آقای سید تقی کبیری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سید تقی کبیری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  280253xxxx
 • صادره از  خوی
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  2
متولد 1344 در خوی
سمت(ها):
 • استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه

تحصیلات:
 • دکتری تخصصی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان غربی مرکز خوی
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون اقتصادی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1398/4/11
آگهی 14660485
آگهی تغییرات تولیت آرامگاه شمس تبریزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۸۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/06/1397 و مجوز شماره 1999/1/1433 مورخ 04/03/1398 فرمانداری محترم شهرستان خوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 آقای سید محمد عابدی به کد ملی وارد شوید و آقای محرم اکبرزاده به کد ملی وارد شوید و آقای سید تقی کبیری به کد ملی وارد شوید و آقای مجید مقدم به کد ملی وارد شوید و آقای محبوب مهدویان به کد ملی وارد شوید و آقای ناصر خدایاری شوطی به کد ملی وارد شوید و آقای مسعود مجرد به کد ملی وارد شوید و آقای اکبر محمدی به کد ملی وارد شوید و آقای ابراهیم مبارک قدم به کد ملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم نجیبه هنرور به کد ملی وارد شوید و آقای نقی دادرسی به کد ملی وارد شوید و آقای شهریار حسن زاده به کد ملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت 2 سال انتخاب گردیدند . 2 آقای محمدباقر محسنی به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و آقای سید حسین حسن زاده به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل موسسه بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 3 روزنامه عصر آزادی جهت نشر دعوتنامه و آگهی‌های بعدی شرکت انتخاب شد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/4/11
آگهی 14660493
آگهی تغییرات تولیت آرامگاه شمس تبریزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۸۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/08/1397 و مجوز شماره 1999/1/1433 مورخ 04/03/1398 فرمانداری محترم شهرستان خوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 آقای سید محمد عابدی به کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محرم اکبرزاده به کد ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید تقی کبیری به کد ملی وارد شوید و آقای مجید مقدم به کد ملی وارد شوید و آقای محبوب مهدویان به کد ملی وارد شوید و آقای ناصر خدایاری شوطی به کد ملی وارد شوید و آقای مسعود مجرد به کد ملی وارد شوید و آقای اکبر محمدی به کد ملی وارد شوید و آقای ابراهیم مبارک قدم به کد ملی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند . 2 آقای سید فتاح کبیری به کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل موسسه بمدت 2 سال انتخاب گردید . 3 کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره متفقا به امضاء آقای سید فتاح کبیری ( مدیرعامل ) و آقای سید محمد عابدی ( رئیس هیئت مدیره ) و در غیاب رئیس هیئت مدیره بامضای آقای محرم اکبرزاده ( نائب رئیس هیئت مدیره ) و سید فتاح کبیری ( مدیرعامل ) بهمراه مهر موسسه معتبر خواهد_بود . کلیه اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در صورت لزوم رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر موسسه معتبر خواهد_بود . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi