رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

لیلی پور مهندس

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
لیلی پور مهندس
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    146543xxxx
  • صادره از  اردبیل
  • شرکت‌ها  2
  • آگهی‌ها  8
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  8
تاریخ
متن آگهی
1400/4/23
آگهی 15907486
آگهی تغییرات شرکت ایده پردازان تجارت خاورمیانه شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 526462 و شناسه ملی 14007602696
آگهی تغییرات شرکت ایده پردازان تجارت خاورمیانه با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن فرجی به کد ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ19305000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. خانم لیلی پور مهندس به کد ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ195000000ریال سهم الشرگه به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و سهم الشرکه آنها پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل است: آقای محسن فرجی به کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال خانم لیلی پور مهندس به کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/3/19
آگهی 14634466
آگهی تغییرات شرکت ایده پردازان تجارت خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۶۴۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۲۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی فرجی به کد ملی وارد شوید ، سعیده سعادت مطلق به کد ملی وارد شوید و محمد حسین لطف رعنائی به کد ملی وارد شوید هر سه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند ؛ در نتیجه سرمایه شرکت از وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاءوسهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه : محسن فرجی به کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه لیلی پور مهندس به کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/3/19
آگهی 14634479
آگهی تغییرات شرکت ایده پردازان تجارت خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۶۴۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۲۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیئت مدیره به 2 الی 5 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . محسن فرجی به کد ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد . لیلی پور مهندس به کد ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت ؛ در نتیجه سرمایه شرکت از وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاءوسهم الشرکه آنها پس از افزایش سرمایه مهدی فرجی به کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه محسن فرجی به کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه محمد حسین لطف رعنائی به کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه سعیده سعادت مطلق به کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه لیلی پور مهندس به کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/3/19
آگهی 14634492
آگهی تغییرات شرکت ایده پردازان تجارت خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۶۴۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۲۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن فرجی به کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره لیلی پور مهندس به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره سیامک نیرومند راد به کد ملی وارد شوید مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیئت مدیره وشرکاء ) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا ء « مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا ویا رئیس هیئت مدیره منفردا » و نامه‌های عادی واداری با امضاء « مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا » همراه با مهر شرکت معتبر است . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/7
آگهی 14083862
آگهی تغییرات شرکت آروین گستر مانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۶۰۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیام مهرآفر به کد ملی وارد شوید با پرداخت 000 000 250 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از 000 000 500 ریال به 000 000 750 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهد آور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می‌کندو ماده مربوطه در در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. در نتیجه لیست شرکاءوسهم الشرکه آنها پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل است: خانم مژگان آقاپورخوئی به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه، خانم لیلی پور مهندس به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه و آقای پیام مهرآفر به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/7
آگهی 14083866
آگهی تغییرات شرکت آروین گستر مانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۶۰۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مژگان آقاپورخوئی به کد ملی وارد شوید با دریافت 000 000 250 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد در نتیجه سرمایه از 000 000 750 ریال به 000 000 500 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. در نتیجه لیست شرکاءوسهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل است: خانم لیلی پور مهندس به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه، آقای پیام مهرآفر به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/7
آگهی 14083877
آگهی تغییرات شرکت آروین گستر مانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۶۰۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لیلی پور مهندس به کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای پیام مهرآفر به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/16
آگهی 13629681
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آروین گستر مانی درتاریخ 04/07/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش، تهیه، توزیع، صادرات و واردات تلفن همراه، وسایل وابزار و لوازم جانبی مربوطه، تولید و توزیع نرم افزار‌های غیر فرهنگی در مربوطه و انجام امور حق العملکاری مربوط به موارد ذکر شده، کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مربوط به موضوع فعالیت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی اخذ وام و تسهیلات و گشایش اعتبار ال سی از کلیه بانکها و موسسات معتبر مالی اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در نمایشگاههای تخصصی و غیر تخصصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران اباذر خیابان ش نجف زاده فروتن (بوستان دوم) خیابان شهید حمیدرضا شالی (گلستان ششم) پلاک 74 طبقه دوم واحد شمالی کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: وارد شوید ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم مژگان آقاپور به شماره ملی وارد شوید دارنده 250 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه خانم لیلی پورمهندس به شماره ملی وارد شوید دارنده 250 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه. اولین مدیران: خانم مژگان آقاپور به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و خانم لیلی پورمهندس به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi