خانم سیده فاطمه حسینی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سیده فاطمه حسینی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  230075xxxx
 • صادره از  شیراز
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  4
متولد 1364 در شیراز
سمت(ها):
 • مدیر و مشاور مالی، بیمه ای و سرمایه گذاری در بخش خصوصی

تحصیلات:
 • دکتری مالی در مرحله پایان نامه
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز اسلامشهر/تهران/ری/شمیرانات
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون اقتصادی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1397/7/15
آگهی 14233632
آگهی تغییرات انجمن دوستی ایران و اسپانیا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۷۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال و بازرسین برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای سید حسن شفتی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و خانم سیده فاطمه حسینی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای غلامرضا اعوانی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای سعید نمکی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره وآقای گیورک بابا ملک قره پتیان به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند آقای محمد جعفر محمدی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضوعلی البدل هیات مدیره و آقای بهرام مسعود به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند خانم فریبا رسولی به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای ایمان نوربخش به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها انتخاب گردید
پ970704140452260  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/5
آگهی 12474426
آگهی تغییرات شرکت سيدهاني ميرمحمدعلي و شركاء شركت تضامني به شماره ثبت ۴۲۰۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۳۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/05/1394 و مجوز شماره 165147/ 94 مورخ 22/6/1394 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای /سیدهانی میر محمد علی ش م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. خانم سیده فاطمه حسینی ش م وارد شوید با پرداخت مبلغ 7600000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 8000000000ریال افزایش داد. خانم مهین نیک بخت با پرداخت مبلغ 19000000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 20000000000ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 2000000000ریال به 40000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر تغییر یافت: خرید و فروش نقدی ارز، مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر 56 ماده و 1 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پ940816486461767 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/11/16
آگهی 449890

آگهی تأسیس شرکت
تضامنی سید هانی میرمحمدعلی و شرکاء
شرکت فوق در تاریخ 3/11/1390 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 3/11/1390 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
1ـ موضوع شرکت: خرید و فروش نقدی ارز (غیرالکترونیک) و مسکوکات طلا و نقره در محل صرافی.
2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مرکز اصلی شرکت:
1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ وزرا نبش خ یکم مجتمع ستاره واحد 13 تجاری ـ کدپستی 1513633179
4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/2 ریال می باشد.
5ـ اولین مدیران شرکت:
1ـ 5 ـ خانم سیده فاطمه حسینی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره.
2ـ 5 ـ خانم مهین نیک بخت به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3ـ 5 ـ آقای سید هانی میرمحمدعلی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.
4ـ 5 ـ آقای سید هانی میرمحمدعلی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پ20145000011102029872 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/11/16
آگهی 11813829
آگهی تأسیس شرکت تضامنی سید هانی میرمحمدعلی و شرکاء
شرکت فوق در تاریخ 3/11/1390 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 3/11/1390 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: خرید و فروش نقدی ارز (غیرالکترونیک) و مسکوکات طلا و نقره در محل صرافی.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ وزرا نبش خ یکم مجتمع ستاره واحد 13 تجاری ـ کدپستی 1513633179

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/2 ریال می‌باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5 ـ خانم سیده فاطمه‌حسینی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ 5 ـ خانم مهین نیک‌بخت به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

3ـ 5 ـ آقای سید هانی میرمحمدعلی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ 5 ـ آقای سید هانی میرمحمدعلی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi