سیدفرید موسوی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سیدفرید موسوی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  155211xxxx
 • صادره از  مراغه
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1359 در مراغه
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه
 • کارشناس امور بانکی

تحصیلات:
 • دکتری مدیریت و تولید عملیات
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز تهران
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی در سال دوم
 • نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1397/1/26
آگهی 13943341
آگهی تغییرات صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضای هیات امنا انتخاب گردیدند: آقایان عماد الدین قاضوی به شماره ملی وارد شوید حسن پور عبدالهیان به شماره ملی وارد شوید حسن رباطی به شماره ملی وارد شوید سیدمحمد طباطبایی نژاد به شماره ملی وارد شوید ابراهیم شیخ به شماره ملی وارد شوید فرهاد افشار به شماره ملی وارد شوید محمد حقانی به شماره ملی وارد شوید سمیع الله حسینی مکارم به شماره ملی وارد شوید سیدفرید موسوی به شماره ملی وارد شوید حجت الله میرزایی به شماره ملی وارد شوید و وحید محمودی به شماره ملی وارد شوید سیدعماد الدین قاضوی به عنوان رئیس هیات امنا و محمد حقانی به عنوان نایب رئیس هیات امناء تعیین گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi