محمد مهدی افتخاری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمد مهدی افتخاری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  266923xxxx
 • صادره از  فومن
 • شرکت‌ها  3
 • آگهی‌ها  6
متولد 1352 در رشت
سمت(ها):
 • مسئول حوزه فرهنگی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد حقوق ثبتی دانشگاه علمی کاربردی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان مرکز شفت/فومن
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون عمران در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  6
تاریخ
متن آگهی
1399/4/17
آگهی 15290090
آگهی تغییرات شرکت مجتمع غیرانتفاعی آموزشی فرهنگی راه افتخار فومن شرکت تعاونی به شماره ثبت 845 و شناسه ملی 10980175986
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 04/03/1399 وبرابر تاییدیه شماره 1399 مورخ 22/3/1399 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان فومن تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زینب افتخاری کدملی وارد شوید وآقای کاوه روستافر خالق کدملی وارد شوید وخانم فاطمه افتخاری کدملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیات مدیره وآقای محمدمهدی افتخاری کدملی وارد شوید به سمت عضوعلی البدل هیات مدیره به مدت سه سال مالی انتخاب شدند. 2 ـ آقایان میرحسین موسوی مالوانی کدملی 8 وارد شوید به سمت بازرس اصلی و امین طلوع کدملی2670064531 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ش990415122896569  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فومن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/9
آگهی 14230075
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه ولی عصر عج فومن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۰۰۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/01/1397و برابر مجوز به شماره 376مورخ13/3/1397سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقایان حسین ذره بین مقدم به شماره ملی وارد شوید وعلی اکبر بشارتی فومنی به شماره ملی 2669203973و ابراهیم جاوید به شماره ملی وارد شوید ورحیم افتخاری مقدم به شماره ملی وارد شوید وذکریا تشکری شاد به شماره ملی وارد شوید ویوسف حسن زاده کاس احمدانی به شماره ملی 2668360943وسید عظیم مغیثی به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقایان محمدتقی ادبی مهذب به شماره ملی 2669198627و محمد مهدی افتخاری به شماره ملی وارد شوید ومرتضی کدیور به شماره ملی وارد شوید وسید جواد نبوتی فومنی به شماره ملی وارد شوید ومحمد علی اخوان فومنی به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. 2 ـ تراز و بیلان منتهی به سال مالی 1396مورد تصویب قرار گرفت. 3 ـ آقای محمد علی مصلحی آلاله گورابی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی مجتبائی ثبوتی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار اصلاعات جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد
ش970703782596226 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فومن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/6/2
آگهی 12973579
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه ولی عصر عج فومن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۰۰۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/01/1395 و به استناد مجوز شماره 127510/95 مورخ 26/4/95 اداره مجوز‌های بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 افراد نامبرده زیر برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: حسین ذره بین مقدم به کدملی وارد شوید و رحیم افتخاری مقدم به کدملی وارد شوید و ذکریا تشکری شاد به کدملی وارد شوید و ابراهیم جاوید به کدملی وارد شوید و علی اکبر بشارتی فومنی به کدملی وارد شوید و یوسف حسن زاده کاس احمدانی به کدملی وارد شوید و سیدعظیم مغیثی به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدمهدی افتخاری به کدملی وارد شوید مرتضی کدیور به کدملی وارد شوید و سیدجواد نبوتی فومنی به کدملی وارد شوید و محمدجواد پیرو اصفیاء به کدملی وارد شوید و قاسم نانواباسی اصفهانی به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. 2 تراز و بیلان سال مالی 1394 مورد تصویب قرار گرفت. 3 محمدعلی مصلحی آلاله گورابیبه کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سمیع به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فومن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/26
آگهی 1699223
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/2/93 موسسه صندوق قرض الحسنه ولیعصر (عج) فومن به شماره ثبت 1 مورخه 17/11/58 و به شناسه ملی وارد شوید و تایید به شماره وارد شوید مورخه 13/6/93 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل در موسسات مذکور اتخاذ گردید.
1ـ تراز و بیلان سال مالی 1392 مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
2ـ آقایان حاج رحیم افتخاری مقدم به ش ملی وارد شوید و حسین ذره بین مقدم به شماره ملی وارد شوید و یوسف حسن زاده کاس احمدانی به شماره ملی وارد شوید و ابراهیم جاوید به شماره ملی وارد شوید و علی اکبر بشارتی فومنی به شماره ملی وارد شوید و سیدعظیم مغیثی به شماره ملی وارد شوید و ذکریا تشکری شاد به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای حاج مهدی افتخاری به شماره ملی وارد شوید و محسن سمیع به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
3ـ آقای محمدعلی مصلحی آلاله گورابی به شماره ملی وارد شوید و علینقی ادبی مهذب به شماره ملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
4ـ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 26/2/1393 آقای حاج یوسف حسن زاده کاس احمدانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر بشارتی فومنی به سمت نایب رئیس و ذکریا تشکری شاد به سمت مدیرعامل و حسین ذره بین مقدم به سمت خزانه دار و سیدعظیم مغیثی به سمت منشی و ابراهیم جاوید و رحیم افتخاری مقدم به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضای اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار و چک و سفته با امضای حداقل 2 نفر از اعضای اصلی و مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می باشد و مکاتبات اداری با امضای آقای ذکریا تشکری شاد (مدیرعامل) و مهر صندوق معتبر می باشد.
ش73521000011108335360 رئیس ثبت اسناد و املاک فومن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/8/30
آگهی 931947
آگهی تغییرات
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه 15/5/91 شرکت تولیدی بنا سازان فومن صدرا سهامی خاص شماره ثبت 486 مورخه 26/5/85 و شناسه ملی وارد شوید تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد:
1ـ آقایان میر حسین موسوی مالوانی و محمد عوض پور کیابانی با واگذاری تمامی سهام خود به خانم ها حاجیه باقری و زینب افتخاری از شرکت خارج شدند و دیگر هیچگونه حق و سهم و سمتی در شرکت مذکور ندارند بدین ترتیب در تعداد سهام و اعضا و میزان سرمایه شرکت تغییری ایجاد نگردید.
2ـ آقای محمد مهدی افتخاری به کد ملی وارد شوید و خانم ها حاجیه باقری به کد ملی وارد شوید و زینب افتخاری به کد ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
3ـ آقایان علیرضا رضائی کمساری به کد ملی وارد شوید و سید کاظم خلخالی چیرانی به کد ملی وارد شوید بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
4ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
5ـ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 15/5/91 آقای محمد مهدی افتخاری بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم حاجیه باقری بسمت نایب رئیس و خانم زینب افتخاری بسمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای آقای محمد مهدی افتخاری (رئیس هیئت مدیره) با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای خانم زینب افتخاری (مدیرعامل) و یا آقای محمد مهدی افتخاری (رئیس هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر است.
ش73521000011105566578 رئیس ثبت اسناد و املاک فومن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/8/30
آگهی 10953413
آگهی تغییرات
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه 15/5/91 شرکت تولیدی بنا سازان فومن صدرا سهامی خاص شماره ثبت 486 مورخه 26/5/85 و شناسه ملی وارد شوید تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد:

1ـ آقایان میر حسین موسوی مالوانی و محمد عوض پور کیابانی با واگذاری تمامی سهام خود به خانم‌ها حاجیه باقری و زینب افتخاری از شرکت خارج شدند و دیگر هیچگونه حق و سهم و سمتی در شرکت مذکور ندارند بدین ترتیب در تعداد سهام و اعضا و میزان سرمایه شرکت تغییری ایجاد نگردید.

2ـ آقای محمد مهدی افتخاری به کد ملی وارد شوید و خانم‌ها حاجیه باقری به کد ملی وارد شوید و زینب افتخاری به کد ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

3ـ آقایان علیرضا رضائی کمساری به کد ملی وارد شوید و سید کاظم خلخالی چیرانی به کد ملی وارد شوید بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

4ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

5ـ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 15/5/91 آقای محمد مهدی افتخاری بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم حاجیه باقری بسمت نایب رئیس و خانم زینب افتخاری بسمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای آقای محمد مهدی افتخاری (رئیس هیئت مدیره) با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای خانم زینب افتخاری (مدیرعامل) و یا آقای محمد مهدی افتخاری (رئیس هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر است.

رئیس ثبت اسناد و املاک فومن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi