الیاس حضرتی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
الیاس حضرتی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  160085xxxx
 • صادره از  هشترود
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  2
متولد 1340 در هشترود
سمت(ها):
 • روزنامه نگار و مدیر مسئول روزنامه اعتماد و تعادل

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز اسلامشهر/تهران/ری/شمیرانات
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون اقتصادی در سال اول

نماینده دوره سوم مجلس شورای اسلامی از استان گیلان مرکز رشت
نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از استان گیلان مرکز رشت
نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی از استان گیلان مرکز رشت
نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز اسلامشهر/تهران/ری/شمیرانات

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1392/12/7
آگهی 1347490
آگهی تغییرات شرکت رسانه نگاران خوب اندیش موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۲۹۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۸۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ03/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند:
الیاس حضرتی به شماره ملی1600852467 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد حضرتی به شماره ملی2595721380 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حضرتی به شماره ملی2580241760 به سمت عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پ1775922 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/12/7
آگهی 1347491
آگهی تغییرات شرکت رسانه نگاران خوب اندیش موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۲۹۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۸۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ03/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الیاس حضرتی ش.م1600852467 با پرداخت مبلغ000/000/6 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت و علی حضرتی ش.م2580241760 با پرداخت مبلغ000/000/1 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. و محمدیاسین حضرتی ش.م0110345983 با پرداخت مبلغ000/000/1 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت و محمد حضرتی ش.م2595721380 با پرداخت مبلغ000/000/1 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت و زهره مومن دوست مطلق ش.م0066680174 با پرداخت مبلغ000/000/1 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ000/000/10 ریال به مبلغ000/000/20 ریال افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح یافت. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه که هریک پس از افزایش به شرح زیر می باشد.
سولماز پذیرا به کدملی1754443532 دارنده000/000/5 ریال و مریم کاظمی هره دشت دارنده000/000/5 ریال و الیاس حضرتی دارنده000/000/6 ریال و علی حضرتی دارنده000/000/1 ریال و محمدیاسین حضرتی دارنده000/000/1 ریال و محمد حضرتی دارنده000/000/1 ریال و زهره مومن دوست مطلق دارنده000/000/1 ریال
در خصوص اصلاح ماده اساسنامه مقرر گردید تعداد اعضاء هیئت مدیره از2 نفر به3 نفر افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و ماده15 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید و آدرس موسسه به نشانی جدید تهران خ خواجه عبداله انصاری خ هشتم پ16 کدپستی1661663695 تغییر یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح گردید.
پ1775787 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi