آقای فرج اله رجبی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
فرج اله رجبی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  229737xxxx
 • صادره از  شیراز
 • شرکت‌ها  4
 • آگهی‌ها  4
متولد 1339 در شیراز
سمت(ها):
 • رئیس سازمان نظام مهندسی استان فارس

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد شهرسازی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان فارس مرکز شیراز
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون عمران در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1399/4/18
آگهی 15285544
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پژوهشگران فیدار محاسب پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 544688 و شناسه ملی 14008496980
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی پناه ساز ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی فرج اله رجبی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و شرکت جهان توسعه پارس صنعت به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علیرضا شبستری شیرازی به شماره ملی وارد شوید بسمت رییس هییت مدیره و محسن تربیتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و (کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. جواد علاقه بندان به شماره ملی وارد شوید و توکل اورنگیان به شماره ملی 6259895313بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ990411933977391  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/28
آگهی 14845638
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی در تاریخ 17/07/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی . تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی . تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور. ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری . بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات . ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش . وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی ، بهداشت ، بهره دهی مناسب ، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملی . تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان ، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی ، شه ـ رداریها، س ـ ازندگان ، مهندسین ، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی ، شهرداریها و تشکلهای مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان . جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، خیابان شهید محمد باقر خدامی، خیابان تک شمالی، پلاک 1، طبقه همکف کدپستی وارد شوید اولین مدیران: فرج اله رجبی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی و رئیس سازمان به مدت سه سال علیرضا مجربی کرمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی و دبیر اجرایی به مدت سه سال منصور بهادری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی و دبیر اجرایی به مدت سه سال مهدی شایان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی و منشی به مدت سه سال حسن مجتبی زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی و منشی به مدت سه سال عبدالله امراللهی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار به مدت سه سال به مدت سه سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و مالی با رییس سازمان همراه با مهر سازمان و مکاتبات اداری با امضای رییس یا هر یک از دبیران اجرایی همراه با مهر سازمان معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ980717920219509  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/3/16
آگهی 12169334
آگهی تغییرات شرکت پترو ریل صنعت اوج (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۷۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۲۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی درکی فرد به شماره ملی وارد شوید و آقای محسن بزرودی به شماره ملی وارد شوید و آقای فرج اله رجبی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضاهیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 2ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3ـ آقای صمد کمالی سروستانی به شماره ملی2295987350 به عنوان بازرس اصلی وآقای محمدرضا برزرودی پور به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ش940229212937697 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/11/27
آگهی 9425588
آگهی تغییرات شرکت پیشروان تامین صنعتی ابنیه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۸۱۱۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرج اله رجبی کدملی وارد شوید نماینده شرکت ساختمان و مسکن تامین گستر به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمدجواد راهبی کدملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای مصطفی خانزادی کدملی وارد شوید نماینده شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیات مدیره آقای احمد رهبری کدملی وارد شوید نماینده شرکت مهندسان مشاور خانه سازی ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیات مدیره آقای محمد علیخانی کدملی وارد شوید نماینده شرکت پیشتازان تامین مسکن سخا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ931115639788460 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi