آقای محمد دامادی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمد دامادی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  209208xxxx
 • صادره از  ساری
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  3
متولد 1358 در ساری
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه
 • عضو شورای اسلامی شهر

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد، عمران سازه
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان مازندران مرکز ساری/میاندرود
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون عمران در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان مازندران مرکز ساری
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون عمران در سال چهارم
 • عضو کمیسیون عمران در سال سوم
 • عضو کمیسیون عمران در سال دوم
 • عضو کمیسیون عمران در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1397/5/16
آگهی 14138960
آگهی تغییرات شرکت سازه آب سگال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۷۴۳۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد دامادی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره،آقای رحمان محسنی آستانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل،خانم مبارکه اکبری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها وعقوداسلامی شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی واداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ش970504484486841  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/5/16
آگهی 14138970
آگهی تغییرات شرکت سازه آب سگال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۷۴۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. -آقای عیسی صادقیان به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم هدی دیان سورکی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ 17/04/1399به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد دامادی به شماره ملی وارد شوید آقای رحمان محسنی آستانی به شماره ملی وارد شوید خانم مبارکه اکبری به شماره ملی 2090284668
ش970504771453946  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/17
آگهی 12627814
آگهی تغییرات شرکت مهندسين مشاور عمران تدبير کوشان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۲۳۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۱۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جلال بهرامی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا ارشاد منش به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا جاوید به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد دامادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای میلاد امینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد شبیر اسفندیار به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قرار داد ها و عقود با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیر مالی و اداری آقای مرتضی مالکی به شماره ملی وارد شوید یا نائب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ941107151193406  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi