آقای محمد حسین قربانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمد حسین قربانی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  273842xxxx
 • صادره از  آستانه
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  2
متولد 1344 در آستانه اشرفیه
سمت(ها):
 • پزشک

تحصیلات:
 • دکتری پزشکی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان گلستان مرکز آستانه اشرفیه
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان در سال دوم
 • نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان گیلان مرکز آستانه اشرفیه
کمیسیون‌ها
 • سخنگوکمیسیون بهداشت و درمان در سال چهارم
 • سخنگوکمیسیون بهداشت و درمان در سال سوم
 • سخنگوکمیسیون بهداشت و درمان در سال دوم
 • عضو کمیسیون بهداشت و درمان در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1395/7/10
آگهی 13035734
آگهی تغییرات دریچه کوچ آستانه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۴۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/05/1395 و برابر مجوز شماره 44979/95/934 مورخ 1/6/1395 اداره کل بهزیستی استان گیلان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال تا تاریخ 05/05/1398 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدرضا میر هاشمی نسب آستانه به شماره ملی وارد شوید و خانم فاطمه احمدی نژاد درگاهی به شماره ملی وارد شوید وآقای میر جلیلی میر هاشمی نسب به شماره ملی وارد شوید و خانم رقیه تزوال به شماره ملی وارد شوید وآقای حسین علی نیا آستانه به شماره ملی وارد شوید انتخاب گردیدند. 2 آقایان محمد حسین قربانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای هادی قربانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آستانه اشرفیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/3
آگهی 12600156
آگهی تغییراتدريچه كوچ آستانه موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۴۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/09/1394وبه استناد مجوز شماره 4583/94/934مورخ 22/9/94اداره کل بهزیستی شهرستان آستانه اشرفیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدرضا میر هاشمی نسب آستانه به شماره ملی وارد شوید وخانم فاطمه احمدی نژاد درگاهی به شماره ملی وارد شوید و آقای میرجلال میرهاشمی نسب به شماره ملی وارد شوید وآقای سیدپوریا میرهاشمی نسب آستانه به شماره ملی وارد شوید وآقای میرجلیل میرهاشمی نسب به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای میرفرشید میرهاشمی نسب به شماره ملی وارد شوید وآقای مهرداد خورسند نژاد کماچالی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای محمد حسین قربانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای هادی قربانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند.
ش941021124605501  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستانه اشرفیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi