت ارومیه 112 طبقه 3 واحد 15 کدپستی وارد شوید کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال نقدی می‌باشد. میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء: 1. سید قرنی سید احمدی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه 2. رحیم بوداغی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه میباشند. اولین مدیران شرکت: آقای رحیم بوداغی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای سیدقرنی سیداحمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل بمدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای سید قرنی سید احمدی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi