آقای نورمحمد تربتی نژاد

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
نورمحمد تربتی نژاد
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    212234xxxx
  • صادره از  گرگان
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  2
متولد 1335 در گرگان
سمت(ها):
  • استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تحصیلات:
  • دکتری تخصصی Ph.D ، علوم دامی (تغذیه دام)
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان گلستان مرکز آق قلا/گرگان

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1398/7/2
آگهی 14805193
آگهی تغییرات موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی آیندگان تنکابن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۰۴۱۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 03/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -1اعضا هیئت امنا به شرح ذیل برای مدت 4 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: نورمحمد تربتی نژاد به کدملی2122348380-سید محسن پاک نهاد به کدملی2062213433-بهرخ حسینی هاشمی به کدملی0040535320-محمد فلاح به کدملی2064606149-ناصر اقبالی به کدملی1816993255فرهاد حسین زاده به کدملی2060416051-مهرداد جوادی به کدملی1817407139-حسن خیریان پور به کدملی2218690616 -سید اسماعیل نجفی به کدملی2181451079 به سمت رئیس موسسه. -2دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای مشترک رئیس موسسه و خزانه دار با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های ادبی و اداری با امضای رئیس موسسه با مهر شرکت معتبر می باشد. -3مهدی رحیمی امیربنده به کدملی2279699494 به سمت خزانه دار و موسسه حسابرسی و خدمات آرمان اصول به شماره ثبت2606 و شناسه ملی10320323100 به سمت حسابرس اصلی موسسه برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
ش980625903353580  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/3/23
آگهی 13456331
آگهی تغییرات موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی آیندگان تنکابن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۰۴۱۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 16/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای نورمحمد تربتی نژاد به کدملی وارد شوید نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری به عنوان عضو اصلی هیئت امنا - آقای سید محسن پاک نهاد به کدملی وارد شوید عضو روحانی دانشگاه و عضو هیئت موسسین به عنوان عضو اصلی هیئت امنا - آقای بهرخ حسینی هاشمی به کدملی وارد شوید عضو هیئت موسسین به عنوان عضو اصلی هیئت امنا - آقای ناصر اقبالی به کدملی وارد شوید آقای مهرداد جوادی به کدملی وارد شوید خانم مرجانه صمدی زاده به کدملی وارد شوید اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان اعضای اصلی هیئت امنا - آقای حسن خیریان پور به کدملی وارد شوید نماینده استاندار به عنوان عضو اصلی هیئت امنا انتخاب شدند.. آقای محمد فلاح به کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت امنا انتخاب گردید. آقای سید اسماعیل نجفی به کدملی وارد شوید بعنوان رئیس موسسه انتخاب شد آقای مهدی رحیمی امیربنده به کدملی وارد شوید بعنوان خزانه دار و موسسه آرمان پیام جامع به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به عنوان حسابرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضای مشترک رئیس موسسه (سید اسماعیل نجفی) و خزانه دار (مهدی رحیمی امیر بنده) با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضا رئیس موسسه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi