رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای امیر پاشا زانوس

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
امیر پاشا زانوس
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    220051xxxx
  • صادره از  نوشهر
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  4
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1400/1/8
آگهی 15725612
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : دارندگان حق امضاء به ترتیب ذیل معرفی گردیدند: گروه الف عبارتند از: آقایان حمید محمدی به شماره ملی 0064388573(مدیر عامل و عضو)، سعید محمدی وارد شوید (رییس هییت مدیره)، سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید (نایب رییس هییت مدیره)، علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) (عضو هییت مدیره) و آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید (معاون مالی)؛ گروه ب عبارتند از: آقای محسن مکرمی به شماره ملی وارد شوید (معاون منابع انسانی)، آقای امیر پاشا به شماره ملی وارد شوید (معاون بازاریابی) و آقای علیرضا قاسمی یزدآبادی به شماره ملی وارد شوید (مدیرارشد مالی)؛ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله: چکها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء دو نفر از اعضای گروه الف یا یک نفر از گروه الف به همراه یک نفر از اعضای گروه ب با همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضاء دونفر از اعضای گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ بیشتر از صد میلیارد ریال با امضاء سه نفر از گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. حق امضاء کلیه چک ها جهت جابجایی وجه در حساب های بانکی افتتاح شده بنام شرکت، با امضاء یک نفر از اعضاء گروه الف به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل یا آقای جواد نجفی(معاون مالی) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 15512233
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : دارندگان حق امضاء به ترتیب ذیل برای مدت 2سال معرفی می گردند: گروه الف عبارتند از: آقایان حمید محمدی به شماره ملی 0064388573(مدیر عامل و عضو)، سعید محمدی وارد شوید (رییس هییت مدیره)، سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید (نایب رییس هییت مدیره)، علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) (عضو هییت مدیره) و آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید (معاون مالی)؛ گروه ب عبارتند از: آقای محسن مکرمی به شماره ملی وارد شوید (معاون منابع انسانی)، آقای امیر پاشا به شماره ملی وارد شوید (معاون بازاریابی) و آقای وحید حیدری به شماره ملی وارد شوید (مدیرارشد مالی)؛ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء دو نفر از اعضای گروه الف یا یک نفر از گروه الف به همراه یک نفر از اعضای گروه ب با همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضاء دونفر از اعضای گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ بیشتر از صد میلیارد ریال با امضاء سه نفر از گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. حق امضاء کلیه چک ها جهت جابجایی وجه در حساب های بانکی افتتاح شده بنام شرکت، با امضاء یک نفر از اعضاء گروه الف به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل یا آقای جواد نجفی(معاون مالی) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/30
آگهی 15307705
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره را به شرح ذیل تعیین نمودند: آقای سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره؛ آقای حمید محمدی به شماره ملی 0064388573به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره؛ آقای سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رییس هییت مدیره؛ آقای علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره. 1. دارندگان حق امضاء به ترتیب ذیل برای مدت 2سال معرفی می گردند: گروه الف: آقای حمید محمدی به شماره ملی 0064388573(مدیر عامل و عضو) با هر یک از اعضاء دیگر هیات مدیره یا امضاء آقای حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید و آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید (معاون مالی)؛ گروه ب: آقای محسن مکرمی به شماره ملی وارد شوید (معاون منابع انسانی) و آقای امیر پاشا زانوس به شماره ملی وارد شوید (معاون بازاریابی) با آقای وحید حیدری به شماره ملی وارد شوید (مدیرارشد مالی)؛ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با دو امضاء از گروه (الف) یا یک امضاء از گروه (الف) و یک امضاء از گروه (ب) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با دو امضاء از گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ بیشتر از صد میلیارد ریال با سه امضاء از گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. حق امضاء کلیه تضامین و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ حق امضاء کلیه چک ها جهت جابجایی وجه در حساب های بانکی افتتاح شده بنام شرکت، با امضاء یک نفر از اعضاء گروه الف به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/8/16
آگهی 14873926
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند دارندگان حق امضاء به ترتیب ذیل برای مدت 2سال معرفی می گردند: گروه الف: کلیه اعضاء هیئت مدیره با آقای حمید محمدی به شماره ملی 0064388573(مدیرعامل) و آقای جواد نجفی به شماره ملی 0071363531(معاون مالی) گروب: آقای محسن مکرمی به شماره ملی 0073190667(معاون منابع انسانی) و آقای امیر پاشا زانوس به شماره ملی 2200517688(معاون بازاریابی) با آقای وحید حیدری به شماره ملی 3860124676(مدیرارشد مالی) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقوداسلامی، تصمیمات، مجوزها ومعاملات تا مبلغ پنج میلیارد ریال با دو امضاء از گروه(الف) یا یک امضاء از گروه(الف) و یک امضاء از گروه(ب) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و برای مبالغ پنج میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال با دو امضاء از گروه(الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ، برای مبالغ بیشتر از پنجاه میلیارد ریال با سه امضاء از گروه(الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود، حق امضاء کلیه تضامین و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ980807566308211  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi