ولی ملکی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
ولی ملکی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  167058xxxx
 • صادره از  مشکین شهر
 • شرکت‌ها  5
 • آگهی‌ها  14
متولد 1340 در مشکین شهر
سمت(ها):
 • مدیرعامل زمزم تهران
 • مدیر عامل شرکت بهنوشمدیر عامل شرکت شیشه و گازرئیس هیات مدیره شرکت گوشتیرانعضو هیات مدیره و قائم مقام شرکت ایران خودرو دیزل

تحصیلات:
 • دکتری مدیریت
 • کارشناسی ارشدصنایعکارشناسی مهندسی صنایع مواد غذایی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان اردبیل مرکز مشکین شهر
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال اول

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از استان اردبیل مرکز مشکین شهر

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  14
تاریخ
متن آگهی
1399/10/29
آگهی 15600728
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38074 و شناسه ملی 10100834933
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ولی ملکی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره وآقای سید جواد میر بابایی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره و آقای محمد رضا ویژه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و آقای عبداله قدوسی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی عام ) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/11/10
آگهی 14441703
آگهی تغییرات شرکت تولید موتورهای دیزل ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ولی ملکی کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرودیزل ( سهامی عام ) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره عباس سیدکباری کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت توسعه خودروکار ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره رضا دانش فهیم کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو ( سهامی عام ) به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند . افتتاح هرنوع حساب بانکی و برداشت از آنها ، افتتاح هرگونه اعتبارات بانکی و انعقاد و انجام هرنوع قرارداد و معامله ، صدور سفته ، برات ، چک و ظهرنویسی آنها و صدور کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و برای مبالغ تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرمالی شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات اداری و عادی منحصرا با امضاء مدیریت عامل ( یا شخص منتخب ایشان ) معتبر می‌باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/3/6
آگهی 14039997
آگهی تغییرات شرکت تولید موتورهای دیزل ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ولی ملکی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره و معصوم نجفیان با کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت توسعه خودرو کار به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و رضا دانش فهیم با کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. افتتاح هر نوع حساب بانکی و برداشت از آنها، افتتاح هرگونه اعتبارات بانکی و انعقاد و انجام هر نوع قرارداد و معامله، صدور سفته، برات و ظهر نویسی آنها و صدور کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و برای مبالغ تا سقف یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضاء مدیر مالی شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و عادی منحصرا با امضا مدیرعامل (یا شخص منتخب ایشان) معتبر می‌باشد. آدرس شعبه تهران از محل قبلی به نشانی جدید: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میدان آزادی خیابان آزادی خیابان شهید میرقاسمی پلاک 32 طبقه دوم واحد جنوب شرقی و کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/11/2
آگهی 13252904
آگهی تغییرات شرکت تولید موتورهای دیزل ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ولی ملکی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره رضا دانش فهیم با کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گواه به شناسه ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فرهنگ صیدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نوان عضو هیئت مدیره معصوم نجفیان با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه خودرو کار به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره امیرعباس صالحی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. افتتاح هر نوع حساب بانکی و برداشت از آنها افتتاح هرگونه اعتبارات بانکی و انعقاد و انجام هر نوع قرارداد و معامله، صدور سفته، برات چک و ظهرنویسی آنها و صدور کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و برای مبالغ تا سقف پانصد میلیون ریال با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا یا مدیرمالی شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و عادی منحصرا با امضای مدیرعامل (یا شخص منتخب ایشان) معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/6/3
آگهی 12331019
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۲۸۴۳۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای هاشم یکه زارع با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره. ـ آقای عباس ملکی طهرانی با کد ملی0039213242 نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای ولی ملکی با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای کامیار عطائی با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای علی شیخی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمناً چکهای تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء متفق مدیرعامل و مدیر مالی شرکت خانم فریبا ربیعی به کدملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940526237364696 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/5/8
آگهی 12282415
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/11/1393 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره 318820,121 مورخ 08/04/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای هاشم یکه زارع با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای عباس ملکی طهرانی با کد ملی0039213242 نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای ولی ملکی با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو ( ساپکو ) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای کامیار عطائی با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو ( ایساکو ) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای علی شیخی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمناً چکهای تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء متفق مدیرعامل و مدیر مالی شرکت خانم فریبا ربیعی به کدملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940424710213447  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/6/31
آگهی 1625943
آگهی تغییرات شرکت تولید موتورهای دیزل ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 07/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ولی ملکی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره.
فرهنگ صیدی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره.
ارسلان کاظم پور با کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گواه (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
افتتاح هر نوع حساب بانکی و برداشت از آنها افتتاح هرگونه اعتبارات بانکی انعقاد و انجام هر نوع قرارداد و معامله صدور سفته چک و ظهرنویسی آنها و صدور کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای هیات مدیره و برای مبالغ تا سقف پانصد میلیون ریال با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیرمالی شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری و عادی منحصرا با امضای مدیریت عامل (با شخص منتخب ایشان) معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل برابر مصوبه شماره 80 مورخ 17/11/1390 کماکان به قوت خود باقی است.
ش00101000011171823508 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/4/18
آگهی 1511984
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام شماره ثبت ۷۱۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی شیخی (کد ملی 4669005261) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره
آقای غلامرضا رزازی (کد ملی 0041684109) به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی یونسیان (کد ملی 0034947280) به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای ولی ملکی (کد ملی 1670584623) به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری، قرض الحسنه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت، اعتبارات اسنادی، انعقاد کلیه عقود، معاملات و قراردادها، فسخ و اقاله آنها، تحصیل هر نوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات، سفته، چک و هر نوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت، مدیر اقتصادی، همراه با مهر شرکت، با در نظر گرفتن حدود مشخص شده در جدول زیر معتبر می باشد.
اختیارات صاحبان امضاء مجاز به شرح مندرج در جدول زیر می باشد:
در هر یک از موارد زیر (سقفهای تعیین شده) دو نفر از بین افراد معین شده به همراه مهر برجسته شرکت معتبر می باشد:
صفر تا 100 میلیون ریال، مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی، مدیرمالی، مدیر حسابداری مدیریت، مدیر اقتصادی
صفر تا 200 میلیون ریال مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی، مدیرمالی، مدیرحسابداری مدیریت
صفر تا 400 میلیون ریال مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی، مدیرمالی
صفر تا 2 میلیارد ریال مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی
از 2 میلیارد ریال به بالا مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره
مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت در یک بانک به دیگر حسابهای بانکی شرکت در بانک دیگر (بدون سقف مبلغ) براساس نامه در سربرگ شرکت با دو امضاء از صاحبان امضاء معرفی شده در برداشتهای بانکی به همراه مهر شرکت مجاز می باشد.
اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پ1846251 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/9/11
آگهی 1224452
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ10/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
آقای مهدی یونسیان (کدملی0034947280) به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به سمت عضو موظف هیات مدیره جایگزین آقای صفدر رحمت آبادی گردید. آقای غلامرضا رزازی (کدملی0041684109) به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت عضو موظف هیات مدیره جایگزین آقای محمد هاشم زاده گردید.
اعضای هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند:
آقایان هاشم یکه زارع (کدملی0044960352) به عنوان رئیس هیات مدیره, علی شیخی (کدملی4669005261) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره, مهدی یونسیان (کدملی0034947280) بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و ولی ملکی (کدملی1670584623) و غلامرضا رزازی (کدملی0041684109) بعنوان اعضای هیات مدیره
هیات مدیره اختیارات حاصله از مفاد اساسنامه شرکت را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند:
موارد مندرج در بندهای1ـ 2ـ 4ـ 6ـ 7ـ 8ـ 9ـ 11ـ 12ـ 13ـ 14ـ 15ـ 16 ماده37 اساسنامه , اقامه هرگونه دعوی و صدور اجرائیه له و علیه شرکت و پاسخگوئی و دفاع از هرگونه دعوی و اجرائیه ها علیه شرکت با حق شرکت در کلیه مراحل نامه و مراجع رسیدگی اعم از مرحله بدوی, تجدیدنظر, دیوان عالی کشور, دادسرا و دادگاههای دیوانعالی کشور, دیوان عدالت اداری, تعیین کارشناس, انکار و تردید و ادعای جعل و اقامه دلایل آن با حق توکیل به غیر و لو کرارا و عزل و نصب وکلای منتخب و پرداخت حق الوکاله آنان و صلح و سازش در کلیه مراحل رسیدگی و تعیین داور اختصاصی و مشترک و اجرای رای داوری, دخالت و اقدام در اجرای احکام مدنی و جزائی و مراجع انتظامی و سایر وزارتخانه ها و ادارات گمرک و کلیه مراجع ذیصلاح و انجام هر اقدام لازم به صلاح شرکت در کلیه موارد فوق الذکر.
مقرر گردید افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری, قرض الحسنه, سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت, اعتبارات اسنادی, انعقاد کلیه عقود, معاملات و قراردادها, فسخ و اقاله آنها, تحصیل هر نوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات , سفته, چک و هرنوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل, اعضای هیئت مدیره, معاون مالی و اقتصادی, مدیرمالی, مدیرحسابداری مدیریت, مدیر اقتصادی, همراه با مهر شرکت با در نظرگرفتن حدود مشخص شده در جدول زیر معتبر می باشد.
اختیارات صاحبان امضاء مجاز به شرح ذیل می باشد:
مبلغ0 تا000/000/100 ریال مدیرعامل, اعضاء هیئت مدیره, معاون مالی و اقتصادی, مدیرمالی, مدیر حسابداری مدیریت, مدیر اقتصادی
مبلغ0 تا000/000/200 ریال مدیرعامل, اعضاء هیئت مدیره, معاون مالی و اقتصادی, مدیرمالی, مدیر حسابداری مدیریت,
مبلغ0 تا000/000/400 ریال مدیرعامل, اعضای هیئت مدیره, معاون مالی و اقتصادی, مدیرمالی,
مبلغ0 تا000/000/000/2 ریال مدیرعامل, اعضاء هیئت مدیره, معاون مالی و اقتصادی,
مبلغ از000/000/000/2 ریال به بالا مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره,
مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت در یک بانک به حسابهای بانکی در بانک دیگر (بدون ثبت مبلغ) بر اساس نامه در سربرگ شرکت با امضا با صاحبین امضا معرفی شده در برداشتهای بانکی به همراه مهر شرکت مجاز میباشد.
پ1727415 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/18
آگهی 960944
آگهی تصمیمات شرکت چرخشگر سهامی‌ عام به شماره ثبت۱۳۳۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ31/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ2/7/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی1390 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م10100468600 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به ش م10100621378 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل به ش م10100326014 به نمایندگی ولی ملکی به ک م1670584623 و شرکت ZF آلمان به نمایندگی اوالدا شنپ و شرکت تولید محور خودرو به ش م10101136712 به نمایندگی ناصر باقی نژاد به ک م6399766389 و شرکت گواه به ش م10100408241 به نمایندگی داود یعقوبی بقاء به ک م1371913341 و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش م101025019050 به نمایندگی سید مجید بختیاری به ک م3871751197 که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ11/5/91 ولی ملکی بسمت رئیس هیئت مدیره و اوالد اشنپ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود یعقوبی بقا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوتن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ18279000011109318620 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/9/25
آگهی 944947
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/5/91 به شرح ذیل اتخاذ گردید: علی شیخی به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به ش م وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و صفدر رحمت آبادی به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به ش م وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و هاشم یکه زارع به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به ش م وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و ولی ملکی به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به ش م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و محمد هاشم زاده به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به ش م وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای 1 و 2 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 از ماده 37 اساسنامه به استثناء تصویب آئین نامه معاملات در بند 2 تصویب ساختاری که منجر به توسعه ساختار سازمانی جاری گردد در بند 4 و به امانت گذاردن موارد مندرج در بند 11 در شرکتهای غیر گروه به مدیرعامل تفویض اختیار نمودند. افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری قرض الحسنه سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت اعتبارات اسنادی انعقاد کلیه عقود معاملات و قراردادها فسخ و اقاله آنها تحصیل هر نوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای تجاری اعم از برات سفته چک و هر نوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضاء مشترک دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی مدیر حسابداری مدیریت مدیر اقتصادی همراه با مهر شرکت با در نظر گرفتن صاحبان امضاء مجاز به شرح مندرج صفر تا صد میلیون ریال با امضاء دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی مدیر حسابداری مدیریت مدیر اقتصادی همراه با مهر برجسته و از صفر تا دویست میلیون ریال با امضاء دو نفر از بین این افراد همراه با مهر برجسته مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی مدیر حسابداری مدیریت و صفر تا چهارصد میلیون ریال با امضاء دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی همراه با مهر برجسته صفر تا دو میلیارد ریال با امضاء دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره معاون مالی و اقتصادی همراه با مهر برجسته و از دو میلیارد ریال به بالا دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت از یک بانک به دیگر حسابهای بانکی شرکت در بانک دیگر بدون سقف مبلغ بر اساس نامه در سربرگ شرکت با دو امضاء از صاحبان امضاء معرفی شده در برداشتهای بانکی به همراه مهر شرکت مجاز می باشد. اسناد مالکیت خودروها با یک امضاء از بین افراد ذیل به صورت منفرد صادر می گردد سید مهدی جلالی به ک م وارد شوید و ناصر طالبی به ک م وارد شوید و علی شاملو به ک م وارد شوید و منوچهر مرادی فرزانه به ک م وارد شوید و حسین پارسی نژادخامنه به ک م وارد شوید
پ18279000011107964222 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/9/25
آگهی 12009532
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 25/5/91 به شرح ذیل اتخاذ گردید: علی شیخی به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سمند به ش م وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره و صفدر رحمت‌آبادی به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به ش م وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و هاشم یکه‌زارع به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به ش م وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و ولی ملکی به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به ش م وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمد هاشم‌زاده به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به ش م وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. هیئت‌مدیره اختیارات خود در بندهای 1 و 2 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 از ماده 37 اساسنامه به استثناء تصویب آئین‌نامه معاملات در بند 2 تصویب ساختاری که منجر به توسعه ساختار سازمانی جاری گردد در بند 4 و به امانت گذاردن موارد مندرج در بند 11 در شرکتهای غیر گروه به مدیرعامل تفویض اختیار نمودند. افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری قرض‌الحسنه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت اعتبارات اسنادی انعقاد کلیه عقود معاملات و قراردادها فسخ و اقاله آنها تحصیل هر نوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای تجاری اعم از برات سفته چک و هر نوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضاء مشترک دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت‌مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی مدیر حسابداری مدیریت مدیر اقتصادی همراه با مهر شرکت با در نظر گرفتن صاحبان امضاء مجاز به شرح مندرج صفر تا صد میلیون ریال با امضاء دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت‌مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی مدیر حسابداری مدیریت مدیر اقتصادی همراه با مهر برجسته و از صفر تا دویست میلیون ریال با امضاء دو نفر از بین این افراد همراه با مهر برجسته مدیرعامل اعضاء هیئت‌مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی مدیر حسابداری مدیریت و صفر تا چهارصد میلیون ریال با امضاء دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت‌مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی همراه با مهر برجسته صفر تا دو میلیارد ریال با امضاء دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت‌مدیره معاون مالی و اقتصادی همراه با مهر برجسته و از دو میلیارد ریال به بالا دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر برجسته شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت از یک بانک به دیگر حسابهای بانکی شرکت در بانک دیگر بدون سقف مبلغ بر اساس نامه در سربرگ شرکت با دو امضاء از صاحبان امضاء معرفی شده در برداشتهای بانکی به همراه مهر شرکت مجاز می‌باشد. اسناد مالکیت خودروها با یک امضاء از بین افراد ذیل به صورت منفرد صادر می‌گردد سید مهدی جلالی به ک م وارد شوید و ناصر طالبی به ک م وارد شوید و علی شاملو به ک م وارد شوید و منوچهر مرادی‌فرزانه به ک م وارد شوید و حسین پارسی‌نژادخامنه به ک م 0057589100

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/8/14
آگهی 11624505
آگهی تصمیمات شرکت چرخشگر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 23/5/90 ولی ملکی به کدملی وارد شوید به جای اسداله درخشانی به نمایندگی جدید شرکت گواه به شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/18
آگهی 11076741
آگهی تصمیمات شرکت چرخشگر سهامی‌ عام به شماره ثبت۱۳۳۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ31/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ2/7/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی1390 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به ش‌م10100468600 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به ش‌م10100621378 به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل به ش‌م10100326014 به نمایندگی ولی‌ملکی به ک‌م1670584623 و شرکت‌ZF آلمان به نمایندگی اوالدا شنپ و شرکت تولید محور خودرو به ش‌م10101136712 به نمایندگی ناصر باقی‌نژاد به ک‌م6399766389 و شرکت گواه به ش‌م10100408241 به نمایندگی داود یعقوبی‌بقاء به ک‌م1371913341 و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به ‌ش‌م101025019050 به نمایندگی سید مجید بختیاری به ک‌م3871751197 که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ11/5/91 ولی ملکی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اوالد اشنپ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و داود یعقوبی‌بقا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوتن از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi