تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای هدایت اله خادمی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
هدایت اله خادمی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  184041xxxx
 • صادره از  ایذه
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  5
متولد 1338 در ایذه
سمت(ها):
 • مدیر عامل شرکت حفاری شمال

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (سیالات)
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خوزستان مرکز ایذه/باغملک
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس اول کمیسیون انرژی در سال دوم
 • عضو کمیسیون انرژی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  5
تاریخ
متن آگهی
1393/3/12
آگهی 1454760
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
پیرو آگهی تغییرات شماره وارد شوید مورخ 06/02/1393 آقای هدایت اله خادمی بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل می باشد و اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید از قلم افتاده بود که بدینوسیله اصلاح می گردد. همچنین دستور پرداخت های حسابهای ارزی خارج از کشور به استثنای حساب ارزی در کشور ترکمنستان
حق برداشت و انتقال وجه از حسابهای ارزی مفتوح شده شرکت در بانکهای ایرانی و خارجی خارج از کشور به جز کشور ترکمنستان با سه امضای به شرح زیر و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد:
1ـ آقای هدایت اله خادمی مدیرعامل و عضو هیات مدیره
2ـ آقای اسفندیار جهانگیری آردکپان معاون مدیرعامل در امور عملیات
3ـ آقای عبداله محمد بیگی مدیر امور مالی و یا آقای عادل با همت معاونت امور مالی
پ1825676 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/24
آگهی 1428064
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 18/10/92 و مجوز سازمان خصوصی سازی شماره 893/41 مورخ 25/1/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حمید عسکری بشکانی ش م وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران ش م 10102275819
آقای هدایت اله خادمی ش م وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا ش م 10101345022
آقای سیدکاظم وزیری هامانه ش م وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ش م 10420205695
آقای حیدر بهمنی ش م وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا ش م 10103653560
آقای علیرضا لایجی ش م وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ش م 10340058917
کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره امضاء و ممهور به مهر شرکت شوند و در خصوص امضاء چک ها نیز بشرح ذیل تصمیم گیری نمود.
امضای چک ها و اسناد ریالی و ارزی در داخل کشور و کشور ترکمنستان حق برداشت و انتقال وجه از حساب های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک های ایرانی با دو امضاء (یک امضاء از آقای هدایت اله خادمی ش م وارد شوید یا آقای اسفندیار جهانگیری آرد کپان ش م 2283905500) به اتفاق (یک امضاء از آقای عبداله محمدبیگی ش م وارد شوید یا آقای عادل با همت ش م 0050309757) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد.
پ1814803 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/9/19
آگهی 1236370
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال سهمی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/03/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور (به غیر از چک ها) توسط مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا 2 نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و حق برداشت و انتقال وجه از حساب های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک های ایرانی با دو امضاء (یک امضاء از گروه الف به اتفاق یک امضاء از گروه ب به شرح زیر) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد:
گروه الف) آقای هدایت اله خادمی با کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسفندیار جهانگیری آردکپان با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مازیار ایزدپناه بعنوان مدیر خدمات و پشتیبانی.
گروه ب) آقای عبداله محمدبیگی بعنوان مدیر امور مالی, آقای عادل باهمت بعنوان معاونت امورمالی و آقای فرشید یزدان فر بعنوان رئیس حسابداری پیمانها.
حق برداشت و انتقال وجه از حساب های ارزی مفتوح شده در کشور ترکمنستان با دو امضاء (یک امضاء گروه ج به اتفاق یک امضاء از گروه د به شرح زیر) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد:
گروه ج) آقای هدایت اله خادمی با کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسفندیار جهانگیری آردکپان با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره.
گروه د) آقای عبداله محمدبیگی بعنوان مدیر امورمالی و آقای عادل باهمت بعنوان معاونت امورمالی حق برداشت و انتقال وجه از حساب های ارزی مفتوح شده شرکت در بانک های ایرانی و خارجی خارج از کشور به جز کشور ترکمنستان با سه امضاء به شرح زیر و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد:
آقای هدایت اله خادمی با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ,آقای اسفندیار جهانگیری آردکپان با کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عبداله محمدبیگی به سمت مدیر امور مالی و یا آقای عادل باهمت به سمت معاونت امور مالی.
پ1734033 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/7/29
آگهی 747997
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/5/90 سیدعزت اله حجازی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و هدایت اله خادمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اسفندیار جهانگیری آردکپان به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی وارد شوید و علیرضا لایجی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا به شناسه ملی وارد شوید و عبدالمجید قندریز به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ18279000011106557421 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/7/29
آگهی 9867812
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 30/5/90 سیدعزت‌اله حجازی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه‌گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هدایت‌اله خادمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و اسفندیار جهانگیری‌آردکپان به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملی وارد شوید و علیرضا لایجی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساتا به شناسه ملی وارد شوید و عبدالمجید قندریز به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi