رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای علی نوبخت حقیقی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی نوبخت حقیقی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  259405xxxx
 • صادره از  رشت
 • شرکت‌ها  3
 • آگهی‌ها  9
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1327 در رشت
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه
 • پزشک

تحصیلات:
 • دکتر و فوق تخصص بیماری های کلیه
 • حوزه، در حد سطوح
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز اسلامشهر/تهران/ری/شمیرانات
کمیسیون‌ها
 • رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در سال دوم
 • رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  9
تاریخ
متن آگهی
1400/4/29
آگهی 15924545
آگهی تغییرات انجمن اهدای عضو ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 37971 و شناسه ملی 14005639471
آگهی تغییرات شرکت انجمن اهدای عضو ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1399 و مجوز های شماره وارد شوید مورخ 12/08/1399 و وارد شوید مورخ 12/11/1399 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف) 1) آقای دکتر علی نوبخت حقیقی به کد ملی وارد شوید به عنوان رییس هیأت مدیره 2) آقای دکتر امید قبادی به کد ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیأت مدیره 3) آقای دکتر مسعود کنزی به کد ملی وارد شوید به عنوان خزانه‌دار و عضو اصلی هیأت مدیره تعیین سمت گردیدند. 4) خانم دکتر کتایون نجفی زاده به کد ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیأت مدیره موسسه انتخاب گردید. ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار به شرح زیر است. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه‌دار با امضای نایب رییس هیأت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/2/19
آگهی 15785920
آگهی تغییرات انجمن اهدای عضو ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 37971 و شناسه ملی 14005639471
آگهی تغییرات موسسه انجمن اهدای عضو ایرانیان به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1399 ومجوز شماره 179326مورخ12/11/99وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه منتهی به 29/12/98به تصویب رسید . اعضای هیأت مدیره اصلی وعلی البدل برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب شدند. 1. علی نوبخت حقیقی با کد ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره 2. ایرج فاضل با کد ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیات مدیره 3. حاج علاء میرمحمدصادقی با کد ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیات مدیره 4. فریدون نوحی بزنجانی با کد ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره 5. مسعود کنزی با کد ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیات مدیره 6. کتایون نجفی زاده با کد ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره 7. امید قبادی با کد ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره 8. بهروز برومند با کد ملی وارد شوید به عنوان عضو علی‌البدل هیأت مدیره 9. آقای اکبر تشکری نیا با کد ملی وارد شوید به عنوان عضو علی‌البدل هیأت مدیره بازرسین برای مدت یکسال بشرح ذیل انتخاب شدند . آقای عباس مهدوی مهر با کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی . آقای جواد نوروزبیگی با کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 15653206
آگهی تغییرات بنیاد غیر دولتی نیکوکاری پایش سرطان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 41476 و شناسه ملی 14006726797
آگهی تغییرات موسسه بنیاد غیر دولتی نیکوکاری پایش سرطان به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/04/1399 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 7/11/1399 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و بیلان مالی منتهی به تاریخ 28/12/1398 به تصویب رسید. آقای مصطفی مرسلی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدرضا مسجدی به شماره ملی وارد شوید و آقای جواد آسیم به شماره ملی وارد شوید و آقای علی حاجی سیدسلیمان به شماره ملی وارد شوید و آقای ابوالقاسم اباسهل به شماره ملی وارد شوید و آقای ایرج فاضل به شماره ملی وارد شوید و آقای علی نوبخت حقیقی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدعلی محققی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای ایرج حریرچی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/1/26
آگهی 13968497
آگهی تغییرات انجمن اهدای عضو ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۹۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۹۴۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/06/1396 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 7/11/96 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی نوبخت حقیقی به کدملی وارد شوید عنوان رئیس هیات مدیره، آقای امید قبادی به کدملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای مسعود کنزی به کدملی وارد شوید به عنوان خزانه دار و خانم کتایون نجفی زاده به کدملی وارد شوید برای مدت 2 سال به عنوان مدیرعامل مؤسسه انتخاب شدند. «کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای نائب رئیس هیات مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد_بود.» پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/1/6
آگهی 13944225
آگهی تغییرات انجمن اهدای عضو ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۹۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۹۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/06/1396 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 7/11/96 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 25/12/95 تصویب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب شدند.. آقای علی نوبخت حقیقی به کدملی وارد شوید به عنوان عضواصلی هیئت مدیره. خانم کتایون نجفی زاده به کدملی وارد شوید به عنوان عضواصلی هیئت مدیره. آقای امید قبادی به کدملی وارد شوید به عنوان عضواصلی هیئت مدیره. آقای علی اصغر پورمحمدی به کدملی وارد شوید به عنوان عضواصلی هیئت مدیره. آقای بهروز برومند به کدملی وارد شوید به عنوان عضواصلی هیئت مدیره. آقای مسعود کنزی به کدملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. آقای اکبر تشکری نیا به کدملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. آقای منصور قمشه به کدملی به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره. آقای جواد نوروزبیگی به کدملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره بازرسین برای مدت 1 سال بشرح ذیل انتخاب شدند.. آقای سیدفضل اله شریعت پناهی به کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. آقای دکتر فریدون نوحی بزنجانی به کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/2/13
آگهی 13400289
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری بنیاد غیردولتی نیکوکاری پایش سرطان درتاریخ 04/02/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های جاری و آتی سرطان درجامعه ایران. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران - شهر تهران - یوسف آباد - خیابان هفتم - خیابان شهید ابوالفضل فراهانی پور - پلاک 4 - طبقه اول - کدپستی وارد شوید دارایی موسسه: وارد شوید ریال می‌باشد که از سوی هیات موسسین تماما پرداخت شده و در اختیار بنیاد قرار گرفته_است. اولین مدیران: آقای محمد رضا مسجدی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای مصطفی مرسلی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد آسیم به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی حاجی سید سلیمان به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار وعضو هیئت مدیره آقای ابوالقاسم اباسهل به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای ایرج فاضل به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی نوبخت حقیقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای محمد علی محققی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای ایرج حریرچی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مؤسسه انتخاب شد. به موجب مجوز شماره وارد شوید مورخ 17/12/1395 وزارت کشور آگهی گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/8/25
آگهی 13117374
آگهی تغییرات شرکت کلینیک بیماریهای کلیه وفشارخون ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۴۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/7/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید پیراسته به سمت بازرس اصلی و خانم فرشته فلک نازی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقای علی اصغر نعیمی ک. م وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران)، خانم کیانوش فلک نازی ک. م وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای خسرو رهبرک. م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم نرگس السادات زاهد ک. م 0033009147، خانم اقلیم نعمتی ک. م وارد شوید و خانم سمیرا طبیبیان ک. م همگی وارد شوید به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و خانم عصمت قانعی ک. م وارد شوید و آقای علی نوبخت حقیقی ک. م وارد شوید به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/7/10
آگهی 1168286
آگهی تغییرات شرکت کلینیک بیماریهای کلیه و فشارخون ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۲۸۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۴۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای علی اصغر نعیمی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) ـ خانم کیانوش فلک نازی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای خسرو رهبر به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم نرگس السادات زاهد به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ خانم اقلیم نعمتی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ خانم عصمت قانعی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ خانم سمیرا طیبیان به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ آقای علی نوبخت حقیقی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پ1700970 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/4/9
آگهی 1084057
آگهی تصمیمات شرکت کلینیک بیماری های کلیه و فشار خون ایرانیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۴۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/3/92 شرکت مزبور که در تاریخ 12/3/92 واصل گردید: حمید پیراسته به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و علی اصغر نعیمی کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خسرو رهبر کدملی وارد شوید و کیانوش فلک نازی کدملی وارد شوید و نرگس السادات زاهد کدملی وارد شوید و اقلیم نعمتی کدملی وارد شوید و عصمت قانعی کدملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سمیرا طبیبان کدملی وارد شوید و علی نوبخت حقیقی کدملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل. خسرو رهبر به سمت رئیس هیئت مدیره و کیانوش فلک نازی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ1659411 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi