رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

عادل پیر محمدی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
عادل پیر محمدی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    158214xxxx
  • صادره از  -
  • شرکت‌ها  6
  • آگهی‌ها  35
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   6

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  35
تاریخ
متن آگهی
1400/4/17
آگهی 15894927
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی 10100360794
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/01/1400و مجوز شمار1476 مورخ 1/2/1400 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره تعیین گردید. (حکم شماره 99/9798 مورخ 99/05/08) 1-2– آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. (حکم شماره 99/9794 مورخ 99/05/08) 1-3- آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره تعیین گردید. (حکم شماره وارد شوید مورخ 99/05/15 ) 1-4- آقای عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید .(حکم شماره 994845/ت ح مورخ 99/05/01) 1-5- مرتضی شفیعی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پویا نمایان رستا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید.(حکم شماره 00033-الف-99 مورخ 99/05/11) 2- با توجه به ماده 44 اساسنامه، هییت مدیره صاحبان امضاء مجاز شرکت و نحوه امضاءها را به شرح ذیل تصویب نمود: 2-1- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هییت مدیره (آقایان: محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید یا اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید یا عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید یا مرتضی شفیعی با کدملی 0050092596)و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 2-2- کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت با حق توکیل به غیر. 2-3- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ چهل میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان جمال جلیل پور با کد ملی وارد شوید یا حسن صدری با کد ملی وارد شوید و شهاب الدین شمس با کد ملی وارد شوید یا حسین میرسعیدی با کد ملی وارد شوید همراه با مهر برجسته شرکت. 2-4- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا یکی دیگر از اعضای هییت مدیره و جمال جلیل پور یا حمید مرادی با کد ملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-5- پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)، انتقال وجوه نقد فیمابین حساب های بانکی، پرداخت به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی توسط چک یا دستور پرداخت از طریق مکاتبه اداری به بانک، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا شهاب الدین شمس یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-6- قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چارچوب عقود اسلامی تا سقف یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا حسین میرسعیدی یا شهاب الدین شمس یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-7- ضمانتنامه به بانک ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکت های ایران خودرو، ایران خودرودیزل، ساپکو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هییت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشروط به ناتوانی شرکت های مذکور از تامین تضمین و یا الزام بانک یا موسسه مالی به ارایه تضمین توسط ایران خودرو، با پیشنهاد قایم مقام مالی اقتصادی و تایید مدیرعامل تا سقف یکصد میلیارد ریال، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری و حمید مرادی یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 2-8- کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط تا سقف یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-9-کلیه تعهد نامه های ارزی صادرات تا سقف یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان کیانوش پورمجیب با کد ملی وارد شوید و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت. 2-10-کلیه قراردادهای تامین و فروش صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان کیانوش پورمجیب و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-11-کلیه قراردادهای فروش و خدمات فروش با امضاء متفق آقایان بابک رحمانی محمدآقافرد با کد ملی وارد شوید و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور همراه با مهرلاستیکی شرکت. 2-12- کلیه قراردادهای فروش اقلام مازاد، ضایعات و راکد با امضاء متفق حمید مرادی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا شهاب الدین شمس همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-13- کلیه قراردادهای تامین، خرید و تهاتر با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا جمال جلیل پور همراه با مهر لاستیکی شرکت. 2-14- اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان بابک رحمانی محمدآقافرد یا سیدمصطفی سیدی با کد ملی وارد شوید یا مهدی قزلباش با کد ملی وارد شوید یا سیدمسعود کاظمی با کد ملی وارد شوید همراه با مهرلاستیکی شرکت . 2-15- وکالتنامه های ترخیص و بارنامه و قبض انبار و پروانه سبز گمرکی و صلح نامه و تعهدنامه خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های همکار و پرداخت به گمرک با امضای آقای حسین میرسعیدی با حق توکیل به غیر . 2-16- انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده ای، مازاد و خودروهای تعویضی شرکت، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا ، امضای کلیه اسناد مربوطه ، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور و نیز انجام کلیه مکاتبات در خصوص اخذ المثنی، کارت خودرو، برگ سبز، پلاک مخدوش و خلافی خودرو ، با امضای یکی از آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا علی دهشیری با کد ملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس یا علی زرگری قاسم آبادی با کد ملی وارد شوید یا مجید عباسی با کد ملی وارد شوید ممهور به مهر معاونت حقوقی. 2-17- اقدامات مربوط به طرح و تعقیب و دفاع در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ایران خودرو در تمامی مراجع قضایی، انتظامی، اداری، ثبتی منجمله دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب ، اجرای احکام مدنی و کیفری ، شوراهای حل اختلاف، شعب تعزیرات حکومتی ، شوراهای مستقر در ادارات مالیاتی ، کمیته سازش بورس و اوراق بهادار، داوری بورس و اوراق بهادار، دوایر ثبت و دفاتراسناد رسمی در تهران و شهرستان ها و در مراجع داخلی و یا خارجی از جمله داوری های بین المللی در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی با حق اعتراض به رای ، تجدید نظر خواهی ،‌ فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، ‌ادعای جعل ، انکار و تردید نسبت به سند طرف ، استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، طرح دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، دعوی تقابل و دفاع در قبال آن ، جرح شهود ، تامین دلیل و تامین خواسته ، تحقیق و معاینه محلی، تعیین یا عزل وکیل یا نماینده قضایی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مطالبات شرکت از کلیه بدهکاران و ضامنین، پیگیری عملیات اجرایی در خصوص اسناد رهنی و غیر رهنی و وصول محکوم به و امضاء اسناد مربوط به خریداری نمودن خودرو بنام شرکت ایران خودرو و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و حق الوکاله، امضای اسناد مربوط به تضمین نمایندگی ها، امضاء قرارداد نمایندگی ها با حق اعطای تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور (توکیل به غیر) ولو کرارا، با امضاء معاون حقوقی آقای علی دهشیری و مهر معاونت حقوقی ایران خودرو معتبر می باشد. تبصره یک: بندهای 2-3 الی 2-17 در چارچوب بودجه، مقررات جاری و آیین نامه ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. تبصره دو: در غیاب هر یک از افراد معرفی شده در بندهای 2-3 الی 2-17 یکی از صاحبان امضاءهای مجاز موضوع بند 2-1 این صورتجلسه جایگزین می گردد. 3- هییت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه شرکت، بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده 37 اساسنامه، را به این شرح به مدیر عامل شرکت تفویض نمود. 3-1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 3-2- تصویب آیین نامه ها و سایر رویه های داخلی شرکت به جز آیین نامه های معاملات، استخدام، واگذاری سهام شرکتها، املاک و مستغلات و تعیین قیمت و روش فروش محصولات و خدمات فروش. 3-3- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران در چارچوب برنامه های مصوب هییت مدیره. 3-4- جذب، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و موافقت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماری های خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط، آیین نامه ها و رویه های مصوب شرکت. 3-5- پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی سطح یک شامل قایم مقامی مدیرعامل، معاونت مدیرعامل و مدیریت مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد اعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه (ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران عامل دفاتر و نمایندگی های خارج از کشور برای تصویب به هییت مدیره و تصویب تغییرات ساختار سازمانی در سایر سطوح و نصب و عزل اعضای هییت مدیره و مدیر عامل سایر شرکتهای زیرمجموعه. 3-6- پیشنهاد بودجه شرکت به هییت مدیره جهت تصویب. 3-7- افتتاح حساب بانکی به نام شرکت نزد هر یک از بانک های دولتی و یا خصوصی. 3-8- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات. 3-9- تعهد ، ظهرنویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 3-10- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آیین نامه معاملات و آیین نامه واگذاری شرکت ها به جز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط کامل تولید و محصولات جدید و واگذاری سهام شرکت ها. 3-11- تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آیین نامه معاملات. 3-12- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 3-13- اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آیین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. 3-14- امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. 3-15- تحصیل تسهیلات و اعتبارات و خدمات از بانک ها ، شرکت ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه. 3-16- ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، در چارچوب آیین نامه معاملات. 3-17- احداث، خرید یا معاوضه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آیین نامه معاملات. 3-18- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قایم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش درخصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از یکصد میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراٌ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی هریک تا ده میلیارد ریال. 3-19- تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هییت مدیره. 3-20- تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-21- پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-22- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-23- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره . 3-24- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقع لزوم و اخذ مصوبه هییت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. 3-25- پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-26- پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هییت مدیره. 3-27- تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هییت مدیره. 3-28- نمایندگی شرکت در مجامع شرکت های زیرمجموعه اعم از تابعه، وابسته، اصلی و فرعی. 3-29- حق تفویض اختیار و توکیل به غیر برای موارد تفویض شده در بند 3 این صورتجلسه.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/3/11
آگهی 15828075
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36676 و شناسه ملی 10100820988
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف – آقای یوسف حجت با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو و رییس هیأت مدیره ، آقای علی رحیمی با شماره ملی 2219030512به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو و نایب رییس هیأت مدیره ، آقای عادل پیر محمدی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره ، آقای سهیل حسین پور برخوردار با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای شهاب الدین شمس با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. ب - امضای کلیـه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق و مدارک ثبتی، قضایی و انتظامی شرکت از قبیل وکالتنامه های دادگستری، شکایات، دادخواست ها و اظهار نامه ها و مدارک مرتبط با دعاوی شرکت علیه اشخاص و یا دفاع در برابر دعاوی اشخاص علیه شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و یا با امضاء دو عضو هییت مدیره متفقاً و یا با امضاء هر یک از اعضاء هییت مدیره به اتفاق امضاء آقای عباس محمدی مدیر امور حقوقی شرکت با شماره ملی وارد شوید همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره منفرداً همراه با مـهر شـرکت معتـبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/8/21
آگهی 15479230
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36676 و شناسه ملی 10100820988
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای یوسف حجت با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو موظف و رییس هیأت مدیره - آقای کیانوش پور مجیب با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو غیرموظف و نایب رییس هیأت مدیره - آقای عادل پیر محمدی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره - آقای سهیل حسین پور برخوردار با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو موظف هیأت مدیره و همچنین آقای شهاب الدین شمس با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره انتخاب شدند . امضای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت، و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره منفرداً همراه با مـهر شـرکت معتبر می باشد.هیات مدیره شرکت اختیارات خود ، مذکور در ماده 44 اساسنامه را به شرح ذیل تعیین و به مدیر عامل شرکت تا پایان دوره مدیریت شرکت تفویض نمود: 1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . 2- انتصاب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت آیین نامه های اداری و استخدامی 3- تهیه و تنظیم بودجه سرمایه ای و جاری شرکت و پیشنهاد آن به مجمع . 4- تصویب آیین نامه های شرکت به استثنای آیین نامه های مالی معاملاتی و اداری و استخدامی. 5- تعیین امضاهای مجاز شرکت . 6- افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده و برداشت از این گونه حساب ها و تعیین و معرفی اشخاصی که حق برداشت و استفاده از این گونه حساب ها را دارند . 7- دریافت مطالبات شرکت 8- صدور هرگونه سند و چک و سفته و برات و قبول هر گونه تعهد و ظهرنویسی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 9- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و معاوضه هر گونه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات منصوبه و غیر منصوبه و امتیاز و اجازه نامه به هر ترتیبی که هییت مدیره صلاح می داند و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیما یا غیر مستقیم ارتباط پیدا می کند . 10- اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن . 11- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجه و استرداد انها . 12- اقدام به ایجاد هر گونه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد . 13- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام ، سازش و مصالحه ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه ی حقوق و اجرای کلیه ی تکالیف ناشی از داوری و تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار ، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت استرداد، ، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به ، توقیف اشخاص و اموال اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه ی اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجه محکوم به ، چه در دادگاه ها چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد ، و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل به غیر . 14- تصمیم به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و تعیین دستور جلسه مجامع . 15- تنظیم صورت خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک مرتبه و دادن آن به بازرس . 16- تنظیم و تسلیم و ترازنامه و حساب سود و زیان . 17- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی . 18- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام 19- پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه به مجمع فوق العاده صاحبان سهام 20- تضمین اسناد تعهد آور اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در مقابل بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/20
آگهی 15397199
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی 10100360794
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/05/1399 ومجوز شماره 14141مورخ 4/6/99سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-1- آقای محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره تعیین گردید. 2-1– آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. 3-1- آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره تعیین گردید. 4-1- آقای عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید . 5-1- مرتضی شفیعی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پویا نمایان رستا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید. 2- با توجه به ماده 44 اساسنامه، هییت مدیره صاحبان امضاء مجاز شرکت و نحوه امضاءها را به شرح ذیل تصویب نمود: 1-2- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای فرشاد مقیمی با کد ملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هییت مدیره (آقایان: محمدرضا فیض بخش با کد ملی وارد شوید یا اصغر ابوالحسنی هستیانی با کد ملی وارد شوید یا عادل پیرمحمدی با کد ملی وارد شوید یا مرتضی شفیعی با کد ملی 0050092596) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 2-2- کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. 3-2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ چهل میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان سیدمهدی جلالی با کد ملی0053008138 یا حسن صدری با کد ملی وارد شوید و شهاب الدین شمس با کد ملی وارد شوید یا حسین میرسعیدی با کد ملی وارد شوید همراه با مهر برجسته شرکت. 4-2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ یکصد میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا یکی دیگر از اعضای هییت مدیره و سیدمهدی جلالی یا حمید مرادی با کد ملی وارد شوید یا محسن ناقدی برادران حجار با کد ملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 5-2- پرداخت به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)، انتقال وجوه نقد فیمابین حساب های بانکی، پرداخت به وزارت دارایی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی توسط چک یا دستور پرداخت از طریق مکاتبه اداری به بانک، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس یا عادل پیر محمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 6-2- قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چارچوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا حسین میرسعیدی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. 7-2- ضمانتنامه به بانک ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ایران خودرودیزل، ساپکو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هییت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشروط به ناتوانی شرکت های مذکور از تامین تضمین و یا الزام بانک یا موسسه مالی به ارایه تضمین توسط ایران خودرو، با پیشنهاد قایم مقام مالی اقتصادی و تایید مدیرعامل، با امضاء متفق آقایان اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری و حمید مرادی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس یا حسین میرسعیدی یا عادل پیرمحمدی همراه با مهر برجسته شرکت. تبصره : پس از فروش سهام شرکتها و قبل از انتقال قطعی سهام، تضامین حداکثر طی مدت یک سال به خریدار منتقل گردد. 8-2- کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت. 9-2-کلیه تعهد نامه های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی با کد ملی وارد شوید و اصغر ابوالحسنی هستیانی یا سید مهدی جلالی یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت. 10-2- اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان محسن ناقدی برادران حجار یا سیدمصطفی سیدی با کد ملی وارد شوید یا سیدعلیرضا شفیعی با کد ملی وارد شوید همراه با مهرلاستیکی شرکت . 11-2- وکالتنامه های ترخیص و بارنامه و قبض انبار و پروانه سبز گمرکی و صلح نامه و تعهدنامه خطاب به وزارت صمت و سازمان های همکار و پرداخت به گمرک با امضای آقای حسین میرسعیدی با حق توکیل به غیر . 12-2- انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده ای و خودروهای تعویضی شرکت، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا ، امضای کلیه اسناد مربوطه ، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور، با امضای یکی از آقایان مصطفی مظفری با کد ملی وارد شوید یا اصغر ابوالحسنی هستیانی یا علی زرگری قاسم آبادی با کد ملی وارد شوید یا مجید عباسی با کد ملی وارد شوید ممهور به مهر معاونت حقوقی. 13-2- اقدامات مربوط به طرح و تعقیب و دفاع در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ایران خودرو در تمامی مراجع قضایی، انتظامی، اداری، ثبتی منجمله دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب ، اجرای احکام مدنی و کیفری ، شوراهای حل اختلاف، شعب تعزیرات حکومتی ، شوراهای مستقر در ادارات مالیاتی ، کمیته سازش بورس و اوراق بهادار، داوری بورس و اوراق بهادار، دوایر ثبت و دفاتراسناد رسمی در تهران و شهرستان ها و در مراجع داخلی و یا خارجی از جمله داوری های بین المللی در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی با حق اعتراض به رای ، تجدید نظر خواهی ،‌ فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، ‌ادعای جعل ، انکار و تردید نسبت به سند طرف ، استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، طرح دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، دعوی تقابل و دفاع در قبال آن ، جرح شهود ، تامین دلیل و تامین خواسته ، تحقیق و معاینه محلی، تعیین یا عزل وکیل یا نماینده قضایی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مطالبات شرکت از کلیه بدهکاران و ضامنین، پیگیری عملیات اجرایی در خصوص اسناد رهنی و غیر رهنی و وصول محکوم به و امضاء اسناد مربوط به خریداری نمودن خودرو بنام شرکت ایران خودرو و امضای اسناد مربوط به فروش خودروهای مزایده ای و مازاد در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و حق الوکاله، امضای اسناد مربوط به تضمین نمایندگی ها، امضاء قرارداد نمایندگی ها با حق اعطای تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور (توکیل به غیر) ولو کرارا، با امضاء معاون حقوقی آقای مصطفی مظفری و مهر معاونت حقوقی ایران خودرو معتبر می باشد. تبصره یک: بندهای 3-2 الی 9-2 در چارچوب بودجه، مقررات جاری و آیین نامه ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. تبصره دو: در غیاب هر یک از افراد معرفی شده در بندهای 3-2 الی 9-2 یکی از صاحبان امضاءهای مجاز جایگزین می گردد. تبصره سه: حد مجاز امضاء در بندهای 6-2 تا 9-2 مبالغ مندرج در بندهای 3-2 و 4-2 می باشد. 3- هییت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه شرکت، بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده 37 اساسنامه، را به این شرح به مدیر عامل شرکت تفویض نمود. 1-3- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2-3- تصویب آیین نامه ها و سایر رویه های داخلی شرکت به جز آیین نامه های معاملات، استخدام، واگذاری سهام شرکتها، املاک و مستغلات و تعیین قیمت و روش فروش محصولات و خدمات فروش. 3-3- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران در چارچوب برنامه های مصوب هییت مدیره. 4-3- جذب، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و موافقت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماری های خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط، آیین نامه ها و رویه های مصوب شرکت. 5-3- پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی سطح یک شامل قایم مقامی مدیرعامل، معاونت مدیرعامل و مدیریت مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد اعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه (ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران عامل دفاتر و نمایندگی های خارج از کشور به هییت مدیره برای تصویب و تصویب تغییرات ساختار سازمانی در سایر سطوح و نصب و عزل اعضای هییت مدیره و مدیر عامل سایر شرکتهای زیرمجموعه. 6-3- پیشنهاد بودجه شرکت به هییت مدیره جهت تصویب. 7-3- افتتاح حساب بانکی به نام شرکت نزد هر یک از بانک های دولتی و یا خصوصی. 8-3- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات. 9-3- تعهد ، ظهرنویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 10-3- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آیین نامه معاملات و آیین نامه واگذاری شرکت ها بجز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط کامل تولید و محصولات جدید و واگذاری سهام شرکت ها. 11-3- تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آیین نامه معاملات. 12-3- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 13-3- اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آیین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. 14-3- امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. 15-3- تحصیل تسهیلات و اعتبارات و خدمات از بانک ها ، شرکت ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه. 16-3- ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، در چارچوب آیین نامه معاملات. 17-3- احداث، خرید یا معاوضه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آیین نامه معاملات. 18-3- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قایم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش درخصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از یکصد میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراٌ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی هریک تا ده میلیارد ریال. 19-3- تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هییت مدیره. 20-3- تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 21-3- پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هییت مدیره. 22-3- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 23-3- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره . 24-3- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقع لزوم تشخیص داده شود و اخذ مصوبه هییت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. 25-3- پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 26-3- پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هییت مدیره. 27-3- تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هییت مدیره. 28-3- نمایندگی شرکت در مجامع شرکت های زیرمجموعه اعم از تابعه، وابسته، اصلی و فرعی. 29-3- حق تفویض اختیار و توکیل به غیر برای موارد تفویض شده در بند 3 این صورتجلسه.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/23
آگهی 15394191
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36676 و شناسه ملی 10100820988
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : – آقای مجتبی استاد رحیمی با شماره ملی 1229632492به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو(سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت‏ مدیره، ، آقای کیانوش پورمجیب با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان(سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای عادل پیرمحمدی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای سهیل حسین پور برخوردار با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو موظف هیأ‏ت‏ مدیره و آقای شهاب الدین شمس با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو(سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو غیرموظف هیات‏ مدیره تا پایان دوره تصدی هیات‏ مدیره (17/ 4/ 1399) انتخاب شدند. - امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه‏ ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیات‏ مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت‏ مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیأت‏ مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/23
آگهی 15394195
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36676 و شناسه ملی 10100820988
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف آقای یوسف حجت با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو(سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات‏ مدیره، آقای کیانوش پورمجیب با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان(سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای عادل پیرمحمدی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای سهیل حسین پور برخوردار با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو موظف هیأ‏ت‏ مدیره و آقای شهاب الدین شمس با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو(سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو غیرموظف هیات‏ مدیره تا پایان دوره تصدی هیات‏ مدیره (17/ 4/ 1399) انتخاب شدند. - امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه‏ ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیات ‏مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت‏ مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیأت‏ مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/1
آگهی 15256477
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8352 و شناسه ملی 10100360794
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/09/1398 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 12/11/1398 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا فیض بخش با کدملی وارد شوید به نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره - فرشاد مقیمی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل - حسن وفادار ینگجه با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سلیم با شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره - عادل پیرمحمدی با کدملی وارد شوید به جای عباس ملکی طهرانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره - مرتضی شفیعی با کدملی وارد شوید به جای یوسف الهی شکیب با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پویا نمایان رستا با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. با توجه به ماده 44 اساسنامه، هییت مدیره صاحبان امضاء مجاز شرکت و نحوه امضاءها را به شرح ذیل تصویب نمود: 1 - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، سهام و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل آقای فرشاد مقیمی با کدملی وارد شوید و یک نفر از اعضای هییت مدیره(آقایان: محمدرضا فیض بخش با کدملی وارد شوید یا حسن وفادار ینگجه با کدملی وارد شوید یا عادل پیرمحمدی با کدملی وارد شوید یا مرتضی شفیعی با کدملی 0050092596) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت. 2 - کلیه اسناد، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرلاستیکی شرکت. 3 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان ابوالفضل اسماعیل زاده با کدملی وارد شوید یا حسن صدری با کدملی وارد شوید و شهاب الدین شمس با کدملی وارد شوید و حسین میرسعیدی با کدملی وارد شوید همراه با مهر برجسته شرکت. 4 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته، چکها و بروات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء متفق آقایان عباس حاجی فتحعلی ها با کدملی وارد شوید یا ابوالفضل اسماعیل زاده و حمید مرادی با کدملی وارد شوید یا محسن ناقدی برادران حجار با کدملی وارد شوید یا شهاب الدین شمس و حسین میرسعیدی همراه با مهر برجسته شرکت. 5 - پرداخت به شرکت طراحی مهندسی قطعات ایران خودرو(ساپکو)، انتقال وجوه نقد فیمابین حساب های بانکی، پرداخت به وزارت دارایی، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی آینده ساز، گمرکات و از این قبیل، بدون محدودیت مبلغی توسط چک یا دستور پرداخت از طریق مکاتبه اداری به بانک، با امضاء متفق آقایان عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس همراه با مهر برجسته شرکت. 6 - قراردادها و مدارک مرتبط با عملیات بانکی بدون ربا در چارچوب عقود اسلامی با امضاء متفق آقایان عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و آقایان حمید مرادی و حسین میرسعیدی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس همراه با مهر برجسته شرکت. 7 - ضمانتنامه به بانک ها و گمرکات، تضامین مربوط به تسهیلات و دیون شرکتهای ایران خودرو، ایران خودرودیزل، ساپکو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان و سایر شرکت های فرعی سرمایه پذیر که اکثریت هییت مدیره یا اکثریت سهام آنها منصوب یا متعلق به ایران خودرو بطور مستقیم و غیرمستقیم باشد به سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشروط به ناتوانی شرکت های مذکور از تامین تضمین و یا الزام بانک یا موسسه مالی به ارایه تضمین توسط ایران خودرو، با پیشنهاد قایم مقام مالی اقتصادی و تایید مدیرعامل، با امضاء متفق آقایان عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری و حمید مرادی یا محسن ناقدی برادران حجار یا شهاب الدین شمس و حسین میرسعیدی همراه با مهر برجسته شرکت. تبصره : پس از فروش سهام شرکتها و قبل از انتقال قطعی سهام، تضامین حداکثر طی مدت یک سال به خریدار منتقل گردد. 8 - کلیه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مرتبط با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهر لاستیکی شرکت. 9 - کلیه تعهد نامه های ارزی صادرات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی با کدملی وارد شوید و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا حسن صدری همراه با مهرلاستیکی شرکت. 10 - کلیه قراردادهای صادراتی کالاها و محصولات و خدمات با امضاء متفق آقایان مجید کاویانی و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. 11 - کلیه قراردادهای فروش و خدمات فروش با امضاء متفق آقایان محسن ناقدی برادران حجار و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهرلاستیکی شرکت. 12 - کلیه قراردادهای فروش اقلام مازاد، ضایعات و راکد با امضاء متفق محسن ناقدی برادران حجار و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. 13 - کلیه قراردادهای تامین، خرید و تهاتر با امضاء متفق آقایان حسین میرسعیدی و عباس حاجی فتحعلی ها یا ابوالفضل اسماعیل زاده همراه با مهر لاستیکی شرکت. 14 - اسناد و فاکتورهای صادره فروش خودرو و نامه های صادره فک رهن خودرو جهت ارسال به ناجا با امضای یکی از آقایان محسن ناقدی برادران حجار یا سیدمصطفی سیدی با کدملی وارد شوید یا سیدعلیرضا شفیعی با کدملی وارد شوید همراه با مهرلاستیکی شرکت . 15 - وکالتنامه های ترخیص و بارنامه و قبض انبار و پروانه سبز گمرکی و صلح نامه و تعهدنامه خطاب به وزارت صمت و سازمان های همکار و پرداخت به گمرک با امضای آقای حسین میرسعیدی با حق توکیل به غیر . 16 - انجام کلیه تشریفات قانونی جهت نقل و انتقال خودروهای مزایده ای و خودروهای تعویضی شرکت، در مراکز تعویض پلاک اعم از انجام مکاتبات با ناجا ، امضای کلیه اسناد مربوطه ، معرفی نماینده به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح جهت تحقق این امور، با امضای یکی از آقایان مصطفی مظفری با کدملی وارد شوید یا عباس حاجی فتحعلی ها یا علی زرگری قاسم آبادی با کدملی وارد شوید یا مجید عباسی با کدملی وارد شوید ممهور به مهر معاونت حقوقی. 17 - اقدامات مربوط به طرح و تعقیب و دفاع در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ایران خودرو در تمامی مراجع قضایی، انتظامی، اداری، ثبتی منجمله دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی و کیفری ، شوراهای حل اختلاف، شعب تعزیرات حکومتی ، شوراهای مستقر در ادارات مالیاتی ، کمیته سازش بورس و اوراق بهادار، داوری بورس و اوراق بهادار، دوایر ثبت و دفاتراسناد رسمی در تهران و شهرستان ها و در مراجع داخلی و یا خارجی از جمله داوری های بین المللی در تمام مراحل دادرسی و رسیدگی با حق اعتراض به رای، تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، ادعای جعل ، انکار و تردید نسبت به سند طرف ، استرداد سند، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، طرح دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، دعوی تقابل و دفاع در قبال آن، جرح شهود ، تامین دلیل و تامین خواسته ، تحقیق و معاینه محلی، تعیین یا عزل وکیل یا نماینده قضایی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مطالبات شرکت از کلیه بدهکاران و ضامنین، پیگیری عملیات اجرایی در خصوص اسناد رهنی و غیر رهنی و وصول محکوم به و امضاء اسناد مربوط به خریداری نمودن خودرو بنام شرکت ایران خودرو و امضای اسناد مربوط به فروش خودروهای مزایده ای و مازاد، در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و حق الوکاله، امضای اسناد مربوط به تضمین نمایندگی ها، امضاء قرارداد نمایندگی ها با حق اعطای تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور(توکیل به غیر) ولو کرارا، با امضاء معاون حقوقی آقای مصطفی مظفری و مهر معاونت حقوقی ایران خودرو معتبر می باشد تبصره یک: بندهای 3 الی 13 در چارچوب بودجه، مقررات جاری و آیین نامه ها و مصوبات شرکت اقدام گردد. تبصره دو: در غیاب هر یک از افراد معرفی شده در بندهای 3 الی 13 یکی از صاحبان امضاءهای مجاز جایگزین می گردد. تبصره سه: حد مجاز امضاء در بندهای 6 تا 9 مبالغ مندرج در بندهای 3 و 4 می باشد. هییت مدیره در اجرای ماده 42 اساسنامه شرکت، بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده 37 اساسنامه، را به این شرح به مدیر عامل شرکت تفویض نمود. 1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2 - تصویب آیین نامه ها و سایر رویه های داخلی شرکت به جز آیین نامه های معاملات، استخدام، واگذاری سهام شرکتها، املاک و مستغلات و تعیین قیمت و روش فروش محصولات و خدمات فروش. 3 - ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران در چارچوب برنامه های مصوب هییت مدیره. 4 - جذب، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و موافقت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و حق العلاج بیماری های خاص کارکنان و بستگان درجه یک ایشان و سایر موضوعات مربوط به کارکنان طبق ضوابط، آیین نامه ها و رویه های مصوب شرکت. 5 - پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی سطح یک شامل قایم مقامی مدیرعامل، معاونت مدیرعامل و مدیریت مستقل زیر نظر مدیرعامل شرکت ایران خودرو، پیشنهاد اعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه(ساپکو، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری سمند، ایساکو، تام، ایسیکو، ایران خودرو خراسان) و مدیران دفاتر و نمایندگی های خارج از کشور به هییت مدیره برای تصویب و تصویب تغییرات ساختار سازمانی در سایر سطوح و نصب و عزل اعضای هییت مدیره و مدیر عامل سایر شرکتهای زیرمجموعه. 6 - پیشنهاد بودجه شرکت به هییت مدیره جهت تصویب. 7 - افتتاح حساب بانکی به نام شرکت نزد هر یک از بانک های دولتی و یا خصوصی. 8 - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات. 9 - تعهد ، ظهرنویسی ، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 10 - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه در چارچوب آیین نامه معاملات و آیین نامه واگذاری شرکت ها بجز قراردادهای انتقال تکنولوژی و خرید و فروش خطوط کامل تولید و محصولات جدید و واگذاری سهام شرکت ها. 11 - تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش، واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیاز مربوطه با آنها در چارچوب آیین نامه معاملات. 12 - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 13 - اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره بها در چارچوب آیین نامه معاملات و نیز اقامه هر گونه دعوی و دفاع در تمام مراجع قضایی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر از آرای صادره یا اجرای آن. 14 -امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها با رعایت قوانین جاری کشور. 15 - تحصیل اعتبار از بانک ها ، شرکت ها، موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که به مصلحت شرکت باشد از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت مقررات ماده 2 اساسنامه. 16 - تحصیل اعتبار از شرکت ها بابت خریدهای اعتباری مدت دار نظیر فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، نرخ تسهیلات مربوطه. 17 - ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، در چارچوب آیین نامه معاملات. 18 - احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آیین نامه معاملات. 19 - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا قایم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش درخصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراٌ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و صلح و هبه و سازش برای موارد دارای آثار مالی هریک تا ده میلیارد ریال. 20 - تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هییت مدیره. 21 - تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 22 - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اخذ مصوبه هییت مدیره. 23 - پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 24 - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره . 25 - پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقع لزوم تشخیص داده شود و اخذ مصوبه هییت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهم. 26 - پیشنهاد تعیین امضاءهای مجاز شرکت و اخذ مصوبه هییت مدیره. 27 - پیشنهاد تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات به هییت مدیره. 28 - تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هر مجمع عمومی صاحبان سهام و اخذ مصوبه هییت مدیره. 29 - نمایندگی شرکت در مجامع شرکت های زیرمجموعه اعم از تابعه، وابسته، اصلی و فرعی. 30 - حق تفویض اختیار و توکیل به غیر برای موارد تفویض شده در بند 3 این صورتجلسه. پ990325714397889 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/9/24
آگهی 14919413
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی قطعات ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36676 و شناسه ملی 10100820988
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی پارسا بشماره ملی 1531836666به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام) بشناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات‏مدیره , آقای عادل پیرمحمدی با شماره ملی 1582146985به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل وعضو هیا‏ت‏مدیره آقای سهیل حسین‏ پور برخوردار بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو موظف هیأت مدیره و آقایان کیانوش پورمجیب با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو غیرموظف و نایب ‏رئیس هیات ‏مدیره و مجتبی استادرحیمی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو غیرموظف هیأت مدیره تا پایان دوره تصدی هیات‏مدیره (17 /4 /1399) انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه‏ ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره شرکت اختیارات ذیل را به شرح زیر به مدیرعامل شرکت تفویض نمود:1. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 2. تصویب آیین نامه های داخلی شرکت 3. ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیریا مدیران و صاحبان حق امضا در شعب و دفاتر و نمایندگی های شرکت. 4. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و پیشنهاد عزل و نصب اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه 5. پیشنهاد بودجه شرکت 6. افتتاح حساب مطابق رویه جاری شرکت 7. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات 8. تعهد، ظهرنویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 9. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات مذکور در ماده 3 اساسنامه شرکت در چارچوب آیین نامه معاملات و ایین نامه واگذاری شرکت ها 10. اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت ودفاع از این نوع تقاضا ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن 11. امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چارچوب قوانین جاری کشور 12. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده 3 اساسنامه شرکت از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی 13. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت 14. احداث هرگونه ساختمان که مود نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آیین نامه معاملات 15. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا قائم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش(در خصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال) ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشاس، اقرار خواه در ماهیت دعوای خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از آن، تعیین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد 16. تهیه و تنظیم خلاصه صورت و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت 17. تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت 18. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی 19. تهیه و تنظیم و پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام 20. واگذاری و یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی) 21. مباردت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوطه با آنها 22مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری 23تهیه وتنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هرمجمع عمومی صاحبان سهام 24اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی شرکتهای تابعه پ980906873433246 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/20
آگهی 14788846
آگهی تغییرات شرکت سامان اندیشان تجهیز شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 275910 و شناسه ملی 10103043951
آگهی تغییرات شرکت سامان اندیشان تجهیز با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداله اکبری گلی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ6300000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای کریم فرزانه شربیانی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 119700000ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ126000000 ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد: آقای کریم فرزانه شربیانی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ 119700000ریال سهم الشرکه آقای عادل پیر محمدی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای عبداله اکبری گلی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ6300000 ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/20
آگهی 14788848
آگهی تغییرات شرکت سامان اندیشان تجهیز شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 275910 و شناسه ملی 10103043951
آگهی تغییرات شرکت سامان اندیشان تجهیز شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عادل پیر محمدی به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ 25200000ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ،از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 151200000ریال به مبلغ 126000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد: آقای کریم فرزانه شربیانی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ 119700000ریال سهم الشرکه آقای عبداله اکبری گلی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ6300000 ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/4/12
آگهی 14675008
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی قطعات ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مصظفی پارسا با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره - عباس ایل بیگی نژاد با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره - منصور منصوری بیرجندی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیا ت مدیره - مجتبی استادرحیمی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره - عادل پیرمحمدی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره تا پایان دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، برات ، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه‌ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : 1. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 2. تصویب ایین نامه‌های داخلی شرکت 3. ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیر یا مدیران و صاحبان حق امضا در شعب و دفاتر و نمایندگی‌های شرکت . 4. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و پیشنهاد عزل و نصب اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه 5. پیشنهاد بودجه شرکت 6. افتتاح حساب مطابق رویه جاری شرکت 7. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات 8. تعهد ، ظهرنویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 9. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات مذکور در ماده 3 اساسنامه شرکت در چارچوب ایین نامه معاملات و ایین نامه واگذاری شرکت‌ها 10. اجاره ، استجاره ، واگذاری و فسخ اجاره در چارچوب ایین نامه معاملات شرکت ودفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن 11. امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چارچوب قوانین جاری کشور 12. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده 3 اساسنامه شرکت از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی 13. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا در چارچوب ایین نامه معاملات شرکت 14. احداث هرگونه ساختمان که مود نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و ایین نامه معاملات 15. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا قائم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش ، فرجام و مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ( در خصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال ) ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشاس ، اقرار خواه در ماهیت دعوای خسارت ، استرداد دعوی ، جلب ثالث و دفاع از آن ، تعیین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد 16. تهیه و تنظیم خلاصه صورت و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت 17. تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت 18. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی 19. تهیه و تنظیم و پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام 20. واگذاری و یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفلی ) 21. مباردت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوطه با آنها 22. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری 23. تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هرمجمع عمومی صاحبان سهام 24. اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی شرکتهای تابعه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/19
آگهی 14511344
آگهی تغییرات شرکت مانا راه ارس شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 236184 و شناسه ملی 10100566131
آگهی تغییرات شرکت مانا راه ارس با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عادی پیر محمدی به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. - سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد : خانم اکرم زینالی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال -آقای امیررضا مقدم به شماره ملی0315574331 دارای مبلغ7500000000ریال - خانم مانا مقدم به شماره ملی 0313752303دارای مبلغ وارد شوید ریال - آقای رحیم فرزانه شربیانی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/18
آگهی 14505448
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی مونسان با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایرانخودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی پارسا با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایرانخودرو با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نجاری با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایرانخودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان عادل پیرمحمدی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایرانخودرو با شناسه ملی وارد شوید و عباس ایل بیگی نژاد با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایرانخودرو خراسان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از جمله چک تا سفته ، برات ، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه‌ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/6/15
آگهی 13991019
آگهی تغییرات شرکت آکام آریا ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۶۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۹۶۰۰۴۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رحیم فرزانه شربیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عادل پیر محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی طلایه حسینی به شماره ملی وارد شوید (خارج از شرکا و خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970201623938815 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/8/20
آگهی 13692937
آگهی تغییرات شرکت مانا راه ارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۳۶۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۶۱۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم فرزانه شربیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عادل پیرمحمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقایان سامان رضوی به شماره ملی وارد شوید و اصغر اقتصاد کهلان به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضاء هیئت مدیره خارج از شرکاء برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/27
آگهی 13653653
آگهی تغییرات شرکت مانا راه ارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۳۶۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۶۱۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عادل پیر محمدی کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 25. 500. 000. 000 ریال افزایش داد. آقای رحیم فرزانه شربیانی کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 4. 500. 000. 000 ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 6. 050. 000. 000 ریال به مبلغ 30. 000. 000. 000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح فوق است پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/9/9
آگهی 13107089
آگهی تغییرات شرکت مانا راه ارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۶۱۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عادل پیرمحمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و رحیم فرزانه شربیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رزگار وحدتی به شماره ملی وارد شوید و احمد بختیاری به شماره ملی وارد شوید و سامان رضوی به شماره ملی وارد شوید و رضا ساریخانی به شماره ملی وارد شوید و اصغر اقتصادکهلان به شماره ملی وارد شوید (خارج از شرکاء) به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/8
آگهی 13026767
آگهی تغییرات شرکت مانا راه ارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۶۱۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم فرزانه شربیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره وعادل پیر محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ورزگاروحدتی به شماره ملی وارد شوید (خارج از شرکا) به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و احمد بختیار به شماره ملی وارد شوید (خارج از شرکا) به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ورضا ساریخانی به شماره ملی وارد شوید (خارج از شرکا) به سمت عضو اصلی هیئت مدیره واصغر اقتصادی کهلان به شماره ملی وارد شوید (خارج از شرکا) به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وسامان رضوی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها وعقود اسلامی واوراق عادی واداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/8
آگهی 13026774
آگهی تغییرات شرکت مانا راه ارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۶۱۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم فرزانه شربیانی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 000 , 000 , 905 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرارگرفت و عادل پیر محمدی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 000/000/145/5 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/050/6 ریال به مبلغ 000/000/100/12 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه: محرم مقدم به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ 000/000/955/1 ریال سهم الشرکه و حسین مقدم به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ 000/000/960/1 ریال سهم الشرکه و عباس مقدم به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ 000/000/135/2 ریال سهم الشرکه و رحیم فرزانه شربیانی به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ 000 , 000 , 905 ریال سهم الشرکه وعادل پیرمحمدی به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ 000/000/145/5 ریال سهم الشرکه. تعداد اعضاء هیئت مدیره از 6 به 7 افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/8
آگهی 13026783
آگهی تغییرات شرکت مانا راه ارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۶۱۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محرم مقدم با دریافت مبلغ 000/000/955/1 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از زمره شرکاءخارج گردید وحسین مقدم با دریافت مبلغ 000/000/960/1 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از زمره شرکاء خارج گردید وعباس مقدم با دریافت مبلغ 000/000/135/2 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از زمره شرکاء خارج گردید، در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100/12 ریال به مبلغ 000/000/050/6 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد ازکاهش سرمایه: رحیم فرزانه شربیانی به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ 905. 000. 000 ریال سهم الشرکه وعادل پیرمحمدی به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ 000/000/145/5 ریال سهم الشرکه. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/21
آگهی 12635068
آگهی تغییرات شرکت آكام آريا ايرانيان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۶۶۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۹۶۰۰۴۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم فرزانه شربیانی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به وارد شوید ریال افزایش داد. آقای عادل پیر محمدی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سرمایه خود را به 2700900000ریال افزایش داد.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1990000ریال به 3001990000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه: سیامک وفایی به شماره ملی 0039119386دارای 500000ریال مهدی طلاییه حسینی به شماره ملی 1754364071دارای500000ریال آقای رحیم فرزانه شربیانی به شماره ملی وارد شوید دارای300090000ریال آقای عادل پیر محمدی به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال
پ941112196623563 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/21
آگهی 12635074
آگهی تغییرات شرکت آكام آريا ايرانيان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۶۶۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۹۶۰۰۴۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیامک وفایی به شماره ملی0039119386 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد و آقای مهدی طلایه حسینی به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از زمره شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 3001990000ریال به 3000990000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد. اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه: رحیم فرزانه شربیانی به شماره ملی وارد شوید دارای 300090000ریال عادل پیر محمدی به شماره ملی1582146985 دارای 2700900000ریال.
پ941112134251561 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/8/5
آگهی 12266497
آگهی تغییرات شرکت سامان اندیشان تجهیز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۵۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عادل پیر محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم فرزانه شربیانی شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و کاملیا کاوه به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) به مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر معتبر شرکت می باشد.
پ940414584697431 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/2/20
آگهی 12266523
آگهی تغییرات شرکت سامان اندیشان تجهیز شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۵۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عادل پیرمحمدی شماره ملی1582146985 با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. لیست شرکا بعد از افزایش ـ آقای کریم فرزانه شربیانی شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال ـ آقای عادل پیرمحمدی شماره ملی1582146985 دارنده وارد شوید ریال ـ امیر فرزانه شربیانی شماره ملی 0492469504دارنده وارد شوید ریال
پ940414842174858 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/2/20
آگهی 12266818
آگهی تغییرات شرکت سامان اندیشان تجهیز شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۵۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر فرزانه شربیانی به شماره ملی وارد شوید با دریافت وارد شوید ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید سرمایه از وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه ـ آقای کریم فرزانه شربیانی شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال ـ آقای عادل پیرمحمدی شماره ملی1582146985 دارنده وارد شوید ریال
پ940414539481227 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/15
آگهی 1687889
آگهی تغییرات شرکت آکام آریا ایرانیان با مسئولیت محدود شماره ثبت ۳۰۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۹۶۰۰۴۸۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا و هیئت مدیره مورخ 7/4/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید.
2ـ آقای رحیم فرزانه شربیانی بشماره ملی وارد شوید بشماره شناسنامه 588 تاریخ تولد 21/1/56 فرزند جعفر با پرداخت مبلغ 000/90 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای عادل پیر محمدی بشماره ملی وارد شوید بشماره شناسنامه 173 تاریخ تولد 2/6/52 فرزند حمداله با پرداخت مبلغ 000/900 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال بمبلغ 000/990/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
3ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهدی طلایه حسینی و آقای عادل پیر محمدی و آقای رحیم فرزانه شربیانی
4ـ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عادل پیر محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم فرزانه شربیانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی طلایه حسینی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رحیم فرزانه شربیانی بسمت مدیرعامل.
5ـ نشانی شرکت از استان تهران واحد ورامین به استان تهران واحد تهران به نشانی جدید استان تهران شهر تهران، تهران شهران بالاتر از فلکه دوم نبش کوچه قشلاق پلاک 12 ط 2 واحد 7 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
6ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت باامضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 6/6/93 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
ش1886869 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/12/18
آگهی 1360515
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/9/1392تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عباس ملکی طهرانی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به عنوان عضو هیات مدیره تا پایان دوره تصدی هیات مدیره به جای عادی پیرمحمدی با ش م وارد شوید تعیین شد.
هاشم یکه زارع با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو با ش م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره
عباس ملکی طهرانی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان با ش م وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،
حسین نجاری با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو با ش م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک های شرکت با هر مبلغ با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و امضای قراردادهای مرتبط با حوزه معاونت خرید شرکت در چارچوب آیین نامه های مصوب، با مدیرعامل و آقای حمیدرضا رستگار (معاون خرید) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ اختیارات هیات مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.
پ1783794 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/8/19
آگهی 1204619
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1/7/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای هاشم یکه زارع به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای محمد نیکفر به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین نجاری با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای عادی پیرمحمدی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سید شاهین عذبی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکهای شرکت با هر مبلغ با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضای هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و امضای قراردادهای مرتبط با حوزه معاونت خرید شرکت در چارچوب آیین نامه های مصوب، با مدیرعامل و معاون خرید حمیدرضا رستگار متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ضمنا هیئت مدیره کلیه اختیارات خود را مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پ1719438 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/6/14
آگهی 699841
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۶۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 11/5/91 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به ش م10100360794 با نمایندگی جواد نجم الدین به ک م4569247989 و شرکت تام ایران خودرو به ش م وارد شوید با نمایندگی سید شاهین عذبی به ک م0046826548 و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به ش م10100755027 با نمایندگی محمد نیکفر به ک م0046344357 و شرکت ایران خودرو خراسان به ش م10380313800 با نمایندگی عادل پیرمحمدی به ک م1582146985 و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به ش م10101801529 با نمایندگی حسین نجاری به ک م0519929616 و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1/3/91 جواد نجم الدین بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین نجاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عادل پیرمحمدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک های شرکت با هر مبلغ با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. امضاء هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و امضای قراردادهای مرتبط با حوزه معاونت خرید شرکت در چارچوب آئین نامه های مصوبه با مدیرعامل و حمیدرضا رستگار متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره تمامی اختیارات خود مطروحه در ماده 44 اساسنامه شرکت به استثنای اختیارات وارده در شقوق 2 و 5 و 6 و 7 و 10 (فقط اموال غیرمنقول و ماشین آلات و سهام) و 15 و 22 آن ماده را به مدیرعامل شرکت عادل پیرمحمدی تفویض نمودند. اجرای شق3 ماده44 اساسنامه فقط در چارچوب آیین نامه های مصوب شرکت به ایشان تفویض می گردد.
پ18279000011105129304 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/12/18
آگهی 502885

آگهی تصمیمات شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) سهامی خاص به شماره ثبت 3048
و شناسه ملی 10100755027
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 8/6/90 شرکت مزبور که در تاریخ 12/10/90 واصل گردید: مهرداد کارگری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و بهزاد ظهیری به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین افشاری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عادل پیرمحمدی به کدملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و علی نمکین به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل طبق مفاد قانونی قانون تجارت و اساسنامه شرکت میباشد.
پ20145000011102550362 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/7/9
آگهی 9870241
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۳۶۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 5/6/90 جواد نجم‌الدین به کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد محمدی به کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عادل پیرمحمدی به کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و جمشید ایمانی‌کتک‌لاهیجانی به کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران‌ خودرو به شناسه ملی وارد شوید و حسین نجاری به کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چکهای شرکت با هر مبلغ با مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت‌مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین امضای هرنوع درخواست گشایش اعتبارات اسنادی و اصلاحه‌ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و امضای قراردادهای مرتبط با حوزه معاونت خرید شرکت در چارچوب آئین‌نامه‌های مصوب با یکی از اعضای هیئت‌مدیره و سیدشاهین عذبی متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق ثبتی و قضایی و انتظامی شرکت از قبیل دادخواست‌ها و اظهارنامه‌ها با یکی از اعضای هیئت‌مدیره و علی‌اصغر علی‌جمشید متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت‌مدیره تمامی اختیارات خود مطروحه در ماده 44 اساسنامه شرکت را به استثنا اختیارات وارده در شقوق 2ـ5ـ6ـ7 و 10 (فقط اموال غیر منقول و ماشین‌آلات و سهام) و 15 و 22 آن ماده به مدیرعامل شرکت عادل پیرمحمدی تفویض نمودند. اجرای شق 3 ماده 44 اساسنامه نیز فقط در چارچوب آئین‌نامه‌های مصوب شرکت به ایشان تفویض می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/2/13
آگهی 9741635
آگهی تصمیمات شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۰۰۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 24/12/89 شرکت مزبور که در تاریخ 27/1/90 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرداد کارگری به کد ملی وارد شوید ـ بهزاد ظهیری به کد ملی وارد شوید ـ عادل پیرمحمدی به کد ملی وارد شوید ـ علیرضا فاطمی به کد ملی وارد شوید ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 25/12/89 مهرداد کارگری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا فاطمی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و بهزاد ظهیری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا قائم‌مقام ایشان یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/2/4
آگهی 10184420
آگهی تصمیمات شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودور سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۰۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/11/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 25/12/89 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرداد کارگری به کدملی وارد شوید بهزاد ظهیری به کدملی وارد شوید محمدرضا بابائی به کدملی وارد شوید علیرضا فاطمی وارد شوید عادل پیرمحمدی به کدملی وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/12/18
آگهی 10860564
آگهی تصمیمات شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۳۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 8/6/90 شرکت مزبور که در تاریخ 12/10/90 واصل گردید: مهرداد کارگری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بهزاد ظهیری به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و حسین افشاری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عادل پیرمحمدی به کدملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره و علی نمکین به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل طبق مفاد قانونی قانون تجارت و اساسنامه شرکت میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/6/14
آگهی 11123334
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 1/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 11/5/91 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به ش‌م10100360794 با نمایندگی جواد نجم‌الدین به ک‌م4569247989 و شرکت تام ایران خودرو به ش‌م وارد شوید با نمایندگی سید شاهین عذبی به ک‌م0046826548 و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به ش‌م10100755027 با نمایندگی محمد نیکفر به ک‌م0046344357 و شرکت ایران خودرو خراسان به ش‌م10380313800 با نمایندگی عادل پیرمحمدی به ک‌م1582146985 و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به ش‌م10101801529 با نمایندگی حسین نجاری به ک‌م0519929616 و‌ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ1/3/91 جواد نجم‌الدین بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین نجاری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و عادل پیرمحمدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک‌های شرکت با هر مبلغ با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه‌ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و امضای قراردادهای مرتبط با حوزه معاونت خرید شرکت در چارچوب آئین‌نامه‌های مصوبه با مدیرعامل و حمیدرضا رستگار متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره تمامی اختیارات خود مطروحه در ماده 44 اساسنامه شرکت به استثنای اختیارات وارده در شقوق 2 و 5 و 6 و 7 و 10 (فقط اموال غیرمنقول و ماشین‌آلات و سهام) و 15 و 22 آن ماده را به مدیرعامل شرکت عادل پیرمحمدی تفویض نمودند. اجرای شق3 ماده44 اساسنامه فقط در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب شرکت به ایشان تفویض می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi