خانم پروانه سلحشوری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
پروانه سلحشوری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  197023xxxx
 • صادره از  مسجدسلیمان
 • شرکت‌ها  6
 • آگهی‌ها  7
متولد 1343 در مسجد سلیمان
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه

تحصیلات:
 • دکتری جامعه شناسی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز اسلامشهر/تهران/ری/شمیرانات/پردیس
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون فرهنگی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  7
تاریخ
متن آگهی
1398/8/2
آگهی 14853569
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد در تاریخ 23/07/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: ارتقاء سلامت و کاهش فساد، نابرابری، تبعیض و فقر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بموجب مجوز شماره وارد شوید مورخ 25/02/98 معاونت مشارکتهای مردمی وزارت کشور مدت موسسه: نامحدود مرکز اصلی موسسه: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، دانشگاه تهران، خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، پلاک ـ 16، مجتمع تجاری اداری بزرگمهر، طبقه چهارم، واحد 403 دارایی موسسه: مبلغ وارد شوید ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: آقای حسین راغفر به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل آقای رحمت اله حافظی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره خانم پروانه سلحشوری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا واعظ مهدوی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار آقای محمود صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای بهزاد کاظمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیدند. همچنین آقای محسن ایزدخواه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه سعیدی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه می باشد. پ980723969121603  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/9/7
آگهی 1220792
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور منار پویا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۲۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۶۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای قاسم سلیمانی بابادی به کد ملی: وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای ایمان براتیان به کد ملی: وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم پروانه سلحشوری به کد ملی: وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
آقای میثاق قبادیان به کد ملی: وارد شوید بسمت بازرس اصلی و خانم اعظم ویمسه به کد ملی: وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای 1 مدت انتخاب گردیدند.
پ1725973 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/4/12
آگهی 626587
آگهی تغییرات شرکت تدارکات حفاری آسمان فلات جنوب سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۰۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۹۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 17/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ خانم پروانه سلحشوری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای علی افشارمهر به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2 ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 17/11/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای قاسم سلیمانی بابادی به شماره ملی وارد شوید و آقای برات قبادیان به شماره ملی وارد شوید و آقای ایمان براتیان به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 17/11/1392.
در تاریخ 22/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ18279000011103242916 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/5/29
آگهی 9867445
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی استون کارون سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۲۸۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/4/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 19/4/90 واصل گردید: پروانه سلحشوری به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و زهره رحمانی به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: میثاق قبادیان به کد ملی وارد شوید و نبی‌اله قبادی به کد ملی وارد شوید و برات قبادیان به کد ملی وارد شوید ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 18/4/90 برات قبادیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره ، میثاق قبادیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره ، نبی‌اله قبادیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1388/10/10
آگهی 11459589
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سایوان پارت صنعت (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۲۹۲۱۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۱۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ12/3/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ ماده14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

2ـ آقای محمد قنبری‌عدیونی به شماره ملی4623351361 به شماره شناسنامه5629 تاریخ تولد8/6/1365 فرزند علی با پرداخت مبلغ000/000/48 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای قاسم سلیمانی‌بابادی به شماره ملی5558878002 به شماره شناسنامه276 تاریخ تولد14/5/1330 فرزند بازفتی با پرداخت مبلغ000/000/60 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای عزیزاله عصاری به شماره ملی3961636729 به شماره شناسنامه606 تاریخ تولد10/12/1329 فرزند حاج‌درویش با پرداخت مبلغ000/000/48 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. خانم پروانه سلحشوری به شماره ملی1970233605 به شماره شناسنامه23129 تاریخ تولد1/8/1343 فرزند ابراهیم با پرداخت مبلغ000/000/48 ریال به صندوق شرکت، درردیف شرکاء قرارگرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ000/000/300ریال به مبلغ000/000/504 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

3ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای قاسم سلیمانی‌بابادی و آقای میثاق قبادیان و آقای محمد قنبری‌عدیونی و آقای ایمان براتیان و خانم پروانه سلحشوری.

4ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای قاسم سلیمانی‌بابادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای میثاق قبادیان به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد قنبری‌عدیونی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ایمان براتیان به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم پروانه سلحشوری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای قاسم سلیمانی‌بابادی به سمت مدیرعامل.

5ـ کلیه اوراق و اسناد و مدارک و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی ازاعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در تاریخ28/4/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/12/11
آگهی 10664665
آگهی تاسیس شرکت تاراز پارس خاور با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ 25/11/89 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی10320476233 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/11/89 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: انجام تمام فعالیتها در زمینه تهیه و تولید مونتاژ بسته‌بندی توزیع خرید و فروش واردات و صادرات و فرآوری کلیه قطعات صنعتی و غیرصنعتی صنایع نساجی و پوشاک صنایع الکترونیک از قبیل لوازم خانگی قطعات و لوازم جانبی خودرو قطعات و ماشین‌آلات و مواد صنعتی و کشاورزی و قطعات و تجهیزات مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی صنایع غذایی صنایع شیمیایی تولید کلیه محصولات صنایع فلزی و سری‌تراشی قطعات صنعتی راه‌اندازی خطوط تولید کارخانجات مختلف ایجاد شعب در تمام نقاط کشور و خارج از کشور انعقاد قرارداد مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات و مزایده‌های دولتی و غیردولتی ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه‌های مختلف اجرایی و تولیدی و مشاوره شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی گشایش اعتبار در نزد بانکها اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی و هرگونه فعالیت سودآور قانونی در راستای اهداف شرکت.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت‌آباد کوچه 32 پ 78 واحد 5ـ کد پستی 1997943353.

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال می‌باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5ـ آقای قاسم سلیمانی‌بابادی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره

2ـ 5ـ آقای ایمان براتیان به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

3ـ5ـ خانم پروانه سلحشوری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره

4ـ5ـ آقای قاسم سلیمانی‌بابادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق نائب رئیس هیئت‌مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/4/12
آگهی 11311148
آگهی تغییرات شرکت تدارکات حفاری آسمان فلات جنوب سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۰۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۹۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده مورخ 17/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ خانم پروانه سلحشوری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای علی افشارمهر به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

3ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 17/11/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای قاسم سلیمانی‌بابادی به شماره ملی وارد شوید و آقای برات قبادیان به شماره ملی وارد شوید و آقای ایمان براتیان به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 17/11/1392.

در تاریخ 22/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi