علی عسگر ظاهری عبده وند

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی عسگر ظاهری عبده وند
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  197212xxxx
 • صادره از  مسجدسلیمان
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  2
متولد 1336 در مسجد سلیمان
سمت(ها):
 • سازمان بهزیستی

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خوزستان مرکز لالی/مسجد سلیمان/هفتگل
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون انرژی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1391/1/15
آگهی 515003

آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران
سهامی عام به شماره ثبت5942
و شناسه ملی10100893049
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/11/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 29/11/90 واصل گردید: محمدشهاب الدین محمدی عراقی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به کدملی وارد شوید ـ محمد جعفریان به کدملی وارد شوید ـ علی عسگر ظاهری عبده وند به کدملی وارد شوید ـ ماشااله پورطاوعی به کدملی وارد شوید ـ حسینقلی یزدانی به کدملی وارد شوید به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/11/90 محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد جعفریان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدرضا هاشمی نیا به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پ20145000011102748472 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/1/15
آگهی 11012790
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۵۹۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/11/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 29/11/90 واصل گردید: محمدشهاب‌الدین محمدی‌عراقی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به کدملی وارد شوید ـ محمد جعفریان به کدملی وارد شوید ـ علی‌عسگر ظاهری‌عبده‌وند به کدملی وارد شوید ـ ماشااله پورطاوعی به کدملی وارد شوید ـ حسینقلی یزدانی به کدملی وارد شوید به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 19/11/90 محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد جعفریان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیدمحمدرضا هاشمی‌نیا به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi