رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای عباس پاپی زاده بالنگان

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
عباس پاپی زاده بالنگان
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  200168xxxx
 • صادره از  دزفول
 • شرکت‌ها  3
 • آگهی‌ها  5
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1360 در دزفول
سمت(ها):
 • مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خوزستان مرکز دزفول
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال دوم
 • عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان خوزستان مرکز دزفول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   3

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  5
تاریخ
متن آگهی
1394/10/21
آگهی 12570685
آگهی تغییرات شرکت مرغ اجداد زربال شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۳۸۷
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای احمد مشیریان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر با کد شناسه ملی وارد شوید بسمت عضوهیئت مدیره وآقای عباس پاپی زاده بالنگان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص ) با کد شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی نوروزی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر( سهامی خاص ) با کد شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای حسین شاهوی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر ( سهامی عام ) با کد شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای علی باغبان زاده به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر ( سهامی خاص) با کد شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل منصوب نمودند.اختیارات زیر به مدیرعامل تفویض گردید:- انجام امور مالی و معاملاتی شرکت در چارچوب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت - انجام تعهدات و پرداخت دیون شرکت و استیفاء مطالبات شرکت - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر نوع اختراع و علامت و نام تجاری - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و وجوه و مدارک در صندوق های دولتی و خصوصی و بانک ها و عقد قرارداد لازمه در این خصوص و استرداد آنها - انتصاب و عزل کلیه کارکنان و مشاوران شرکت و تعیین مشاغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه انضباطی و سایر شرایط استخدامی بر اساس ساختار سازمانی، اعزام به ماموریت داخل کشور، معافیت و خروج از خدمت و غیره مطابق آیین نامه های مصوب هیأت مدیره - اقامه هر نوع دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی به شرح بند ماده 48 اساسنامه شرکت.- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی یاخصوصی با حق تفویض این نمایندگی به غیر.- سایر موارد منطبق با ماده 48 اساسنامه - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و اسناد عادی باامضاء مدیر عامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ941006320370733  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/7/11
آگهی 12399350
آگهی تغییرات شرکت مرغ اجداد زربال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۳۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 3/3/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی نوروزی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(سهامی خاص) با کد شناسه ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیات مدیره، آقای احمد مشیریان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر با کد شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو، آقای عباس پاپی زاده بالنگان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) با کد شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو، آقای حسین شاهوی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) با کد شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیات مدیره وآقای علی باغبان زاده به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه (سهامی خاص) با کد شناسه ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل انتخاب شدند _ اختیارات هیات مدیره بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: انجام امور مالی و معاملاتی شرکت در چارچوب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت ـ انجام تعهدات و پرداخت دیون شرکت و استیفاء مطالبات شرکت ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر نوع اختراع و علامت و نام تجاری ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و وجوه و مدارک در صندوق های دولتی و خصوصی و بانک ها و عقد قرارداد لازمه در این خصوص و استرداد آنها ـ انتصاب و عزل کلیه کارکنان و مشاوران شرکت و تعیین مشاغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه انضباطی و سایر شرایط استخدامی بر اساس ساختار سازمانی، اعزام به ماموریت داخل کشور، معافیت و خروج از خدمت و غیره مطابق آیین نامه های مصوب هیات مدیره ـ اقامه هر نوع دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی به شرح بند ماده 48 اساسنامه شرکت. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی یاخصوصی با حق تفویض این نمایندگی به غیر. ـ سایر موارد منطبق با ماده 48 اساسنامه _ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و اسناد عادی باامضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940701106202428 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/10/3
آگهی 1250617
آگهی تغییرات شرکت مرخ اجداد زربال سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۹۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۳۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسین شاهوی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر با ش م وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره
مجتبی نوروزی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر با ش م وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
علی باغبان زاده با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر با ش م وارد شوید بسمت مدیرعامل
احمد مشیریان با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر و عباس پاپی زاده بالنگان با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر صبا با ش ملی وارد شوید را بسمت دیگر اعضا برای باقیمانده مدت هیئت مدیره منصوب نمودند.
همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پ1737230 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/11/11
آگهی 439895

آگهی تصمیمات شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر سهامی خاص به شماره ثبت 5880
و شناسه ملی 10100287717
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/7/90 شرکت مزبور که در تاریخ 13/9/90 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر ـ شرکت منتصران به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمدیاسر ترابی به کدملی وارد شوید ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حامد شاکرنژاد به کدملی وارد شوید ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 4/8/90 ارژنگ جوادی به کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس پاپی زاده به کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت منتصران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید صدراله پرهیزگار به کدملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ20163000011101315766 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/11/7
آگهی 10468929
آگهی تصمیمات شرکت مرغداران تهران سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۲۹۴
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ 12/10/89 سازمان اقتصادی کوثر به نمایندگی سید محمد آقامیری به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی عظیم جلالی به کدملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی ناصر اشراقی به کدملی وارد شوید بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق الکترونیک کوثر به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی محمدحسین انصاری فرد به کدملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت توسعه و معادن کوثر به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی عباس پاپی زاده به کدملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق امضای رئیس هیئت‎مدیره و در غیاب رئیس هیئت‎مدیره یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi