آقای صدیف بدری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
صدیف بدری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  162016xxxx
 • صادره از  مغان
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1351 در گرمی
سمت(ها):
 • شهردار اردبیل

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران، سازه
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان اردبیل مرکز اردبیل/سرعین/نمین/نیر
کمیسیون‌ها
 • سخنگوکمیسیون عمران در سال دوم
 • سخنگوکمیسیون عمران در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1392/12/11
آگهی 1352303
آگهی تصمیمات شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اردبیل (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۴۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۷۳۷۹۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 9/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است:
1ـ سازمان همیاری شهرداریهای استان اردبیل به نمایندگی آقای خلیل احمدیان بشماره ملی وارد شوید شهرداری اردبیل به نمایندگی آقای صدیف بدری بشماره ملی وارد شوید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به نمایندگی آقای سید حامد عاملی کلخوران بشماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند.
2ـ آقایان عادل نصرت بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و آقای محمد دانشگر بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شده اند.
3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شده اند.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 9/10/92 آقای خلیل احمدیان بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای صدیف بدری بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد عاملی کلخوران بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی شرافتی گللو بشماره ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
ش66680000011196907535 مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi