تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای هادی بهادری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
هادی بهادری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  275432xxxx
 • صادره از  ارومیه
 • شرکت‌ها  4
 • آگهی‌ها  4
متولد 1357 در ارومیه
سمت(ها):
 • عضو هیأت علمی دانشگاه
 • معاون امور عمرانی استاندار

تحصیلات:
 • دکتری عمران
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان غربی مرکز ارومیه
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس دوم کمیسیون عمران در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
-
آگهی 15240772
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه پیام آوران امید رحمت آذربایجان درتاریخ 17/03/1399 به شماره ثبت 1469 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : ترویج فرهنگ نوع دوستی و تامین مایحتاج و نیازمندی های خانواده های ایتام و مستمندان و تلاش برای بسط وتوسعه ی عدالت اجتماعی در جهت بهبود وضعیت زندگی نیازمندان شهرستان ارومیه . 2- توجه ویژه به علم و دانش ، تعلیم و تربیت و فراهم نمودن امکانات تحصیل فرزندان ایتام و مددجویان .3- اعطای مساعدتها و کمکهای مالی به مددجویان تحت پوشش و نیازمندان در چارچوب قوانین و ترویج سنت کریمه ی دستگیری از افتادگان و گشایش در کار خلق با اعطای کمک های مقطعی و یا ماهیانه ؛ حسب مورد ؛ به مددجویان. 4- گسترش فرهنگ سلامتی و بهداشت فردی و اجتماعی ، جسمانی و روانی و تامین نیازهای بهداشتی و درمانی مددجویان با اولویت ایتام . 5- توجه شایسته و بایسته به معضل مسکن و تلاش در راستای اسکان و تامین و تعمیر محل سوکنت مددجویان با اولویت ایتام .6- ایجاد فرهنگ کارآفرینی و اشتغال مولد و کمک به مددجویان در مسیر اشتغال فعال و سازنده ی آنان با اولویت مددجویان .7- توجه ویژه به تشکیل خانواده به عنوان اولین و حیاتی ترین کانون اجتماعی و کمک به تسهیل امر ازدواج و فراهم نمودن جهیزیه. 8- بسط و توسعه فرهنگ انجام کار گروهی و همکاری و هم اندیشی با سایر خیریه های همسو . مستنداً برابر مجوز شماره وارد شوید تاریخ مجوز 22/02/1399 فرمانداری شهرستان ارومیه مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان آذربایجان غربی ، شهرستان ارومیه ، بخش مرکزی ، شهر ارومیه، محله مدنی 2(سیروس) ، کوچه شماره 4[حسن قبادی] ، بلوار مدنی 2(سیروس) ، پلاک 0 ، طبقه اول کدپستی 5713797744 سرمایه شخصیت حقوقی : وارد شوید ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای سید محمدرضا غیبی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای مهدی کربلای یوسفی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای مهدی مظفری نژاد خامنه به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم اعظم بهادری به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای یعقوب اکرم قوشچی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه اولین مدیران : خانم اعظم بهادری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای یعقوب اکرم قوشچی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس و عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سید محمدرضا غیبی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و خزانه دار به مدت 2 سال آقای مهدی کربلای یوسفی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی مظفری نژاد خامنه به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای قاسم خدایی سیه رود به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به مدت 2 سال آقای فرشاد خیری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه آقای سجاد خضرلو به کد ملی (2754681182) به عنوان بازرس اصلی و آقای سید هادی بهادری به شماره ملی (2754320083) به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/9/18
آگهی 1725959
آگهی تاسیس
موسسه منطقه ویژه اقتصادی سلماس در تاریخ 26/7/93 شماره ثبت 83 شناسه ملی وارد شوید در دفتر ثبت موسسات اداره ثبت اسناد و املاک سلماس بثبت رسیده و در تاریخ 26/7/93 ذیل دفاتر از نظر امضاء تکمیل گردید خلاصه اساسنامه و تقاضانامه موسسه بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
نام موسسه: منطقه ویژه اقتصادی سلماس
موضوع موسسه:
مطابق ماده 2 اساسنامه انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات، ایجاد بستر مناسب بمنظور دستیابی به تکنولوژی و نوآوری های جهانی جهت توسعه و رشد صنایع داخلی، افزایش صادرات و کمک به خود کفائی کشور، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات و واردات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، انجام هرگونه عملیات تجاری و تولیدی برای رشد و شکوفایی منطقه و کشور.
تابعیت: دولت جمهوری اسلامی ایران
مرکز اصلی: آذربایجانغربی، سلماس، خیابان معلم طبقه دوم پاساژ احمد نژاد کدپستی وارد شوید تلفن 04435220428
هیئت موسسین عبارتند از:
آقای محمد رحیمی فرزند غضنفر بشماره ملی 2800460296، آقای مسعود حاجی علیلویوشانلوئی فرزند اسدالله بشماره ملی 2850587761، آقای رضا رجبی فرزند سیف اله بشماره ملی 2850453889، آقای علی اکبر عسگری فرزند یداله بشماره ملی 2851273833، آقای ولی یوسف نژاد فرزند یوسف بشماره ملی 2754505520.
مبدا تشکیل و مدت زمان آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد.
مدیران موسسه و صاحبان امضاء: آقای مسعود حاجی علیلو بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رحیمی بشماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقایان هادی بهادری بشماره ملی 2754320083، رضا رجبی بشماره ملی وارد شوید و علی اکبر عسگری بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد بود.
دارایی موسسه:
مبلغ ده میلیارد ریال نقدی منقسم به 1000 سهم بانام هر یک به ارزش ده میلیون ریال می باشد که در تحویل و اختیار مدیرعامل قرار گرفته است و دارایی هر یک از موسسین عبارتند: شهرداری سلماس بنمایندگی آقای محمد رحیمی شهردار سلماس دارنده 70% سهام معادل هفتصد سهم، سازمان آتش نشانی سلماس بنمایندگی آقای رسول معصوملو دارنده 10% سهام معادل یکصد سهم، سازمان حمل و نقل همگانی بنمایندگی آقای سعید ساجدی فر دارنده 10% سهام معادل یکصد سهم ، فرمانداری سلماس بنمایندگی آقای مسعود حاجی علیلو فرماندار سلماس دارنده 2% سهام معادل بیست سهم، شورای اسلامی شهر سلماس بنمایندگی آقای رضا رجبی قره قشلاقی رئیس شورای شهر سلماس دارنده 4% سهام معادل 40 سهم و استانداری آذربایجانغربی بنمایندگی آقای قربانعلی سعادت استاندار آذربایجانغربی دارنده 4% سهام معادل 40 سهم
بازرسان موسسه:
آقای ولی یوسف نژاد انزابی بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و آقای اکبر نوبخت بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اساسنامه موسسه در 62 ماده و 8 تبصره بتصویب رسیده است.
روزنامه کثیرالانتشار آراز آذربایجان برای درج آگهی های موسسه انتخاب شد.
ش1893671 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سلماس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/5/20
آگهی 1564459
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۵۸۰۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/02/1393 و مستندا به حکم شماره 14/2/93 ـ 1844/100/93 شرکت سهامی عام آب و فاضلاب کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای هادی بهادری به کدملی وارد شوید برابر حکم شماره 1844/100/93 مورخ 14/2/93 به نمایندگی از سهام شهرداری ها بعنوان عضو اصلی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شد.
2ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 29/4/93 تکمیل شد.
ش02010000011101313888 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/5/24
آگهی 10021128
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور زمین تدبیر ایمن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۳۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 4/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 04/5/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی بهادری به شماره ملی وارد شوید و آقای نوید فتحی افشار به شماره ملی وارد شوید و آقای امیر جلیلی به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 04/5/1392. 2 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هادی بهادری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید فتحی افشار به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر جلیلی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نوید فتحی افشار به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل. در تاریخ 11/5/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi