آقای بشیر خالقی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
بشیر خالقی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  163903xxxx
 • صادره از  خلخال
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1328 در خلخال
سمت(ها):
 • پزشک
 • مدیریت در واحدهای بهداشت و درمان بیمارستان های آذربایجان شرقی و اردبیل

تحصیلات:
 • دکتری، متخصص کودکان
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان اردبیل مرکز خلخال/کوثر
کمیسیون‌ها
 • دبیر دومکمیسیون بهداشت و درمان در سال اول

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان اردبیل مرکز خلخال/کوثر

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1398/2/10
آگهی 14563510
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری جمعیت خیریه و نیکو کاری خلخالیها درتاریخ 25/01/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع : کلیه فعالیتهای جمعیت غیرسیاسی و غیر انتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد_نمود . شماره مجوز وارد شوید تاریخ مجوز 28/07/1397 مرجع صادرکننده وزارت کشور مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، هاشمی ، خیابان قصرالدشت ، خیابان بوستان سعدی ، پلاک 330 ، طبقه همکف کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی : 100 , 000 , 000 ریال می‌باشد . سرمایه نقدی یکصدمیلیون ریال سرمایه غیر نقدی ( ساختمان موسسه ) حدودا ده میلیاردریال اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای رضا بشیرزاده به شماره ملی وارد شوید دارنده 7 , 692 , 307 ریال سهم الشرکه آقای عمید احمدی به شماره ملی وارد شوید دارنده 7 , 692 , 307 ریال سهم الشرکه آقای احدالله ذبیحی به شماره ملی وارد شوید دارنده 7 , 692 , 307 ریال سهم الشرکه خانم خوبزر عباس زاده به شماره ملی وارد شوید دارنده 7 , 692 , 307 ریال سهم الشرکه آقای امین اله عباس زاده به شماره ملی وارد شوید دارنده 7 , 692 , 307 ریال سهم الشرکه آقای اقبال مهریان به شماره ملی وارد شوید دارنده 7 , 692 , 307 ریال سهم الشرکه آقای حاتم بهبودی به شماره ملی وارد شوید دارنده 7 , 692 , 307 ریال سهم الشرکه آقای محمد باقر اسکندری به شماره ملی وارد شوید دارنده 7 , 692 , 307 ریال سهم الشرکه آقای بشیر خالقی به شماره ملی وارد شوید دارنده 7 , 692 , 307 ریال سهم الشرکه آقای ساجد وزیرزاده به شماره ملی وارد شوید دارنده 7 , 692 , 307 ریال سهم الشرکه آقای سامان فدا پور به شماره ملی وارد شوید دارنده 7 , 692 , 307 ریال سهم الشرکه آقای سیدمحمد عظیمی به شماره ملی وارد شوید دارنده 7 , 692 , 307 ریال سهم الشرکه آقای داود صباحی به شماره ملی وارد شوید دارنده 7 , 692 , 307 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای رضا بشیرزاده به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای بهادر مرادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم خوبزر عباس زاده به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای ساجد وزیرزاده به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای سامان فدا پور به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمحمد عظیمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت خزانه دار و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای داود صباحی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال بازرسین : عمید احمدی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و احداله ذبیحی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند . دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادرو تعهد آور با امضاء مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi