رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آی سان خلجی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
آی سان خلجی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    150263xxxx
  • صادره از  اهر
  • شرکت‌ها  2
  • آگهی‌ها  8
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  8
تاریخ
متن آگهی
1399/12/3
آگهی 15657547
آگهی تغییرات شرکت آرد ممتاز تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 461 و شناسه ملی 10200171842
آگهی تغییرات شرکت آرد ممتاز تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 461 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هییت مدیره مرکب از اعضا ء ذیل : اصغر شادمان به کدملی وارد شوید و آیسان خلجی به کدملی وارد شوید برای دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/12/3
آگهی 15657548
آگهی تغییرات شرکت آرد ممتاز تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 461 و شناسه ملی 10200171842
آگهی تغییرات شرکت آرد ممتاز تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 461 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اصغر شادمان به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره آیسان خلجی به کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/20
آگهی 15338595
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناصر پاپاقی نمرور به کدملی وارد شوید - آی سان خلجی به کدملی وارد شوید - آرمین خجلی به کدملی1361453133به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/20
آگهی 15338596
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناصر پاپاقی نمرور به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره- آی سان خلجی به کدملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره- آرمین خجلی به کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هیت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15326915
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- ناصر پاپاقی نمرور به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره 2- آی سان خلجی به کدملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره 3- اصغر شادمان به کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هیت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/12
آگهی 15326916
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- ناصر پاپاقی نمرور به کدملی وارد شوید 2- آی سان خلجی به کدملی وارد شوید 3- اصغر شادمان به کدملی وارد شوید بعنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ولی یعقوبی به کدملی وارد شوید و محمدرضا نظافت به کدملی وارد شوید به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه نسل فردا برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/2/17
آگهی 15192573
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیرامانی وند به کدملی وارد شوید و شهرزاد اسدی به کدملی وارد شوید و ای سان خلجی با کدملی وارد شوید بعنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش990214948558647  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/2/16
آگهی 15190565
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19169 و شناسه ملی 10200247549
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر امانی وند به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آی سان خلجی با کدملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره و شهرزاد اسدی به کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضای امیر امانی وند و آی سان خلجی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اوراق عادی و اداری با امضاء امیر امانی وند همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش990213385566683  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi