آقای احمد علی رضابیگی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
احمد علی رضابیگی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  275455xxxx
 • صادره از  ارومیه
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  3
متولد 1342 در ارومیه
سمت(ها):
 • استاندار آذربایجان شرقی

تحصیلات:
 • دانشجوی دوره دکتری امنیت ملی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز آذر شهر/اسکو/تبریز
کمیسیون‌ها
 • دبیر اولکمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال دوم
 • عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1395/4/5
آگهی 12848509
آگهی تغییرات شرکت بهشت آذین مهر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۲۲۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد علیرضا بیگی بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین علیرضا بیگی بشماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس و بهرام گل محمدیان بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و غلامحسین نصیری بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل (خارج از شرکا) و با اختیارات و حقوق مصرحه در اساسنامه انتخاب شدند. عیسی شیخ بگلو بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و علیرضا نظری بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت می‌باشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/2/7
آگهی 12127781
آگهی تغییرات شرکت بهشت آذین مهر ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۲۲۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف نجفی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا نظری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جهان بخش جعفری مرندی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای احمد علی رضابیگی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین علی رضا بیگی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام گل محمدیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن کارگری دهکردی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940131377588635 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/7/23
آگهی 1651420
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهشت آذین مهر ایرانیان در تاریخ 12/07/1393 به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت : خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران پاسداران خیابان گلستان 4 پلاک 180 طبقه 3 واحد7 کدپستی: وارد شوید سرمایه شرکت : مبلغ 000/1000 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 350.000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 41/93/1211مورخ 23/6/93 نزد بانک حکمت ایرانیان شعبه شهید کلاهدوز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : ـ حسین علی رضا بیگی به شماره ملی0018675328 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ احمد علی رضا بیگی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ـ یوسف نجفی به شماره ملی5069289934 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از جمله چک، سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : ـ محسن کارگری دهکردی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. ـ جهان بخش جعفری مرندی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پ930712854674221  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi