رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای عیسی تاجیک

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
عیسی تاجیک
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    181838xxxx
  • صادره از  آبادان
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  4
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1398/12/13
آگهی 15113834
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 18984 و شناسه ملی 10101874688
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/10/1398 ه طی نامه شماره وارد شوید مورخ 13/11/1398 به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای جواد بهشتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهییت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمد صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره. شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمد حسین ملکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای قاسم منظری توکلی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهییت مدیره. شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای هاشم نامور به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای هاشم نامور به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هییت مدیره) ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و یا اعطای نمایندگی جهت اقامه دعاوی له شرکت و یا دفاع از دعاوی علیه شرکت با امضای مشترک یک نفر از افراد معرفی شده در "گروه الف" و یک نفر از افراد مذکور در "گروه ب" و با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. "گروه الف" آقایان هاشم نامور به سمت مدیرعامل به شماره ملی وارد شوید و عبدالوهاب آرامش به سمت معاون اجرایی به شماره ملی وارد شوید بوده و "گروه ب" نیز آقایان محمدرضا صدری اصفهانی به سمت مدیرمالی و سرمایه گذاری به شماره ملی وارد شوید و عیسی تاجیک به سمت رییس برنامه ریزی مالی و حسابداری مدیریت به شماره ملی وارد شوید می باشند. ضمناً امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات هییت مدیره ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1) انجام هرگونه اقدام و عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در ماده 2 اساسنامه. 2) خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی، واردات و صادرات و انجام انواع معاملات و عملیات بازرگانی داخلی و خارجی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات مرتبط با عملیات و فعالیت شرکت. 3) اخذ تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت در راستای مقاصد و فعالیت شرکت. 4) انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندسیی مشاور، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات علمی، فنی و مالی در راستای مقاصد و فعالیت شرکت. 5) خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت. 6) جذب و تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز شرکت. 7) مطالعه، تهیه، تنظیم و اجرای برنامه های عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده ها با توجه به معیارهای روز بازار. 8) کوشش مداوم درجهت توسعه وپیشرفت فعالیتهای شرکت واهتمام دربه حداقل رسانیدن وابستگی شرکت. 9) رعایت استانداردهای بین المللی، ملی و صنعت نفت ایران برای محصولات و فرآورده ها. 10) رعایت الزامات محیط زیست. 11) افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. 12) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 13) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در اجرای مقاصد و فعالیت شرکت. 14) نمایندگی شرکت در برابر کلیه صاحبان سهام، ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. 15) تنظیم صورتهای مالی سالانه وگزارش فعالیت هیات مدیره و ارایه آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. 16) تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. 17) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده و شرکت در جلسات دادرسی هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول رد یا رد سوگند، تقاضای تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. 18) انجام هرگونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت، به تشخیص هیات مدیره ضروری باشد. ش981206153619100 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/12/13
آگهی 15113837
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 18984 و شناسه ملی 10101874688
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/08/1398 که طی نامه شماره وارد شوید مورخ 11/10/1398 به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و یا اعطای نمایندگی جهت اقامه دعاوی له شرکت و یا دفاع از دعاوی علیه شرکت با امضای مشترک یک نفر از افراد معرفی شده در "گروه الف" و یک نفر از افراد مذکور در "گروه ب" به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. "گروه الف" آقایان هاشم نامور به عنوان مدیرعامل با شماره ملی وارد شوید و عبدالوهاب آرامش به عنوان معاون اجرایی با شماره ملی وارد شوید بوده و "گروه ب" نیز آقایان محمدرضا صدری اصفهانی به عنوان مدیر مالی و سرمایه گذاری با شماره ملی وارد شوید و عیسی تاجیک به عنوان رییس برنامه ریزی مالی با شماره ملی وارد شوید می باشند. ضمناً امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش981206651619475 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/4/24
آگهی 14693823
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/11/1396 و مجوز شماره وارد شوید 17/09/1397 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سید محمود امام زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره . شرکت خدمات گستر رفاه پردیس دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای هاشم نامور به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل . شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای علی اکبر ماهرخ زاد به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره . شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی خانم فروغ رحیمی موگوئی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره . شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سید جواد سلیمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، قراردادها و غیره و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و یا اعطای نمایندگی جهت اقامه دعاوی له شرکت و یا دفاع از دعاوی علیه شرکت با امضای مشترک یک نفر از افراد معرفی شده در « گروه الف » و یک نفر از افراد مذکور در « گروه ب » به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . « گروه الف » آقایان هاشم نامور بسمت مدیرعامل به شماره ملی وارد شوید و غلامحسین رمضانپور بسمت مدیرعملیات به شماره ملی وارد شوید بوده و « گروه ب » نیز آقایان محمدرضا صدری اصفهانی بسمت مدیر مالی به شماره ملی وارد شوید و عیسی تاجیک بسمت رئیس حسابداری مالی به شماره ملی وارد شوید می‌باشند . ضمنا امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیئت مدیره باستناد مواد 37 و 42 اساسنامه شرکت ، بخشی از اختیارات تفویض شده خود را به مدیرعامل شرکت به شرح ذیل واگذار نمود . لذا ایشان در موارد ذیل نماینده شرکت محسوب شده و از طرف هیئت مدیره شرکت در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره شرکت اقدام لازم بعمل خواهد_آورد : 1 انجام هرگونه اقدام و عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در ماده 2 اساسنامه . 2 خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی ، واردات و صادرات و انجام انواع معاملات و عملیات بازرگانی داخلی و خارجی اعم از خرید و فروش ، واردات و صادرات مرتبط با عملیات و فعالیت شرکت . 3 اخذ تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت در راستای مقاصد و فعالیت شرکت . 4 انعقاد قراردادهای خدمت ، پیمانکاری ، مهندسی مشاور ، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات علمی ، فنی و مالی در راستای مقاصد و فعالیت شرکت . 5 خرید ، فروش ، اجاره ، استجاره ، رهن ، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت . 6 جذب و تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز شرکت . 7 مطالعه ، تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنع نمودن فرآورده‌ها با توجه به معیارهای روز بازار . 8 کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیت‌های شرکت و اهتمام در به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت . 9 رعایت استانداردهای بین المللی ، ملی و صنعت نفت برای محصولات و فرآورده‌ها . 10 رعایت الزامات محیط زیست . 11 افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر . 12 دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . 13 صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در اجرای مقاصد و فعالیت شرکت . 14 نمایندگی شرکت در برابر کلیه صاحبان سهام ، ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . 15 تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی . 16 تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت . 17 اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده و شرکت در جلسات دادرسی هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، قبول یا رد سوگند ، تقاضای تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . 18 انجام هرگونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت ، به تشخیص هیئت مدیره ضروری باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/9/9
آگهی 13132053
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/12/1394 و نامه شماره 15032/20 مورخ 17/7/95 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سیدنورالدین شهنازی زاده با شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای هاشم نامور با شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، سازمان تأمین اجتماعی دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای نجات امینی با شماره ملی 87 وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سیدجعفر علوی معلم با شماره ملی وارد شوید به سمت هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان دارای شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حمید شریف رازی با شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و یا اعطای نمایندگی جهت اقامه دعاوی له شرکت و یا دفاع از دعاوی علیه شرکت با امضای مشترک یک نفر از افراد معرفی شده در «گروه الف» و یک نفر از افراد مذکور در «گروه ب» به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. «گروه الف» آقایان هاشم نامور با سمت مدیرعامل با شماره ملی وارد شوید و غلامحسین رمضانپور با سمت مدیر عملیات با شماره ملی وارد شوید بوده و «گروه ب» آقایان محمدرضا صدری اصفهانی با سمت مدیر مالی با شماره ملی وارد شوید و عیسی تاجیک با سمت رئیس حسابداری مالی با شماره ملی وارد شوید می‌باشند. ضمنا امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi