یونس الستی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
یونس الستی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    158117xxxx
  • صادره از  -
  • شرکت‌ها  11
  • آگهی‌ها  18

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  18
تاریخ
متن آگهی
1399/6/20
آگهی 15394474
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت 129266 و شناسه ملی 10101726150
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : یونس الستی با شماره ملی1581177402 به نمایندگی از شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران با شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و احد ایروانی تبریزی پور با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی با شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و محمد کلانتری با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و سید امین مرعشی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شبکه سازان کیهان با شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و محمدرضا ممتاز با شماره ملی5129895347 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر با شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیأت مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای شماره 4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 ماده 37 اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند : تصویب ساختار سازمانی، شرایط اتخاذ و میزان حقوق و دستمزد، - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن ها، - تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر، - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس، - تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس،
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/15
آگهی 14228765
آگهی تغییرات صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عباس هاشمی منش به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و آقای یونس الستی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره وآقای محمد جواد عسکری باقرآبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیرهتعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970702480209846  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/6/19
آگهی 14192634
آگهی تغییرات آموزش بازرگانی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۳۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 10/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات امنا به مدت 4 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم دکتر مرجان فقیه نصیری با کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت امناء آقای دکتر سیدضیاء الدین شجاعی برهان با کدملی 1378784480به عنوان عضو هیات امناء آقای دکتر یونس الستی با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیات امناء آقای دکتر یحیی ال اسحق باکدملی 4282297425به عنوان عضو هیات امناء آقای دکتر صادق نجفی با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیات امناء
پ970607790169514 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/29
آگهی 13061423
آگهی تغییرات صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعباس هاشمی منش به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره آقای یونس الستی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای اکبر نوروزی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای اکبر نوروزی و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/28
آگهی 12542737
آگهی تغییرات شرکت فولاد بافق كسري شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۱۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۵۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا شایقی ساغند به کد ملی4449825462 و محمدشایقی ساغند به کدملی وارد شوید وعلی اکبر شایقی ساغند به کدملی4420023228و یونس الستی به کد ملی1581177402 ومحمد جواد عسکری باقر آبادی به کد ملی4479918671 به نمایندگی از شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به شناسه ملی: وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای اکبر داداش باران به کد ملی6038616438 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پ940922669436980 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/28
آگهی 12542740
آگهی تغییرات شرکت فولاد بافق كسري شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۱۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۵۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا شایقی ساغند به کد ملی: وارد شوید به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و یونس الستی به کد ملی: وارد شوید به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و محمد جواد عسکری باقر آبادی به نمایندگی از شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به کد ملی: وارد شوید به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره ومحمدشایقی ساغند به کد ملی: وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وعلی اکبر شایقی ساغند به کد ملی: وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نیز اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر کدام منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ940922401318528 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/15
آگهی 12509209
آگهی تغییرات شرکت نيروگاهي سيكل تركيبي كرمانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۷۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1394 الف) صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد به همراه یادداشتهای توضیحی برای سال مالی منتهی به 29/12/93 مورد تصویب قرار گرفت. ب)اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای نصرت الله کاظمی به شماره ملی وارد شوید و آقای عین الله عربی مقدم به کدملی وارد شوید و آقای نصرت خوش نیاز پیرکوهی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمد امینی آلاشتی به شماره ملی وارد شوید وآقای یونس الستی به شماره ملی وارد شوید برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ج)مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز دارای شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور ابراهیمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال برای سال مالی 1394 انتخاب گردید. د)روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ش940904648279903 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/15
آگهی 12509215
آگهی تغییرات شرکت نيروگاهي سيكل تركيبي كرمانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۷۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/06/1394 الف)اعضاء هیات مدیره به شرح زیر تعیین سمت گردیدند: آقای نصرت الله کاظمی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس بعنوان مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره آقای عین الله عربی مقدم با کدملی وارد شوید بعنوان رییس هیات مدیره آقای محمد امینی آلاشتی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی آقای نصرت خوش نیاز پیرکوهی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی آقای یونس الستی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی ـ هیات مدیره اختیار بندهای 1،4،6،7و 13 از ماده 40 اساسنامه را به مانند سنوات گذشته به مدیرعامل تفویض نمود. ب)کلیه چکها و اوراق مالی و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.
ش940904139455975 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/10/10
آگهی 1722141
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۵۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی به شماره ملی وارد شوید به جای آقای یونس الستی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پ930915615748713  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/25
آگهی 1692541
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد علی سید ابریشمی کدملی وارد شوید به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علینقی قدس کدملی وارد شوید عضو هیئت مدیره، آقای غلامرضا سلیمانی کد ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای ولی اله افخمی رادکد ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای یونس الستی کد ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پ930819455366161  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/9
آگهی 1408272
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۴۹ و شناسه ۱۰۸۴۰۰۰۷۹۶۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/5/1392 که بر اساس بند 15 ـ 24 قانون بودجه سال 1391 تنظیم گردیده تغییرات و تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید.

1ـ صورت های مالی منتهی به 30/12/1391 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.

2ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال 1392 تعیین شد.

3ـ آقایان یونس الستی کد ملی 1581177402، غلامحسین رحیمیان کد ملی 4569157408، محمد جواد عسکری کد ملی 4479918671، آقای محمد علی ابوطالبی کد ملی وارد شوید و رضا تربتی کد ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

4ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 22/10/92 آقایان یونس الستی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد جواد عسکری بسمت نایب رئیس و مدیر عامل و غلامحسین رحیمیان، محمد علی ابوطالبی و رضا تربتی به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.

5ـ از سوی هیئت مدیره علاوه بر اختیارات مشخص شده در اساسنامه به استثنای مواد 2، 17، 18 به آقای محمد جواد عسکری مدیر عامل تفویض گردید.

6ـ اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء دو نفر که هر یک از ایشان الزاما باید عضو یکی از گروههای الف و ب بشرح ذیل باشند بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

گروه الف: آقای محمد جواد عسکری مدیر عامل و در غیاب ایشان آقای حسین محمد میرزایی مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت و یا آقای محمد علی ابوطالبی مشاور مالی شرکت.

گروه ب: آقای رضا تربتی عضو صاحب امضاء و در غیاب ایشان آقای محمد جواد برزگری مدیر مالی و یا آقای محمد رضا میرزایی مدیر حسابداری مدیریت.

1/3ـ مکاتبات و اوراق عادی شرکت با امضاء محمد جواد عسکری مدیر عامل و در غیاب ایشان آقای حسین محمد میرزایی مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست و یا آقای محمد علی ابوطالبی مشاور مالی شرکت.

7 ـ هیئت مدیره آقای محمد جواد برزگری را بعنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب نمود.

ش وارد شوید رئیس ثبت اسناد و املاک بافق

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/3
آگهی 1398883
آگهی تغییرات موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت امناء مورخ 11/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان مرتضی بانک دارای کدملی وارد شوید و علی پالیزدار دارای کدملی وارد شوید بجای آقایان اسرافیل احمدیه و محمدتقی صادقی برای بقیه مدت به عنوان اعضا هیئت مدیره موسسه انتخاب گردیدند.
بدین ترتیب اعضا هیئت مدیره شامل آقایان مرتضی بانک کدملی وارد شوید و علی پالیزدار کدملی وارد شوید و یونس الستی کدملی وارد شوید خواهد بود. آقای مسلم دریه دارای کدملی وارد شوید را به سمت مدیرعامل برای باقیمانده با اختیارات مندرج در اساسنامه انتخاب گردید.
پ1797379 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/5/14
آگهی 1117890
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات بشماره 1758/ث مورخ 8/3/92 از شرکت نیرو گاهی سیکل ترکیبی کرمانیان سهامی خاص شماره ثبت 7755 در سطر دوم آگهی فوق آقای یونس الستی با کد ملی وارد شوید بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره صحیح می باشد بدینوسیله اصلاح می گردد.
ش60226000011103394351 مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/18
آگهی 960902
آگهی تصمیمات موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱
طبق صورتجلسه هیئت امناء مورخ 30/9/91 موسسه مزبور که در تاریخ 25/10/91 واصل گردید: یونس الستی به ش ملی وارد شوید و محمدتقی صادقی به ش ملی وارد شوید به جای غلامرضا نقره و ولی قصاب زاده علمداری جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/9/91 یونس الستی بسمت رئیس هیئت مدیره و اسرافیل احمدیه به ش ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و قراردادها و بطور کلی هرگونه سندی که برای موسسه ایجاد تعهد نماید با امضاء اسرافیل احمدیه مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است.
پ18279000011109268431 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/5/25
آگهی 9811859
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی‌خاص بشماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به موجب صورتجلسه هیأت‌مدیره مورخ 7/4/90 یونس الستی به کدملی وارد شوید بجای علیرضا برادران بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه بسمت عضو هیأت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت‌مدیره تعیین گردید.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضای رئیس هیأت‌مدیره یا نایب رئیس هیأت‌مدیره و یکی از اعضای هیأت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضای مدیر‌عامل و یا قائم مقام شرکت معتبر است.:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/18
آگهی 11787147
آگهی تصمیمات موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱
طبق صورتجلسه هیئت امناء مورخ 30/9/91 موسسه مزبور که در تاریخ 25/10/91 واصل گردید: یونس الستی به ش ملی وارد شوید و محمدتقی صادقی به ش ملی وارد شوید به جای غلامرضا نقره و ولی‌ قصاب‌زاده‌علمداری جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 30/9/91 یونس الستی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اسرافیل احمدیه به ش ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و قراردادها و بطور کلی هرگونه سندی که برای موسسه ایجاد تعهد نماید با امضاء اسرافیل احمدیه مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/7/14
آگهی 11295788
آگهی تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری گوهران امید قشم (سهامی‌خاص)
خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری گوهران امید قشم (سهامی‌خاص) که در مورخ15/5/1390 تحت شماره3123 و شناسه‌ملی10980298570 در این مرکز به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میگردد.

1ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی شامل واردات، صادرات انواع کالاهای مجاز و خدمات فنی ومهندسی و خدمات مدیریت اداری صنعتی، مصرفی، کشاورزی، عمرانی، پیمان مدیریت مرتبط و انعقاد قرارداد با سازمانهای دولتی و بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.2ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت و اجرای کلیه طرحهای عمرانی، گردشگری، معدنی، راه و ساختمان، کشاورزی، تولید و فروش کالا و خدمات مجاز و انجام معاملات سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی.3ـ انجام مطالعات و بررسی‌های فنی، اقتصادی و مالی و طرحهای سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار مدیریتی، تولیدی و نیروی انسانی.4ـ خرید و فروش، اجاره و استیجاره اموال منقول و غیرمنقول و انجام کلیه امور فعالیتهایی که به طورمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع شرکت لازم، مفید، مناسب و یا در جهت تحقق آنها ضرورت داشته باشد.5ـ ایجاد و تأسیس شرکتهای جدید به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بخش دولتی و انجام هرگونه اقدامات و فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات.6ـ اخذ نمایندگی از کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد دفاتر و شعب و اعطای نمایندگی در داخل یا خارج ازکشور و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوزهای صادره بشماره‌های441/90، 442/90، 443/90، 444/90 مورخ13/5/90 سازمان منطقه آزاد قشم.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت: قشم، شهرک سام و زال، دور میدان شهدای‌گمنام، نبش خیابان اصلی، پلاک40/8..

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیارد ریال نقدی منقسم به ده میلیون سهم با نام یکهزار ریالی میباشد که کلیه آن طی گواهی شماره417 مورخ15/5/90 بانک سپه شعبه جزیره قشم کد737 پرداخت گردیده است.

5ـ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی‌عام) با نمایندگی آقای حجت‌اله ملاصالحی بشماره ملی4839455430 بسمت رئیس هیئت‌مدیره، شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی‌خاص) با نمایندگی آقای یونس الستی بشماره ملی1581177402 بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای مهدی معدن‌چی‌زاج بشماره‌ملی1260460649 بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) شرکت لیزینگ امید (سهامی‌خاص) با نمایندگی آقای کیانوش آقائی بشماره‌ملی4669593005، شرکت کارگزاری کاسپین مهرایرانیان (سهامی‌خاص) با نمایندگی آقای احمد فیاض‌بخش بشماره‌ملی0032943131 و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه (سهامی‌خاص) با نمایندگی آقای سعید فلاح بشماره‌ملی3874331636 بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

6ـ مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یک عضو هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل بهمراه مهرشرکت معتبرمیباشد.

7ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره میباشد.

8ـ موسسه آئین محاسبات امین و آقای کامران خدایی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

9ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

10ـ اساسنامه شرکت در مورخ15/5/90 مشتمل بر62 ماده و 4 تبصره به تصویب رسید.

مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/10/3
آگهی 10967382
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ـ سهامی‌عام ـ ثبت ۴۰۹ ـ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخه 16/7/1390 و 24/7/1390 شرکت فوق الذکر :

1ـ آقای کوروش پرویزیان به شماره‌ملی وارد شوید بنمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی‌به ش ملی وارد شوید بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمد جلال مآب به شماره‌ملی وارد شوید بنمایندگی از طرف شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به شناسه ملی 0101726150و امیر حسین نادری به ش ملی وارد شوید بنمایندگی از طرف شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی وارد شوید و یونس الستی به ش ملی وارد شوید بنمایندگی از طرف شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان اعضاء هیئت مدیره و همچنین آقای محمد جلال مآب بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند .

2ـ هیئت مدیره ضمن تفویض اختیار صدور احکام کارگزینی و عزل و نصب کارکنان بخشی از اختیارات خود در ماده 37 اساسنامه شامل بندهای یک ، شش ، هفت ، هشت ، نه (به استثنای اموال غیر منقول و با رعایت آئین نامه معاملات) یازده ، چهارده (با استثنای مصالحه و سازش) پانزده، شانزده و هفده مجموعا (ده بند از بیست بند) را به منظور تسهیل و تسریع در امور جاری شرکت به مدیر عامل تفویض نمود .

3ـ امضاء اوراق بهادار توسط مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره انجام گردد .

4ـ امضاء کلیه چکها تا مبلغ 2 میلیارد ریال با امضاء مدیر عامل و معاون مالی و اقتصادی و بیش از مبلغ مزبور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره .

5ـ در خصوص قراردادهای جاری شرکت مقرر شد پس از طی مراحل تعیین شدن در آئین نامه معاملات تا مبلغ پانصد میلیون ریال توسط معاون ذیربط و بیش از آن با امضاء مدیر عامل شرکت و معاون مربوطه اقدام گردد .

مسؤل ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi