تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای علی اصغر یوسف نژاد

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی اصغر یوسف نژاد
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  209252xxxx
 • صادره از  ساری
 • شرکت‌ها  5
 • آگهی‌ها  7
متولد 1338 در ساری
سمت(ها):
 • معاون وزیر اقتصاد و دارایی

تحصیلات:
 • کارشناسی مهندسی صنایع
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان مازندران مرکز ساری
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال اول
 • عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال اول

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان مازندران مرکز ساری
نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی از استان مازندران مرکز ساری

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  7
تاریخ
متن آگهی
1399/5/16
آگهی 15332344
آگهی تغییرات شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 173388 و شناسه ملی 10102158022
آگهی تغییرات شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی اصغر یوسف نژاد با شماره ملی (2092521241) به عنوان عضو موظف هیات عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردید .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/4/28
آگهی 12905869
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۱۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 29/02/1395 ومجوزشماره 328769/30 مورخ 22/3/95 معاونت مالی واقتصاد شهری شهرداری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هابل درویشی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت راه آهن شهری تهران و حومه به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سید جعفر تشکری هاشمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شهرداری تهران به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای محمد احمدی بافنده به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای پیمان سنندجی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به سمت عضو هیأت مدیره آقای حجت اله بهروز به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کنترل و ترافیک تهران به سمت عضو هیأت مدیره آقای محسن نایبی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره آقای علی اصغر یوسف نژاد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان پایانه‌های مسافری و پارک سوارها به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره اختیارات هیأت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف: تصویب تصمیمات کمیسیون‌های مناقصه و مزایده تا بیست میلیارد ریال (موضوع تبصره ماده 18 اساسنامه و ماده 18 آیین نامه معاملات). ب: انجام کلیه معاملات از مشقوق ماده 31 آیین نامه معاملاتی شرکت تا مبلغ بیست میلیارد ریال. موضوع تبصره ماده 18 اساسنامه ج: اختیارات ناشی از تبصره یک ماده 23 آیین نامه معاملات درخصوص تصویب فهرست واجدین صلاحیت شرکت در مناقضه یا مزایده پس از تصویب کمیسیون فنی د: تصمیم گیری در مورد تقسیط بدهی اشخاص و کارکنان شرکت و دادن مهلت به بدهکاران (موضوع ماده 58 آیین نامه مالی شرکت) امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/2/30
آگهی 12790314
آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: –آقای عباس صفا کیش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای محمد رضا پیشرو به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - آقای جعفر رحمان زاده به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای علی اصغر یوسف نژاد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای کیومرث موسیوند به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سیمان شرق با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره در اجرای ماده 44 اساسنامه شرکت کلیه چک‌ها براوات سفته‌ها وسایر اوراق تجاری واسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضائ هیت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/2/27
آگهی 12785316
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات نساجی آرتا تجارت زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۵۹۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر یوسف نژاد با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور تجارت به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردید و اعضای هییت مدیره به فرار ذیل تعیین سمت گردیدند خانم رخساره فاضلی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بانک تجارت با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر یوسف نژاد با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور تجارت با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سکینه کشاورز به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پتکین با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای احد پروین زاده به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرتی و توریستی آهوان با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا زمردیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت با شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. اختیارات هیئت مدیره به شرح بندهای 1 و 4 و 7 و 8 و 13 و 15 و 16 ماده 40 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از اشخاص مذکور، با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/2/27
آگهی 12785316
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات نساجی آرتا تجارت زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۵۹۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر یوسف نژاد با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور تجارت به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردید و اعضای هییت مدیره به فرار ذیل تعیین سمت گردیدند خانم رخساره فاضلی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بانک تجارت با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر یوسف نژاد با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور تجارت با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سکینه کشاورز به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پتکین با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای احد پروین زاده به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرتی و توریستی آهوان با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا زمردیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت با شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. اختیارات هیئت مدیره به شرح بندهای 1 و 4 و 7 و 8 و 13 و 15 و 16 ماده 40 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از اشخاص مذکور، با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/10/1
آگهی 12546086
آگهی تغییرات شرکت سيمان كردستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای کیومرث موسیوند به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سیمان شرق با شناسه ملی وارد شوید (براساس معرفی نامه شماره 94/192/2 مورخ 6/5/1394) به عنوان رئیس هیئت مدیره 2 ـ آقای محمدرضا پیشرو به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی وارد شوید (براساس معرفی نامه شماره 94/2072 مورخ 6/5/1394) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره 3 ـ آقای جعفر رحمان زاده به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی وارد شوید (براساس معرفی نامه شماره 94,192 مورخ 6/5/1394) به عنوان عضو هیئت مدیره 4 ـ آقای علی اصغر یوسف نژاد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی وارد شوید (براساس معرفی نامه شماره 94/2071 مورخ 6/5/1394) به عنوان عضو هیئت مدیره 2) در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای علی محمد پارسایی جهرمی با شماره ملی وارد شوید خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 3) در اجرای ماده 44 اساسنامه شرکت، کلیه چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مطروحه در ماده 37 اساسنامه را بموجب صورتجلسه فو ق الذکر به مدیرعامل شرکت تفویض نمود
ش940924906818408 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/6/19
آگهی 12342117
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۵۵۲۳ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۸۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر یوسف نژاد بشماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید برای باقیمانده مدت تصدی در هیئت مدیره شرکت انتخاب گردید
پ940601942583962 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi